Žiadosti na DDOT bude Dôvera akceptovať za predpokladu zachovania základných indikačných kritérií. Pri týchto pacientoch nebude Dôvera trvať na funkčnom vyšetrení pľúc a takisto nebude potrebné, aby bola žiadosť podpísaná poistencom.

Na žiadosti musí byť jednoznačne uvedené, že ide o poistenca s ochorením COVID-19. Ako indikačná diagnóza bude uvedená J84.8 Iná choroba interstícia pľúc, pľúcna fibróza po prekonaní infekcie COVID - 19.

Prosíme primárne zasielať žiadosti cez elektronickú pobočku, čím urýchlime spracovanie a schválenie návrhu.

V žiadosti prosíme uvádzať :

Produkt : X70130 /Prenájom kyslíkového koncentrátora
Množstvo : v elektronickej pobočke prosíme uviesť 183 / čo zodpovedá 6 mesiacom /
Hlavná Diagnóza : J84.8
Do poznámky v návrhu je potrebné uviesť vedľajšiu Dg : U07.1, prípadne COVID - 19
Podmienka :
monitorovaná hypoxémia , vyšetrenie ABR, RTG alebo CT pred prepustením s popisom uvedené v lekárskej / prepúšťacej správe

Poistenec po schválení DDOT prechádza do dispenzárnej starostlivosti pneumoftizeológa, ktorý bude pri kontrole revidovať potrebu pokračovania liečby DDOT. Prenájom prístroja DDOT bude mať POI schválený na obdobie 6 mesiacov. Po vykonaní funkčného vyšetrenia pľúc lekár musí posúdiť, či ide o trvalú potrebu DDOT alebo podávanie DDOT ukončí. V prípade pokračovania v liečbe pošle novú žiadosť s lekárskou správou z vyšetrenia ako pri indikácii liečby DDOT.

Toto usmernenie platí len pre poistencov so závažným priebehom ochorenia COVID - 19.