Dôležité upozornenie:

Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na zdravotné výkony a zdravotnícke pomôcky. Poskytnutie Benefitu sa nevzťahuje na kozmetické výkony a na výkony estetickej medicíny.

Na poskytnutie Benefitu na zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu poskytnutú Poistencovi do 31.12.2021 sa vzťahujú kritériá účinné do 31.12.2021.

1. Popis Benefitu

A) Benefit pre deti

Dôvera poskytne Poistencovi do dovŕšenia 18 rokov veku2 s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Maloletý poistenec") príspevok na zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov poskytnutú Poistencovi zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ") vo forme:

a) preplatenia časti úhrady za zubné ošetrenie, ktorá zodpovedá spoluúčasti Poistenca za zdravotný výkon čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia, uvedený v bode 4 písm. a) Kritérií

b) preplatenia úhrady za zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, uvedené v bode 4 písm. b) Kritérií;

c) preplatenia úhrady za zdravotné výkony pečatenia zubov, pre Maloletého poistenca do dovŕšenia 14 rokov veku2, ktoré nie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, uvedené v bode 4 písm. c) Kritérií.

Dôvera zároveň poskytne Maloletému poistencovi vo veku 4 rokov (od dovŕšenia 4 rokov veku2 do dovŕšenia 5 rokov veku2) s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere aj Dentálny balíček v hodnote 30,- € (slovom: tridsať eur), ktorý obsahuje produkty starostlivosti o chrup. Obsah Dentálneho balíčka určuje Dôvera.

Dôvera poskytne Dentálny balíček Poistencovi vo veku 4 rokov, ktorý dovŕšil vek 4 rokov v období od 1.10. predchádzajúceho kalendárneho roka (vrátane roka 2021) do 30.9. kalendárneho roka, v ktorom si Maloletý poistenec nárok na Dentálny balíček uplatní.

Žiadosť o uplatnenie Dentálneho balíčka je Maloletý poistenec oprávnený podať v období od 1.6. do 30.9. kalendárneho roka (počnúc rokom 2022). Žiadosť o uplatnenie Dentálneho balíčka za Maloletého poistenca podáva zákonný zástupca Poistenca prostredníctvom Elektronickej pobočky3 alebo Mobilnej aplikácie4.

Maloletý poistenec je oprávnený uplatniť si nárok na Dentálny balíček vždy iba jeden krát.

Dôvera odovzdá Poistencovi Benefit vo forme Dentálneho balíčka výhradne na pobočke Dôvery, pričom o mieste a termíne vydania je Poistenec včas informovaný prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie.

B) Benefit pre dospelých

Dôvera poskytne Poistencovi od dovŕšenia 18 rokov veku2 s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Dospelý poistenec") (Maloletý poistenec a Dospelý poistenec spoločne ďalej aj ako „Poistenec") príspevok na zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu, ako aj doplatok za zdravotnícke pomôcky podľa písm. c) tohto bodu Kritérií, poskytnuté Poistencovi zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti5 na území Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ") vo forme:

a) preplatenia časti úhrady za zubné ošetrenie, ktorá zodpovedá spoluúčasti Poistenca za zdravotný výkon čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia, uvedený v bode 4 písm. a) Kritérií;

b) preplatenia úhrady za zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, uvedené v bode 4 písm. b) Kritérií;

c) preplatenia doplatku poistenca za zdravotnícke pomôcky6 - fixné náhrady (korunky) a spojenie pilierových konštrukcií (mostíky), uvedené v bode 4 písm. d) Kritérií, ktoré sú na základe Zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru7 čiastočne z verejného zdravotného poistenia.

Upozornenie: Dôvera nepreplatí poistencovi úhradu za zdravotné výkony alebo zdravotnícky pomôcky plne hradené z verejného zdravotného poistenia, za ktoré si Poskytovateľ neoprávnene žiadal od Poistenca úhradu8.

2. Výška Benefitu

Benefit vo výške 30,- € (slovom: tridsať eur) poskytne Dôvera Poistencovi 5x v priebehu kalendárneho roka, počnúc rokom 2022. Dôvera poskytne Poistencovi Benefit vo výške úhrady za zdravotnú starostlivosť/zdravotnícku pomôcku, ktorú Poistenec skutočne uhradil zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa predložených dokladov o úhrade maximálne však do výšky 30,- € (slovom: tridsať eur) za jedno ošetrenie (návštevu) u Poskytovateľa.

