Dôležité upozornenie:

Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na optické zdravotnícke pomôcky uvedené v bode 4. týchto kritérií.

1. Popis Benefitu

Dôvera poskytne Poistencovi do 18 rokov veku s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Poistenec") príspevok na sériový okuliarový rám a okuliarové šošovky s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D poskytnutý Poistencovi zmluvnou očnou optikou na území Slovenskej republiky (ďalej len „Očná optika")2 vo forme:

preplatenia časti úhrady za sériový okuliarový rám a okuliarové šošovky s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D predpísané na tlačive "Poukaz na okuliare a optickú pomôcku" zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v špecializácii očné lekárstvo (ďalej len „Očný lekár")3, ktorá zodpovedá spoluúčasti Poistenca za zdravotnícke pomôcky na mieru uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, uvedené v bode 4 písm. a) Kritérií

Upozornenie: Dôvera nepreplatí poistencovi úhradu za zdravotnícke pomôcky plne hradené z verejného zdravotného poistenia, za ktoré si Očná optika neoprávnene žiadala od Poistenca úhradu4.

2. Výška Benefitu

Benefit vo výške do 50,- € (slovom: päťdesiat eur) poskytne Dôvera Poistencovi najviac 1x v priebehu kalendárneho roka, počnúc rokom 2022.

Dôvera poskytne Poistencovi Benefit vo výške časti doplatku Poistenca za zdravotnícku pomôcku na mieru predpísanú Očným lekárom, ktorú Poistenec skutočne uhradil Očnej optike podľa predložených dokladov o úhrade, maximálne však do výšky 50,- € (slovom: päťdesiat eur) za jeden predpísaný Poukaz na okuliare a optickú pomôcku.

Upozornenie: Očný benefit sa neprepláca v prípade predpísania zdravotníckych pomôcok nezmluvným Očným lekárom ako aj výberu alebo zakúpenia zdravotníckych pomôcok v nezmluvnej Očnej optike alebo inej predajni.

V prípade, že Poistenec žiada v jednej Žiadosti o preplatenie Benefitu v sume nižšej ako 50,- € (slovom: päťdesiat eur), nemá nárok na zostatok sumy do výšky 50,- €.

Zároveň nie je možné kumulovať úhrady z viacerých Očných optík.

Dôvera poskytne Poistencovi Benefit v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá"):

3. Nárok na poskytnutie Benefitu má iba Poistenec, ktorý:

V čase podania Žiadosti, doloženia fotky/skenu daňového dokladu o zaplatení podľa bodu 5 Kritérií, ako i v čase poskytnutia Benefitu (resp. k poslednému dňu lehoty na poskytnutie Benefitu podľa bodu 5 písm. g) Kritérií);

a) Poistenec je poistený v Dôvere. Nie je podmienkou, aby bol aj zákonný zástupca Poistenca, ktorý v mene Poistenca uplatňuje Benefit, poistený v Dôvere;
b) Poistenec aj zákonný zástupca Poistenca, ktorý bude uplatňovať poskytnutie Benefitu v mene Poistenca, ak je poistený v Dôvere, nie je vedený ako dlžník v zozname dlžníkov Dôvery na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk5;
c) Poistenec aj zákonný zástupca Poistenca, ktorý bude uplatňovať poskytnutie Benefitu v mene Poistenca, ak je poistený v Dôvere, si plní oznamovacie povinnosti a má pokryté všetky obdobia platiteľom poistného v Dôvere,, t. j. Dôvera voči nemu neeviduje obdobie bez platiteľa poistného6;
d) Poistenec absolvoval preventívnu prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „Poskytovateľ"), ktorá zodpovedá dosiahnutému veku Poistenca7 (prehľad preventívnych prehliadok podľa veku Poistenca je zverejnený na www.dovera.sk), ktorá bola zároveň Poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená. Informáciu o Dôvere vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti Poistenec nájde vo svojej Elektronickej pobočke v časti Elektronická zdravotná karta. V prípade, ak Poistenec nebude mať absolvovanú preventívnu prehliadku u Poskytovateľa v čase uplatňovania Benefitu, bude mať možnosť ju absolvovať do 60 dní od podania žiadosti. Po jej absolvovaní Poistenec vyplní iba dátum absolvovania preventívnej prehliadky, nedopĺňa žiadny doklad (následne môže Poistenec pokračovať v žiadosti a priložiť potrebné doklady v zmysle bodu 5 týchto Kritérií);

