Zmeny v práci

Ak ste prišli o prácu, našli ste si nové zamestnanie alebo začínate podnikať, mení sa aj váš platiteľ poistného. Podstatné informácie súvisiace s touto zmenou nájdete v mobilnej aplikácii alebo vo svojej Elektronickej pobočke. Kedy je potrebné kontaktovať zdravotnú poisťovňu a kedy nie?

Kedy nám netreba nič oznamovať

  • Ak sa po odchode z pôvodného zamestnania hneď znovu zamestnáte.
  • Ak ste sa zaregistrovali na úrade práce.
  • Ak ste si otvorili živnosť.
  • Ak odchádzate do dôchodku.
  • Ak ste si našli druhú prácu - máte dvoch zamestnávateľov.
  • Ak začínate pracovať na dohodu.

Čo nám treba oznámiť

  • Ak ste sa neprihlásili na úrade práce. Stávate sa samoplatiteľom.
  • Ak sa stávate SZČO, ale neotvárate si živnosť.
  • Ak končíte s podnikaním, ale nezamestnáte sa ani sa nezaregistrujete na úrade práce. Stávate sa samoplatiteľom.
  • Ak čerpáte neplatené voľno.

Kedy a ako nám to oznámite

Čo ak sa neprihlásim ako samoplatiteľ?

Ak sa stanete podľa zákona samoplatiteľom, ale z nejakého dôvodu nám to neoznámite, zdravotná poisťovňa vás vyzve, aby ste oznámili svojho platiteľa poistného. Ak poistenec nehradí preddavky na zdravotné poistenie ani nereaguje na výzvu, stáva sa dlžníkom.

Je dobré vyhnúť sa takejto situácii, môžete sa totiž dostať do problémov v prípade choroby či úrazu. Lekár môže požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocnica môže odmietnuť prijať takéhoto pacienta.

Špecifické situácie

Skončil som v zamestnaní a do nového nastúpim až o pár týždňov

Ak sa nezaregistrujete na úrade práce alebo nebudete poistencom štátu z iného dôvodu, stanete sa na toto obdobie samoplatiteľom poistného na zdravotné poistenie.

Som živnostník a zároveň som zamestnaný

Ide o súbeh platiteľských kategórií. Povinnosť platiť preddavky na poistné ako SZČO závisí od vašich príjmov z podnikania z predchádzajúceho „rozhodujúceho obdobia".

Na rok 2021 sa napríklad vaše preddavky ako SZČO vypočítavajú z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania, ktorý ste dosiahli v roku 2019. Zároveň vykazuje, vypočítava a platí preddavok na poistné aj váš zamestnávateľ - z vašich príjmov zo zamestnania.

Ak ste začali pôsobiť ako SZČO v priebehu bežného roka, môžete si určiť výšku vymeriavacieho základu aj v sume 0 €, keďže platíte odvody aj ako zamestnanec.

Čerpám neplatené voľno

Aj keby neplatené voľno trvalo len jediný deň, zamestnávateľ je povinný svojho zamestnanca odhlásiť v zdravotnej poisťovni a po ukončení neplateného voľna prihlásiť.

Ak počas toho (hoci aj jediného dňa) neplatí za vás zamestnávateľ (ani nikto iný), musíte sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a zaplatiť si za tento jeden deň poistné. Ako samoplatiteľ sa najjednoduchšie prihlásite prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Pracujem na dohodu o pracovnej činnosti

Zdravotné poistenie za pracovníka na dohodu (okrem dôchodcov a študentov) platí zamestnávateľ. Ak v tomto období nie ste poistencom štátu, treba dbať na to, aby ste si za dni, ktoré ste na dohodu nepracovali, uhradili zdravotné poistenie. Overíte si to v Elektronickej pobočke v časti Stav účtu - Môj účet.