Preplatok alebo nedoplatok vo výške do 5 eur oznámime poistencovi prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, ak takýto kontakt evidujeme a tiež prostredníctvom nášho internetového portálu v Elektronickej pobočke poistenca/platiteľa poistného. Ak ešte nemáte Elektronickú pobočku zriadenú, môže tak urobiť na tejto stránke. Ak kontakty na konkrétneho platiteľa neevidujeme, odošleme mu výsledok ročného zúčtovania do +/- 5 eur poštou. Nedoplatok do výšky 5 eur platitelia poistného v zmysle zákona neuhrádzajú a zdravotná poisťovňa preplatok do 5 eur tiež nevracia.

O vykonaní ročného zúčtovania s výsledkom nedoplatok/preplatok nad 5 eur budeme poistencov/platiteľov poistného tiež informovať SMS správou alebo e-mailom a zúčtovanie budú mať rovnako k dispozícii vo svojej Elektronickej pobočke. Postupne ich budeme zasielať zákonnými spôsobmi (prostredníctvom eSchránok zriadených a aktivovaných podľa zákona o eGovernmente alebo listinne poštou). Nedoplatok nad 5 eur je potrebné uhradiť a preplatky nad 5 eur sme zo zákona povinný vrátiť. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku nižšie.

Čo je ročné zúčtovanie poistného

Cieľom je vypočítať sumu celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie z celoročných príjmov, ktoré poistenec skutočne zarobil v roku 2019, a porovnať takto vypočítané poistné s preddavkami, ktoré poistenec za rok 2019 zaplatil mesačnými platbami alebo vykazoval jeho zamestnávateľ, ak bol poistenec zamestnancom. To znamená, že sa zistí výška preplatku zo zaplatených preddavkov, prípadne sa zistí suma nedoplatku oproti preddavkom.

Príjmy, z ktorých sa vypočítava a zúčtováva poistné sú tieto:

 • príjmy zo zamestnania,
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • kapitálové príjmy (napr. výnosy zo zmeniek),
 • ostatné príjmy (napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja nehnuteľnosti, príjmy z vecnej výhry) a
 • dividendy (napr. nezdaňované podiely na zisku vzniknuté za roky 2011 až 2016).

Odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného

Odpočítateľnú položku z príjmov zamestnanca v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu možno od 1.1.2018 uplatniť iba z časti vymeriavacieho základu zamestnanca (t. j. nie v časti za zamestnávateľa, z ktorej nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky zanikol od 1.1.2018). Odpočítateľná položka za celý rok zamestnania môže byť najviac 4 560 € a nárok na ňu zaniká, ak zamestnanec za rok zarobí viac ako 6 840 €.

13. a 14. plat

 • ak bol zamestnancovi v júni 2019 vyplatený 13. plat od viacerých zamestnávateľov a výška týchto platov bola v úhrne vyššia ako 500 €, zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zvýši pomerne vymeriavací základ z príjmov zo zamestnaní u každého zo zamestnávateľov a dopočíta poistné (pretože od dane je oslobodených práve „iba" tých 500 €)
 • ak bol zamestnancovi v decembri 2019 vyplatený 14. plat a nebol mu vyplatený 13. plat, zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní dopočíta poistné z tohto 14. platu (pretože 14.plat do výšky 500 € je oslobodený od dane a odvodov iba ak bol vyplatený aj 13. plat)
 • ak bol zamestnancovi v decembri 2019 vyplatený 14. plat od viacerých zamestnávateľov a výška týchto platov bola v úhrne vyššia ako 500 €, zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zvýši pomerne vymeriavací základ z príjmov zo zamestnaní u každého zo zamestnávateľov a dopočíta poistné (pretože od dane je oslobodených práve „iba" tých 500 €)

Štrajk

Zdravotná poisťovňa musí vykonať ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí boli v roku 2019 v štrajku a táto skutočnosť bola zdravotnej poisťovni oznámená.

Lehota

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 je z dôvodu pandémie COVID 19 do 31. decembra 2020.

Za koho nemáme povinnosť robiť ročné zúčtovanie

Zákon pamätá aj na situácie, keď vykonanie ročného zúčtovania by bolo zbytočnou administratívnou záťažou a rozdiel medzi preddavkami a celoročným poistným by sa nezistil. Preto zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie všetkým svojim poistencom (resp. všetkým zamestnávateľom, ak bol poistenec v roku 2019 aj zamestnancom). Nemusí sa zúčtovávať:

 • za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou,
 • za poistenca s príjmom, ktorý je od dani oslobodený (okrem príjmu z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí),
 • za poistenca, ktorý za rok 2019 nemusel podať daňové priznanie,
 • za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 nepresahujúcim 477,00 €,
 • za nízkopríjmového zamestnanca (teda zamestnanca s mesačným príjmom do 570 €) zamestnaného počas celého roka 2019 u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára), ktorému zamestnávateľ uplatňoval z každom mesiaci odpočítateľnú položku a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo dividendy,
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku.

Za ostatných nevymenovaných poistencov (a ich zamestnávateľov) zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného vykoná.