Upozornenie: Vykázanie a spracovanie faktúry absolvovania preventívnej prehliadky od Poskytovateľa môže to trvať 4-6 týždňov),

4. Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na nasledovné zdravotnícke pomôcky na mieru, ak sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia:

a) sériový okuliarový rám - kód O10101;
b) okuliarové šošovky s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D,

predpísané na tlačive "Poukaz na okuliare a optickú pomôcku" Očným lekárom, uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, konkrétne:

  • šošovky (sklá) do diaľky (pravé oko/ľavé oko) výber refrakcia do -4, kód O10103 a kód O10104
  • šošovky (sklá) do blízka (pravé oko/ľavé oko) výber refrakcia do +4, kód O10103 a kód O10104

5. Postup pri uplatnení Benefitu:

a) Poistenec musí najneskôr do 5 kalendárnych dní od výberu zdravotníckej pomôcky v Očnej optike najneskôr však do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom si vybral zdravotnícku pomôcku, podať Žiadosť o uplatnenie Benefitu Dôvere prostredníctvom Elektronickej pobočky8 alebo Mobilnej aplikácie9 (ďalej len „Žiadosť"). V Žiadosti Poistenec identifikuje Očného lekára, u ktorého absolvoval očné vyšetrenie, a ktorý mu vystavil Poukaz na okuliare a optickú pomôcku. Očný lekár vykáže výkony očného vyšetrenia do Dôvery.

b) Poistenec doloží do Žiadosti v Elektronickej pobočke / Mobilnej aplikácii sken tlačiva Poukaz na okuliare a optickú pomôcku a doplní do Žiadosti informácie z tlačiva Poukaz na okuliare a optickú pomôcku v rozsahu sériová dioptria a kód rámu.

c) Poistenec si vyberie zdravotnícku pomôcku v zmluvnej Očnej optike na základe Poukazu na okuliare a optickú pomôcku predpísaného Očným lekárom.

d) Poistenec uhradí Očnej optike úhradu/doplatok za zdravotnícku pomôcku.

e) Poistenec doplní do Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie, meno Očného lekára, u ktorého absolvoval očné vyšetrenie, dátum ošetrenia u Očného lekára, názov Očnej optiky, ktorá mu vydala zdravotnícku pomôcku, dátum vystavenia daňového dokladu za zdravotnícku pomôcku. Údaje podľa predchádzajúcej vety nedopĺňa Poistenec, ktorý naskenuje QR kód z daňového dokladu. Následne Poistenec priloží fotokópiu/sken dokladu o úhrade za zdravotnícku pomôcku (akceptované formáty sú: pdf, jpg, jpeg, jpe, gif, png, bmp, tiff), doplní sumu z dokladu o zaplatení, dátum ošetrenia a typ zdravotníckej pomôcky, na ktorú si Poistenec uplatňuje Benefit. Všetky tieto náležitosti musí Poistenec zadať do Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie najneskôr do 35 kalendárnych dní od dátumu očného vyšetrenia u Očného lekára najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť podaná (t. j. pri žiadostiach podaných v decembri kalendárneho roka musí Poistenec zadať údaje najneskôr do 31.12. toho istého kalendárneho roka).

