Študenti

Končíte školu? S ukončením školských povinností prichádzate o status študenta. Počas štúdia na strednej a vysokej škole za vás platil zdravotné poistenie štát. Teraz však nastane zmena. V akých prípadoch je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu?

 • Za absolventa strednej školy platí poistné štát do konca letných prázdnin, najdlhšie do 31. augusta.
 • Absolvent vysokej školy je poistencom štátu do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky.

Vo väčšine prípadov nám absolventi stredných a vysokých škôl nemusia nič oznamovať. O tom, že ste ukončili štúdium a teda prestali ste byť poistencami štátu, sa dozvieme z ministerstva školstva.

Nemusíte nám oznamovať

 • Ak sa po škole zamestnáte.
 • Ak sa stanete živnostníkom.
 • Ak sa prihlásite na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
 • Ak pokračujete po maturite v štúdiu na vysokej škole.
 • Ak po získaní vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške pokračujete denným doktorandským štúdiom.

Vo výnimočných prípadoch však absolventi oznamovaciu povinnosť majú.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak odchádzate za štúdiom alebo za prácou do zahraničia.
 • Ak začínate podnikať inak ako na živnosť (napr. ako lekár, tlmočník, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, autor).
 • Ak si začnete zdravotné poistenie odvádzať sami (stanete sa dobrovoľne nezamestnaným).

Ako nám to dáte vedieť

Platenie odvodov

Ak študujete, s platením poistného si nemusíte robiť žiadne starosti. Ak ste však počas roka mali ako študent aj príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, zdravotné odvody z týchto príjmov sa vás týkaju.

Poistné z týchto príjmov vám vypočítame v ročnom zúčtovaní poistného, ktoré vykonávame nasledujúci rok po podaní daňových priznaní.

Ide o tieto príjmy:

 • príjmy zo zamestnania (okrem príjmov z dohôd o brigádnickej práci študenta)
 • príjmy z podnikania
 • príjmy z kapitálového majetku (napríklad úroky a výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek,...)
 • ostatné príjmy (príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva...)
 • príjmy z podielov na zisku dosiahnutého za účtovné obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2016 (tzv. príjmy z dividend)

Špecifické prípady oznamovacích povinností

V niektorých špecifických prípadoch majú poistenci oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni. Môže sa týkať aj študentov.

 1. Ak vám poskytujú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu, uveďte identifikačné údaje zariadenia, v ktorom ste umiestnený (názov, sídlo, identifikačné číslo) a priložte kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní služieb.
 2. Ak sa staráte o dieťa do šiestich rokov (poistencom štátu ste aj vtedy, ak dieťa umiestníte do jaslí alebo do materskej školy najviac na štyri hodiny denne), uveďte meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa a priložte kópiu rodného listu dieťaťa.
 3. Ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov, uveďte meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej alebo blízkej opatrovanej osoby a priložte kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov.
 4. Ak ste manželkou/manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine alebo vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, uveďte meno, priezvisko a rodné číslo manžela/manželky. Priložte tiež kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní štátnej služby v cudzine alebo prác vo verejnom záujme v zahraničí zamestnanca – vášho manžela/manželky.
 5. Ak pracujete pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, uveďte identifikačné údaje spoločenstva (názov, sídlo a identifikačné číslo). Priložte tiež kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody s týmto spoločenstvom.

Ako nám to oznámiť?

 • Vyplňte tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a pošlite nám ho do ktorejkoľvek pobočky alebo poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
 • K vyplnenému oznámeniu priložte aj údaje a potrebné doklady.