Oznamovacie povinnosti – absolvent vysokej školy

Vysokoškoláci sú poistencami štátu. To znamená, že za nich zdravotné poistenie platí štát. Dokedy má absolvent vysokej školy tento status? Kedy je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu?

Vysokoškolák sa považuje za poistenca štátu do zloženia štátnej záverečnej skúšky.

Status študenta ako poistenca štátu je obmedzený aj vekom.

 • Poistencom štátu je študent denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (titul Ing., MUDr., Mgr. A pod.), najdlhšie však do veku 26 rokov.
 • Študent denného štúdia, ktorý ešte nedosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, môže byť poistencom štátu do dovŕšenia 30 rokov.

Po ukončení vysokoškolského štúdia môžu nastať rôzne situácie. Väčšina absolventov zdravotnú poisťovňu kontaktovať po zložení skúšok nemusí.

Ak sa vás, naopak, oznamovacia povinnosť týka, najjednoduchšie a najrýchlejšie si ju splníte cez Elektronickú pobočku.

Kedy nám netreba nič oznamovať?

 • Ak sa zamestnáte.
 • Ak začnete podnikať a stanete sa živnostníkom.
 • Ak sa prihlásite na úrade práce ako nezamestnaný.
 • Ak po ukončení vysokoškolského štúdia pokračujete denným doktorandským štúdiom.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak prerušujete štúdium.
 • Ak odchádzate do zahraničia.
 • Ak budete dobrovoľne nezamestnaný (neprihlásite sa na úrade práce).
 • Ak začnete podnikať inou formou ako na živnosť (napr. lekár, veterinár, tlmočník, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, advokát).
 • Ak ste ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa a idete študovať ďalšiu vysokú školu.

Študovali ste v zahraničí?

Ak ste študovali na vysokej škole v zahraničí, oznamovaciu povinnosť zo zákona nemáte. Uvítali by sme však, keby ste nám to oznámili.

Ako nám oznámite zmeny

Doktorandské štúdium

Poistencami štátu sú aj študenti doktorandského štúdia. Musia však splniť tieto podmienky:

 • Musí ísť o doktorandský študijný program v dennej forme.
 • Nesmie prekročiť štandardnú dĺžku štúdia pre daný doktorandský program.
 • Nezískal ešte iné vysokoškolské vzdelanie III. stupňa - iný doktorát.
 • Nemá viac ako 30 rokov.
 • Doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce.

Situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť študenti vysokej školy