Doplatok za zdravotnícku pomôcku preplatí Dôvera najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej výške doplatku za príslušnú zdravotnícku pomôcku, určenú v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru v čase jej poskytnutia.

Upozornenie: Viaceré úhrady u Poskytovateľa nie je možné kumulovať.

V prípade, že Poistenec žiada v jednej Žiadosti o preplatenie Benefitu v sume nižšej ako 30,- € (slovom: tridsať eur), zostatok sumy sa nekumuluje k nároku na preplatenie ďalšieho Benefitu (druhý až piatykrát počas kalendárneho roka).

Zároveň nie je možné kumulovať úhrady u viacerých Poskytovateľov.

Dôvera poskytne Benefit v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá"):

3. Nárok na poskytnutie Benefitu má iba Poistenec, ktorý:

v čase podania Žiadosti a doloženia fotky/skenu daňového dokladu o zaplatení podľa bodu 5 Kritérií, ako i v čase poskytnutia Benefitu (resp. k poslednému dňu lehoty na preplatenie Benefitu podľa bodu 5 písm. f) Kritérií);
a) je poistený v Dôvere;

b) nie je vedený v zozname dlžníkov9 Dôvery na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk;
c) si plní oznamovacie povinnosti a má pokryté všetky obdobia poistenia v Dôvere, t. j. Dôvera voči nemu neeviduje obdobie bez platiteľa poistného10;
d) absolvoval v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom mu vznikol nárok na Benefit, stomatologickú preventívnu prehliadku u Poskytovateľa, ktorá bola zároveň Poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená (pre poskytnutie Benefitu v roku 2022 je potrebné mať absolvovanú stomatologickú preventívnu prehliadku v roku 2021). Informáciu o Dôvere vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti Poistenec nájde vo svojej Elektronickej pobočke v časti Elektronická zdravotná karta;

e) absolvoval preventívnu prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „Poskytovateľ"), ktorá zodpovedá dosiahnutému veku Poistenca11 (prehľad preventívnych prehliadok podľa veku Poistenca je zverejnený na www.dovera.sk), ktorá bola zároveň Poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená. Informáciu o Dôvere vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti Poistenec nájde vo svojej Elektronickej pobočke v časti Elektronická zdravotná karta. V prípade, ak Poistenec nebude mať absolvovanú preventívnu prehliadku v čase uplatňovania Benefitu, môže ju absolvovať najneskôr do 60 dní od podania Žiadosti.

Po absolvovaní preventívnej prehliadky Poistenec vyplní v Elektronickej pobočke alebo Mobilnej aplikácii (do rozpracovanej žiadosti) dátum absolvovania preventívnej prehliadky a následne môže Poistenec pokračovať v vypĺňaní Žiadosti a priložiť doklady.

Upozornenie: Vykázanie a uhradenie absolvovania preventívnej prehliadky Poskytovateľom môže trvať 4 až 6 týždňov.

f) riadne sa stará o svoj chrup, čo deklaruje dobrovoľným aktívnym zakliknutím vyhlásenia v Elektronickej pobočke v čase oznámenia čerpania Benefitu.

Podmienky podľa písm. b) a c) musí zároveň spĺňať aj zákonný zástupca Maloletého poistenca, ktorý uplatňuje poskytnutie Benefitu v jeho mene.

4. Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na nasledovné zdravotné výkony a zdravotnícke pomôcky:

a) stomatologické zdravotné výkony čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia12 zdravotnou poisťovňou, konkrétne:

 • výkony záchovnej stomatológie V01 až V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba - biela výplň alebo AMG), V05 až V07 (len fotokompozit), V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba);
 • výkony chirurgickej stomatológie E64 (egalizácia alveolárneho výbežku);
 • výkony paradontológie P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie), P06 (celkové vyartikulovanie chrupu), P08 a P09 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov), P23 (gingivektómia), P32 a P33 (odklopenie frontálneho a laterálneho mukoperiostálneho laloka);
 • príplatky k operáciám v ambulancii P65a (príplatok k certifikovaným výkonom);
 • výkony stomatologickej protetiky F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).* Laické vysvetlenie stomatologických zdravotných výkonov čiastočne hradených na základe verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou uvádzame v záverečnej časti Kritérií.

b) zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou Poskytovateľovi, konkrétne:

 • odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa v celom úseku chrupu ultrazvukom;
 • odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov;
 • inštruktáž a nácvik ústnej hygieny;
 • poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu;
 • odstránenie zubných povlakov.

c) zdravotné výkony pečatenia zubov, ktoré nie sú v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou Poskytovateľovi, konkrétne ide o pečatenie zubov, na ktorých ešte nie je plomba, maximálne do dovŕšenia 14 rokov veku Maloletého poistenca, pričom ide o zadné zuby, t. j. 14 - 17; 24; 27; 34 - 37; 44 -47, v medicínsky odôvodnených prípadoch to môžu byť zuby 12; 22.