Ročné zúčtovanie za rok 2019 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

Ako oznámime výsledok ročného zúčtovania

a) preplatok "Oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného"

Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok vrátiť preplatok do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (t. j. ak nesúhlasné stanovisko podané nebude, poisťovňa musí vrátiť preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia). Preplatok Dôvera vracia bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu. Preplatok v sume od jedného centa do 4,99 € (vrátane) poistencovi nevraciame.

b) nedoplatok "Výkazom nedoplatkov"

Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia námietky (na námietky po uplynutí pätnásťdňovej lehoty zdravotná poisťovňa nemusí prihliadnuť). Nedoplatok je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (t. j. ak námietky podané nebudú, nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov). Nedoplatok v sume od jedného centa do 4,99 € poistenec platiť nemusí.

Komu oznamujeme výsledok

Zamestnávateľovi

 • celý výsledok (t. j. aj v časti za zamestnávateľa aj v časti za zamestnanca), ak poistenec bol nepretržite počas celého roka 2019 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2020 v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá,
 • výsledok iba v časti za zamestnávateľa (t. j. bez výsledku za zamestnanca), lebo poistenec:
  a) už nie je zamestnancom tohto zamestnávateľa,
  b) mal v roku 2019 viacerých zamestnávateľov,
  c) mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy (napr. bol aj SZČO, mal kapitálové alebo ostatné príjmy alebo mal v roku 2019 vyplatené dividendy za roky 2011 až 2016).

Poistencovi, ak

 • mal v roku 2019 viacerých zamestnávateľov (či už súbežne alebo postupne),
 • v čase vykonania ročného zúčtovania už nie je zamestnancom zamestnávateľa z roka 2019,
 • bol/je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend.

Povinnosti poistenca

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni zánik zdravotného poistenia do ôsmich dní. Ak tak v roku 2019 včas a v tejto lehote neurobil, mal tak oznámiť do 31. marca 2020.

Pre vykonanie ročného zúčtovania poistného je potrebné, aby poistenec oznámil zdravotnej poisťovni:

 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý mu vrátime prípadný preplatok (ak zdravotná poisťovňa má k dispozícii správne číslo bankového účtu, eliminuje sa zbytočná administratívna záťaž pri oprave a opakovanom odosielaní preplatku na účet oznámený až dodatočne),
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2019, a to ani na výzvu zdravotnej poisťovne. Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2019 sa považuje za samoplatiteľa a ako taký musí mať za celý rok 2019 uhradené poistné najmenej 801,36 eur (mesačne 66,78 eur*12 mesiacov),
 • do 31. mája 2020 sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2019. Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012 od slovenskej spoločnosti alebo dividend vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2016 z cudziny,
 • zmenu adresy trvalého pobytu, ak ide o poistenca, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, telefónneho čísla, e-mailovej adresy...), môžete urobiť pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky. Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke, zaberie vám to len pár minút.

Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného. Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať v niektorej z našich pobočiek.

Podklady na vykonanie ročného zúčtovania

a) zamestnávateľmi predložené mesačné výkazy preddavkov na poistné,

b) dávka Finančnej správy Slovenskej republiky o údajoch z daňových priznaní

 • o príjmoch z podnikania SZČO,
 • o príjmoch osobného asistenta,
 • o výdavkoch fyzických osôb na zdravotné a sociálne poistenia (povinné, dobrovoľné),
 • o priznaných príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch,

c) oznámenia poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2019,

d) výkazy preddavkov na poistné predložené platiteľmi dividend,

e) údaje z elektronických dávok štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. údaje z dávok Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra SR, z Ministerstva školstva SR a pod.) a

f) skutočnosti oznámené samotnými poistencami/platiteľmi poistného pri plnení oznamovacích, vykazovacích a platobných povinností.

Minimálne celoročné poistné

SZČO a samoplatitelia musia za rok 2019 zaplatiť minimálne poistné na zdravotné poistenie v sume 801,36 eur a minimálny vymeriavací základ je 5 724 eur (5 724 eur*14 % sadzba poistného = 801,36 eur). Napr.: ak živnostník dosiahol stratu a podnikal celý rok 2019, musí mať za celý rok zaplatené poistné 801,36 eur.

Maximálne celoročné poistné

Maximálna suma poistného za celý rok 2019 nie je určená a poistenec zaplatí poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Výnimkou je iba príjem z dividend, z ktorých sa za rok 2019 poistné vypočíta maximálne zo sumy 57 240 €.

Napr.: ak poistenec v daňovom priznaní priznal základ dane z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) vo výške 55 000 € a zároveň mu boli vyplatené dividendy zo zisku z roku 2016 v sume 60 000 €, v ročnom zúčtovaní sa poistné vypočíta zo sumy 55 000 € (vymeriavací základ z ostatných príjmov) plus zo sumy 57 240 € (vymeriavací základ z dividend). Poistné za rok 2019 je potom spolu 15 713,60 € [7 700 € (55 000 €*14 % sadzba) + 8 013,60 € (57 240 €*14 % sadzba)]. Zdravotná poisťovňa nedoplatok 15 713,60 € oznámi poistencovi výkazom nedoplatkov, ktorý je splatný cca do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Minimálne a maximálne poistné osoby so zdravotným postihnutím

Pri výpočte poistného za rok 2019 osobe so zdravotným postihnutím (t. j. s postihnutím 41 % a viac oproti zdravej osobe) sa použije znížená sadzba poistného 7 % z vymeriavacieho základu.

Výnimkou je poistné z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2013 a vyplatených v roku 2019, keď sa znížená percentuálna sadzba nepoužije, a pri výpočte poistného sa uplatní sadzba 14 %.

*Východiskom pre spracovanie tohto článku sú ustanovenia uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení a vo vyhláške č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom zúčtovaní poistného.