Informácie o prihláške do zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môže poistenec zmeniť len raz ročne. Prihlášku do vybranej poisťovne možno podať najneskôr do 30. septembra. Poistencom vybranej poisťovne sa stane k 1. januáru nasledujúceho roka.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

  • Ak poistenec zmení po podaní prihlášky zamestnávateľa, teda ak sa zmení jeho platiteľ poistného, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni nového platiteľa poistného najneskôr do 8. januára.
  • Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 dní. Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný oznámiť zmenu každému z nich.

Prihláška na verejné zdravotné poistenie

  • Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni.
  • Poistenec je povinný podať prihlášku do 8 dní odo dňa, v ktorom sa naplnili podmienky pre vznik verejného zdravotného poistenia.

Kto podáva prihlášku za poistenca

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva prihlášku jeho zákonný zástupca.

Za fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie je zdravotne poistená, podáva prihlášku ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Za maloletého poistenca

  • zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom
  • ak prihláška nebola podaná vôbec, prihlášku nahrádza oznámenie o narodení dieťaťa z matričného úradu alebo žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (mailom, telefonicky, písomne )

Ako vyplniť prihlášku

Odmietnutie prihlášky zdravotnou poisťovňou

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca iba v prípade, ak už bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni.

Späťvzatie prihlášky

Poistenec má právo vziať späť podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Preukaz poistenca

Preukaz poistenca vydávame poistencom, ktorí nemajú vydaný doklad totožnosti s čipom alebo Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Preukaz poistenca vydávame bezplatne. Najrýchlejšie ho možno získať cez elektronickú pobočku.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!