Ako funguje poistenie

Vznik verejného zdravotného poistenia

 • Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka.
 • U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností uvedených v §3 ods. 2 písm. a) až d). Podrobnosti nájdete tu (vložiť likn/dokument).
 • U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, vzniká verejné zdravotné poistenie dňom, keď nastali skutočnosti uvedené v §3 ods. 3.,  alebo dňom získania trvalého pobytu na území Slovenska, ak súčasne nie je osobou podľa §3 ods. 2 písm. a) až d).
 • Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak nie je zdravotne poistená v cudzine a poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, výlučne zo Slovenskej republiky a nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti.

Zánik zdravotného poistenia

Verejné zdravotné poistenie zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

 • U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku, zaniká verejné zdravotné poistenie  deň pred dňom, keď nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až d), alebo dňom zániku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
 • U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt 3) na území Slovenskej republiky, zaniká verejné zdravotné poistenie dňom zániku skutočností uvedených v §3 ods. 3.

Zmena zdravotnej poisťovne

Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

 • Ak po podaní prihlášky došlo k zmene platiteľa poistného u poistenca v porovnaní s tým, ktorého uviedol na prihláške, poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni nového platiteľa poistného najneskôr do 8. januára.
 • Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 dní. Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný oznámiť zmenu každému z nich. Za nesplnenie tejto povinnosti môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť poistencovi pokutu až do výšky 331 eur.
 • K prihláške poistenca na zmenu zdravotnej poisťovne sa predkladá rodný list dieťaťa (ak podáva prihlášku zástupca poistenca).

Neoprávnené prepoistenie

Každý, kto bol bez svojho vedomia prepoistený do inej zdravotnej poisťovne, môže novú poisťovňu požiadať o zrušenie poistného vzťahu. Ak sa preukáže neoprávnené prepoistenie, žiadosť o zrušenie poistného vzťahu je akceptovaná a poistenec zostáva poistený vo svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Prihláška na verejné zdravotné poistenie

Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia 580/2004, §4. Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých zdravotných poisťovniach, prihlášku mu potvrdí tá zdravotná poisťovňa, v ktorej podal prihlášku ako v prvej.

Kto podáva prihlášku za poistenca

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva prihlášku jeho zákonný zástupca.

Za fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie je zdravotne poistená, podáva prihlášku ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Za maloletého poistenca:

 • zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom
 • ak prihláška nebola podaná vôbec, prihlášku nahrádza oznámenie o narodení dieťaťa z matričného úradu alebo žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (mailom, telefonicky, písomne ). Z oznámenia musí byť zrejmé, že ide o dieťa narodené poistenke DZP, ako sa dieťa volá (meno a priezvisko) a jeho dátum narodenia

Ako vyplniť prihlášku

Doklady potrebné na podanie prihlášky podľa typov poistencov

Poistenie novorodenca

 • rodný list dieťaťa
 • doklad totožnosti zástupcu poistenca

Doklady pri zmene zdravotnej poisťovne

 • rodný list dieťaťa, ak prihlášku podáva zákonný zástupca
 • doklad totožnosti dieťaťa, ak ho má vydaný
 • doklad totožnosti zástupcu poistenca
 • doklad totožnosti 

Poistenie cudzinca s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ/mimo EÚ

 • platný doklad totožnosti (z krajiny EÚ stačí pas alebo OP), ak ide o človeka mimo krajín EÚ, musí mať povolenie na pobyt alebo Informačnú kartu, ak je ich pobyt a práca kratšia ako 90 dní – potvrdzuje  a vydáva ju príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • pracovnú zmluvu, kde sú uvedené mzdové podmienky alebo Potvrdenie zamestnávatela_Príloha č. 6 ÚDZS, ktorá musí obsahovať:
  • podpis oboch strán
  • miesto výkonu práce musí byť na SK, dátum začatia pracovného pomeru
  • prvá a posledná strana pracovnej zmluvy sa odovzdáva v prípade, keď sa človek odhlasuje zo zdravotného poistenia

Poistenie cudzinca s povolením na pobyt v SR

 • potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR
 • povolenie na pobyt vydané cudzineckou políciou

Poistenie cudzinca – študenta

 • potvrdenie o návšteve školy
 • doklady z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a záväzkov, ktorými je SR viazaná
 • doklad totožnosti

Poistenie cudzinca – nezaopatreného dieťaťa s povolením na pobyt na území SR (platné od 01.01.2017)

 • povolenie na pobyt dieťaťa a zástupcu poistenca
 • rodný list dieťaťa (ak je vydaný v SR), resp. iný doklad o narodení dieťaťa, doklad preukazujúci vzťah medzi dieťaťom k zástupcu poistenca, ktorý podáva prihlášku poistenca. K rodnému listu z cudziny budeme požadovať doklady so súdnym prekladom.
 • súdne rozhodnutie, ak je na jeho základe, že dieťa je zverené do starostlivosti inej osoby

Poistenie osoby s trvalým pobytom na území SR, ktorej zaniklo poistenie v zahraničí (návrat z cudziny)

 • Potvrdenie o dobách poistenia
  1. v EÚ :   formulár E104/S041; preukaz poistenca s vyznačením doby platnosti
  2. mimo EÚ : potvrdenie o poistení liečebných nákladov
 • Čestné vyhlásenie k verejnému zdravotnému poisteniu
  1. Vzniku verejného zdravotného poistenia, pri ktorom nám klient nevie predložiť doklady preukazujúce zánik poistenia v cudzine (podáva si prihlášku do Dôvery)
  2. Zániku verejného zdravotného poistenia, pri ktorom nám klient nevie predložiť doklady k ukončeniu verejného zdravotného poistenia v Dôvere (chce si ukončiť poistenie v Dôvere)

Odmietnutie prihlášky zdravotnou poisťovňou

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca, ak už bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca aj v tom prípade, ak poistenec preukáže, že prihlášku nepodal a nepodpísal sám ako oprávnená osoba, teda ide o neoprávnené prepoistenie.

Späťvzatie prihlášky

Poistenec má právo vziať späť podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Preukaz poistenca

Od 1. júla 2018 vystavujeme nasledovné preukazy:

 • deťom do 10 rokov – detský kombinovaný preukaz, t.j. národný preukaz na jednej strane a európsky na druhej strane
 • poistencom, ktorí nemajú doklad totožnosti s elektronickým čipom, vydávame bežný kombinovaný preukaz
 • poistencom, ktorí majú doklad totožnosti s elektronickým čipom, budeme vydávať Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • cudzincom vydávame papierový národný preukaz alebo na požiadanie Európsky preukaz zdravotného postenia

Podanie žiadosti o preukaz

Ak má poistenec záujem o vystavenie preukazu, má niekoľko možností, ako oň požiadať. Všetky sú bezplatné.

Preukazy vystavujeme do 12 pracovných dní.