Študenti

Platenie odvodov

Ak študujete, odvody na zdravotné poistenie za vás platí štát. S platením poistného si teda nemusíte robiť žiadne starosti. To isté platí pri oznamovacích povinnostiach, pretože ich na seba prevzali štátne inštitúcie, ktoré vedú rôzne evidencie a registre a potrebné informácie zdieľajú aj so zdravotnými poisťovňami.

V prípade, ak ste počas roka mali ako študent aj príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, poistné z týchto príjmov vám vypočítame v ročnom zúčtovaní poistného, ktoré vykonávame nasledujúci rok po podaní daňových priznaní. Ak budete mať napríklad tieto príjmy v roku 2019, ročné zúčtovanie vám vykonáme v roku 2020, najneskôr do 30. septembra 2020.

Ide o tieto príjmy:

  • príjmy zo zamestnania (okrem príjmov z dohôd o brigádnickej práci študenta),
  • príjmy z podnikania,
  • príjmy z kapitálového majetku (napríklad úroky a výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek,...),
  • ostatné príjmy (príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva...),
  • príjmy z podielov na zisku dosiahnutého za účtovné obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra .2016 (tzv. príjmy z dividend).

Poistencom (a v niektorých prípadoch sa to týka aj študentov) zostalo päť oznamovacích povinností. Ak sa vás niektorá z nižšie uvedených situácií týka, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom formulára Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. K vyplnenému oznámeniu priložte aj údaje a potrebné doklady.

Ide o tieto situácie:

  1. Ak vám poskytujú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu, uveďte identifikačné údaje zariadenia, v ktorom ste umiestnený (názov, sídlo, identifikačné číslo) a priložte kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní služieb.
  2. Ak sa staráte o dieťa do šiestich rokov (poistencom štátu ste aj vtedy, ak dieťa umiestníte do jaslí alebo do materskej školy najviac na štyri hodiny denne), uveďte meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa a priložte kópiu rodného listu dieťaťa.
  3. Ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov, uveďte meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej alebo blízkej opatrovanej osoby a priložte kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov.
  4. Ak ste  manželkou/manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine alebo vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, uveďte meno, priezvisko a rodného číslo manžela/manželky, priložte kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní štátnej služby v cudzine alebo prác vo verejnom záujme v zahraničí zamestnanca – vášho manžela/manželky.
  5. Ak pracujete pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, uveďte identifikačné údaje spoločenstva (názov, sídlo a identifikačné číslo) a priložte kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody s týmto spoločenstvom.

Ako nám to oznámiť?