Iné zmeny v živote

Presťahovali ste sa, máte nové telefónne číslo alebo sa vám po sobáši zmenilo priezvisko? O niektorých dôležitých zmenách v živote našich poistencov nás informujú úrady, iné musia nahlásiť sami.

 • Zmenu mena či adresy trvalého alebo prechodného pobytu u osôb, ktoré majú pridelené slovenské rodné číslo, nahlasuje zdravotnej poisťovni Register fyzických osôb. S tým si starosti robiť nemusíte.
 • Cudzinci, u ktorých zdravotná poisťovňa neeviduje slovenské rodné číslo, tieto zmeny nahlasujú sami.

Ostatné zmeny údajov dokážete jednoducho a rýchlo nahlásiť prostredníctvom Elektronickej pobočky. Zmenu telefónneho čísla a e-mailovej adresy aj v mobilnej aplikácii. Údaje môžete zmeniť v záložke Profil používateľa, resp. Profil.

Na týchto dvoch miestach si môžete súčasne preveriť, či sme zmenu vo vašom živote zaevidovali.

Nie všetky zmeny sprevádza aj výmena preukazu poistenca. Kedy dostanete nový preukaz poistenca?

Zmena mena - priezviska 

(osoby so slovenských rodným číslom)

 • nemusíte nám ju oznamovať
 • preukaz poistenca s aktuálnymi údajmi vám pošleme na adresu trvalého pobytu
 • ak máte občiansky preukaz s čipom, vydáme vám iba Európsky preukaz zdravotného poistenia

Zmena adresy 

(osoby so slovenských rodným číslom)

Trvalý pobyt

 • nemusíte nám oznamovať
 • výmena preukazu poistenca nie je nutná - adresa trvalého pobytu sa na ňom neuvádza

Prechodný pobyt

(osoby so slovenských rodným číslom)

 • nemusíte nám oznamovať
 • výmena preukazu poistenca nie je nutná - adresa prechodného pobytu sa na ňom neuvádza

Kontaktná adresa

 • ak sa adresa, na ktorú vám posielame poštu, nezhoduje s adresou, na ktorej máte trvalý alebo prechodný pobyt, zmenu môžete nahlásiť cez Elektronickú pobočku (Profil používateľa)

Zmena e-mailu

 • prostredníctvom Elektronickej pobočky (Profil používateľa)
 • aj cez mobilnú aplikáciu v záložke Profil

Zmena telefónneho čísla

Iné zmeny

Titul pri mene

 • zmenu oznámiť netreba
 • ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, vydáme vám len Európsky preukaz, kde sa tituly neuvádzajú

Iný bankový účet

Rodné číslo

 • netreba nahlasovať
 • nový preukaz poistenca vám pošleme automaticky na adresu trvalého pobytu
 • ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, vydáme vám len Európsky preukaz
 • cudzinci s povolením na pobyt od cudzineckej polície so slovenským rodným číslom zmenu nahlasujú
 • cudzincom s povolením na pobyt s elektronickým čipom vydáme len Európsky preukaz