Dokladom o zaplatení môže byť pokladničný doklad alebo faktúra. Poistenec je oprávnený uplatniť si na preplatenie jeden účtovný doklad iba jedenkrát, pričom platí, že Dôvera preplatí za jednu zdravotnícku pomôcku na základe jednej Žiadosti maximálne 50,-€ (slovom: päťdesiat eur).

f) Poistenec zároveň poskytne v Elektronickej pobočke alebo Mobilnej aplikácii k Žiadosti Čestné vyhlásenie, že všetky údaje týkajúce sa vybranej zdravotníckej pomôcky, ktoré uviedol/la, sú presné, pravdivé a totožné s údajmi na priloženom účtovnom doklade.

g) Dôvera poskytne Poistencovi Benefit výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, ktorý Poistenec uvedie pri podávaní Žiadosti alebo zvolí bankový účet, ktorý Dôvera u Poistenca už eviduje , a to najneskôr do 90 dní odo dňa doloženia fotokópie/skenu dokladu o zaplatení a doplnení údajov z daňového dokladu. V prípade nesprávnej alebo neúplnej Žiadosti alebo v prípade potreby zisťovania ďalších rozhodných skutočností pre poskytnutie Benefitu, Dôvera vyzve Poistenca na ich doplnenie. Lehota na poskytnutie Benefitu sa v takom prípade primerane predlžuje o dobu potrebnú pre zistenie všetkých rozhodných skutočností.

6. Dôvera poskytne Poistencovi Benefit spočívajúci v preplatení spoluúčasti Poistenca za zdravotnícku pomôcku čiastočne hradenú z verejného zdravotného poistenia iba v prípade, ak Očný lekár zároveň vykáže Dôvere poskytnutie výkonu Poistencovi najneskôr do 30.4. kalendárneho roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola Žiadosť podaná. Vykázanie zdravotníckej pomôcky Očnou optikou nie je podmienkou pre uplatnenie Benefitu.

7. Poistenec je povinný podať Žiadosť a doložiť fotokópiu/sken dokladu o zaplatení v lehotách stanovených v týchto Kritériách, inak mu nárok na čerpanie Benefitu zaniká.

8. Kritériá podľa bodov 1 až 7 musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého Poistenca. Ak Dôvera po úhrade Benefitu Poistencovi dodatočne zistí, že Poistenec nespĺňal Kritéria na poskytnutie Benefitu, Poistenec je povinný poskytnutý Benefit vrátiť Dôvere na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve.

9. Ak Poistenec nedisponuje vlastným osobným počítačom, tabletom alebo mobilným zariadením, môže na zadanie Žiadosti a/alebo doloženie dokladov využiť mobilné zariadenie v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa a. s., prihlásením sa do svojho konta v Elektronickej pobočke.

10. Nárok na Benefit uplatňuje v mene Poistenca jeho zákonný zástupca.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Benefitu

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu, prípadne Benefit bez náhrady zrušiť. Toto právo môže Dôvera uplatniť kedykoľvek počas roka a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Zmeny Kritérií, postupu uplatnenia a čerpania Benefitu, prípadne zrušenie Benefitu sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Upozornenie pre Poistencov

Dôvera nezodpovedá za nesprávne vykázanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom. Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak Poistenec uvedie nepravdivé údaje pri registrácii do Elektronickej pobočky alebo pri podávaní Žiadosti.

Poistencovi nevznikne nárok na Benefit, ak sa Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca dopustí konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit po uplynutí lehoty na podanie Žiadosti a/alebo fotokópie/skenu dokladu o zaplatení.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak je vydaných viacero účtovných dokladov v jeden deň na totožnú zdravotnú pomôcku. Poistenec má nárok na preplatenie iba jedného účtovného dokladu.

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov10

Preplatenie Benefitu podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na Poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad11 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu.

Pre získanie benefitu odporúčame Poistencovi doložiť doklady o zaplatení v čo najkratšom čase od výberu zdravotnej pomôcky.

Poznámky

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca;

2 Očná optika, ktorá má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní lekárenskej starostlivosti;

3Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
4 Ustanovenie § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
5 Zoznam dlžníkov vedie Dôvera na svojom webovom sídle podľa § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
6 Obdobie, kde Dôvera neeviduje u Poistenca platiteľa poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 98/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
7 Periodicitu preventívnych prehliadok plne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia upravuje Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
8 Elektronická pobočka je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk, ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;
9 Mobilná aplikácia je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk , ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;
10 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika;
11 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128, ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

Bratislava 1.8.2021