Zdravotnícke pomôcky

Podobne ako pri liekoch, aj pri zdravotníckych pomôckach sa môžete stretnúť s takými, za ktoré musíte doplácať i s takými, ktoré sú bez doplatku. O tom, či budete za pomôcku niečo platiť, vás musí informovať lekár hneď pri jej predpise.

Doplatky za vydané zdravotnícke pomôcky vrátime:

 • držiteľom preukazov ZŤP, ZŤPS
 • invalidným a starobným dôchodcom,
 • deťom do 6 rokov veku.

Ak patríte do niektorej z vyššie uvedených kategórií, vrátime vám doplatky za pomôcky cez limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade zdravotníckej pomôcky. Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili priveľa.

V súčasnosti platí, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročí v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil.

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych potrieb, ale len tie, ktoré:

 • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni)
 • sú najlacnejšie na dané ochorenie

To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si vyberiete zdravotnícku pomôcku, ktorá má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena tej najlacnejšej a nie cena tej, ktorú ste si v skutočnosti v lekárni alebo výdajni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok.

Ako funguje vrátenie doplatkov za zdravotnícke pomôcky?

Od 1.4.2021 zmena v zákone rozdelila poistencov, ktorí majú nárok na vrátenie časti doplatkov, na dve skupiny. Pre deti do šesť rokov platia nové pravidlá, kým pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤPS, invalidných a starobných dôchodcov sa pravidlá zmenia až od 1.1.2022.

Nové pravidlá pre deti do 6 rokov veku

Po novom sa limit spoluúčasti odpočíta už priamo pri výbere zdravotníckej pomôcky v lekárni alebo výdajni a pacienti (rodičia týchto detí) budú hneď na mieste platiť menej.

Ak lekár predpíše dieťaťu do 6 rokov veku pomôcku, za ktorú musí pacient doplácať, výška doplatku rodiča bude závisieť od toho, aký doplatok má najlacnejšia pomôcka rovnakého druhu. Výška doplatku najlacnejšej zdravotníckej pomôcky sa odpočíta od doplatku tej, ktorú vybral rodič dieťaťu na predpis.

Napríklad:

 • ak lekár predpíše vložky do topánok XY s doplatkom 7 eur, ale zároveň v danej skupine vložiek do topánok majú najlacnejšie z nich doplatok 2 eurá, tak rodič doplatí za tie XY, ktoré si vybral, nie 7, ale 5 eur (7-2=5)
 • ak by existovali k predpísaným vložkám podobné bez doplatku, tak rodič by za predpísané vložky XY doplácal stále pôvodných 7 eur (7-0=7)
 • ale ak by predpísané vložky XY nemali lacnejšiu alternatívu, v tom prípade by rodič nedoplácal nič (7-7=0)

Rodič bude mať teda na výber, či sa rozhodne pre predpísanú pomôcku s vyšším doplatkom alebo radšej svojmu dieťaťu vyberie podobnú zdravotnícku pomôcku bez doplatku, prípadne s nižším doplatkom.

Limit spoluúčasti je len pre poistencov verejne poistených v SR, nevzťahuje sa na poistencov EÚ.

Čo s doplatkami za január až marec 2021

Pre doplatky, ktoré zaplatil rodič v priebehu januára až marca tohto roku, platia staré pravidlá. Teda časť týchto doplatkov v rámci limitu spoluúčasti vrátime pacientom v priebehu júna 2021.

To znamená, že ak v priebehu prvých troch mesiacov tohto roka prekročia doplatky pre dieťa do šesť rokov 10 eur (0 eur u detí so ZŤP), tak rodičom vrátime takú sumu, akú by zaplatili v prípade, že by svojmu dieťaťu v lekárni alebo výdajni vybrali najlacnejšie zdravotné pomôcky pre dané ochorenie.

O vrátenie týchto doplatkov nás netreba žiadať, zdravotné poisťovne tak robia automaticky v rovnakom termíne, ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá.

Pravidlá pre ZŤP a dôchodcov

Nárok na vrátenie doplatkov za zdravotnícke pomôcky majú aj ďalší poistenci, pre nich však zmena začne platiť až od 1.1.2022. Do konca tohto roka sa pre nich teda nič nemení.

Ide o:

 • držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS (limit spoluúčasti 12 eur)
 • invalidných a invalidných výsluhových dôchodcov (limit spoluúčasti 12 eur)
 • invalidných osôb bez nároku na dôchodok (limit spoluúčasti 12 eur)
 • starobných dôchodcov (limit spoluúčasti 30 eur)
 • výsluhových dôchodcov (limit spoluúčasti 30 eur)
 • a osoby v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok (limit spoluúčasti 30 eur)

Ak v priebehu každého štvrťroka 2021 prekročia ich doplatky vyššie uvedený limit spoluúčasti, vrátime im takú sumu, akú by zaplatili v prípade, že by si v lekárni alebo výdajni vybrali najlacnejšie zdravotnícke pomôcky pre svoje ochorenie.

O vrátenie týchto doplatkov nás netreba žiadať, urobíme tak automaticky vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste pomôcky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.