Zdravotnícke pomôcky

Doplatky za pomôcky

Lekár, ktorý vám pomôcku predpisuje, je zo zákona povinný informovať vás aj o možných doplatkoch. Ak si chcete túto informáciu preveriť, zapamätajte si kód vašej pomôcky a vyhľadajte ho v zozname pomôcok na stránke ministerstva zdravotníctva.

Doplatky za pomôcky vrátime:

  • držiteľom preukazov ZŤP,
  • invalidným a starobným dôchodcom,
  • deťom do 6 rokov.

Ak patríte do jednej z kategórií, vrátime vám doplatky za lieky v rámci platnej legislatívy cez tzv. limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa podieľate na úhrade zakúpených zdravotníckych pomôcok vždy za jeden štvrťrok. Po prekročení výšky limitu vybraným skupinám poistencov vrátime doplatky za zdravotnícke pomôcky, a to vo výške sumy za najlacnejšiu pomôcku spomedzi tých, určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade pod názvom pomôcky.

Ako funguje vrátenie doplatkov za zdravotnícke pomôcky?

O vrátenie peňazí za doplatky za zdravotnícke pomôcky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste pomôcky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

Nárok na vrátenie doplatkov majú títo poistenci:

Skupina poistencov
 Výška limitu spoluúčasti
Držiteľ preukazu ZŤP
12 eur
Invalidný dôchodca/ Invalidný výsluhový dôchodca
12 eur
Invalidná osoba bez nároku na dôchodok
12 eur
Starobný dôchodca
30 eur
Výsluhový dôchodca
30 eur
Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
30 eur
Dieťa do 6 rokov
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
10 eur
Dieťa do 6 rokov - držiteľ preukazu ZŤP
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
0 eur

Ktoré pomôcky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie pomôcky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“)
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie pomôcky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete pomôcku, ktorá má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cena najlacnejšej pomôcky. Teda nie cena pomôcky, ktorú ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok.