Poskytneme vám príspevok za ošetrenie u nezmluvného lekára

Potrebujete navštíviť lekára, ktorý s nami nemá zmluvu? Netrápte sa s tým, lebo vám vrátime 80% z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytol nezmluvný lekár.

Poskytneme vám príspevok za ošetrenie u nezmluvného lekára

Vyberte si lekára, ktorý vam vyhovuje najviac

V niektorých situáciách či regiónoch Slovenska je náročné sa dostať k zdravotnej starostlivosti. Hoci máme zazmluvnených vyše 90 % lekárov, môže sa stať, že nejaký na zozname predsa len chýba.

Chceme vás preto odbremeniť od starostí. Poplatky, ktoré u takéhoto lekára zaplatíte, vám uhradíme v zmysle kritérií zverejnených na našej úradnej tabuli:

Čo zahŕňa príspevok?

Preplatíme vám poplatok za konkrétne ošetrenie, ale aj za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré vám lekár predpíše.

Výška príspevku

Výška príspevku je stanovená ako 80 % obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť. Obvyklou cenou je cena, ktorú máme zmluvne dohodnutú s lekármi rovnakého zamerania, najviac však vo výške, ktorú poistenec za poskytnutú zdravotnú starostlivosť skutočne zaplatil.

Uplatnenie príspevku u nezmluvného stomatológa

1

Do 30 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia, najneskôr však do 31.12. daného roka nám doručte žiadosť a potrebné doklady o zaplatení*.

2

Rozhodnutie o žiadosti vám doručíme prostredníctvom elektronickej pobočky alebo poštou.

3

Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 30 kalendárnych dní od obdržania kompletnej dokumentácie.

Upozornenie

Výkony čeľustnej ortopédie a sanácia chrupu v celkovej anestézii podliehajú schváleniu vopred. Žiadosť o poskytnutie príspevku potvrdenú Poskytovateľom je potrebné podať najneskôr do 10 pracovných dní pred realizáciou výkonu. Dôvera od ošetrujúceho lekára. V prípade, že Dôvere ošetrujúci lekár tento certifikát neposkytne, bude výška úhrady prehodnotená a poskytnutá len do výšky výkonov neviazaných na certifikát.


* Doklad o zaplatení s uvedením výkonov a lokality (číslo zuba). Ak doklad o zaplatení tieto údaje neobsahuje, je potrebné doplniť aj lekársku správu alebo výmenný lístok, ktoré budú tieto údaje obsahovať. Pri úhrade stomatologických výkonov viazaných na certifikát z dentoalveolárnej alebo mukogingiválnej chirurgie bude tento certifikát vyžiadaný poisťovňou Dôvera od ošetrujúceho lekára. V prípade, že Dôvere ošetrujúci lekár tento certifikát neposkytne, bude výška úhrady prehodnotená a poskytnutá len do výšky výkonov neviazaných na certifikát.

Uplatnenie príspevku u nezmluvného odborného lekára

1

Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.

2

Žiadosť o príspevok nám doručte najneskôr do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia.

3

Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára a do 1 roka od schválenia žiadosti nám pošlite všetky potrebné doklady*.

4

Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 30 kalendárnych dní od obdržania kompletnej dokumentácie.

* originál príjmového pokladničného dokladu o absolvovaní zdravotnej starostlivosti, potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).

Ako doručiť žiadosť?

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie tohto príspevku sa nevzťahuje na poistencov poistených v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako ani na ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.