Upozornenie: Výkony pečatenia zubov sa nevzťahujú na mliečne zuby.

d) zdravotnícke pomôcky na mieru, čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, konkrétne:

 • Z.2.1 - Fixné náhrady

- kód 11101 - inlay liata ako pilier mostíka nepriama
- kód 11102 - inlay koreňová liata priama
- kód 12105 - Korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane. Môže byť poskytnutá iba na zuboch /13-23;33-43/
- kód 12101 - Korunka plášťová celokovová liata. Môže byť poskytnutá iba na zuboch /14-18;24-28;34-38;44-48/

 • Z2.1 - Spojenie pilierových konštrukcií

- kód 12107 - Člen mostíka celokovový liaty. Môže byť poskytnutý iba na zuboch /14-18;24-28;34-38;44-48/.
- kód 12108 - Člen mostíka fazetovaný liaty po zub trojku vrátane. Môže byť poskytnutý iba na zuboch /13-23;33-43/

5. Postup pri uplatnení Benefitu:

a) Poistenec musí pred absolvovaním ošetrenia, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia a/alebo dentálnej hygieny a/alebo poskytnutia zdravotníckej pomôcky (pri ošetreniach absolvovaných ku koncu kalendárneho roka najneskôr do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom absolvoval zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov a/alebo poskytnutia zdravotníckej pomôcky) podať Žiadosť o uplatnenie Benefitu Dôvere prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie (ďalej len „Žiadosť"). V Žiadosti Poistenec identifikuje Poskytovateľa, u ktorého výkon absolvoval alebo plánuje absolvovať. Zároveň musí v Žiadosti potvrdiť, že sa riadne stará o svoj chrup. Žiadosť je platná do konca kalendárneho roka, v ktorom bola podaná.

Upozornenie: Dňom poskytnutia zdravotníckej pomôcky sa rozumie deň jej aplikácie Poskytovateľom.

b) Poistenec uhradí Poskytovateľovi úhradu/doplatok za zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov a/alebo za zdravotnícke pomôcky.
c) Poistenec doplní do Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie číslo daňového dokladu, dátum a čas (v prípade faktúry čas neuvádza) vystavenia daňového dokladu. Tieto tri údaje nedopĺňa Poistenec, ktorý naskenuje QR kód z daňového dokladu v Mobilnej aplikácii. Následne Poistenec priloží fotokópiu/sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov a/alebo zdravotnícke pomôcky (akceptované formáty sú: pdf, jpg, jpeg, jpe, gif, png, bmp, tiff), doplní sumu z dokladu o zaplatení, dátum ošetrenia a typ výkonu, ktorý absolvoval (zubné ošetrenie a/alebo dentálna hygiena a/alebo pečatenie zubov a/alebo zdravotnícke pomôcky). Všetky tieto náležitosti musí Poistenec zadať do Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie najneskôr do 30 dní odo dňa ošetrenia, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť podaná (t. j. pri žiadostiach podaných v decembri kalendárneho roka musí Poistenec zadať údaje najneskôr do 31.12. toho istého kalendárneho roka).

Sken / fotokópia dokladu o zaplatení musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu vrátane názvu výkonu/zdravotníckej pomôcky, za ktorý Poistenec Poskytovateľovi zaplatil (napr. dentálna hygiena, pečatenie zubov a pod.). Dokladom o zaplatení môže byť pokladničný doklad alebo faktúra. Poistenec je oprávnený uplatniť si na preplatenie jeden účtovný doklad vždy iba jedenkrát. Ak Poskytovateľ vystavil Poistencovi za každý absolvovaný typ ošetrenia (zubné ošetrenie, dentálnu hygienu, pečatenie zubov alebo poskytnutie zdravotníckej pomôcky) samostatné účtovné doklady, ktoré sa viažu k jednej návšteve u Poskytovateľa, je poistenec oprávnený uplatniť na preplatenie oba tieto doklady, pričom platí, že Dôvera preplatí za jedno ošetrenie na základe jednej Žiadosti maximálne 30,-€ (slovom: tridsať eur).

d) Poistenec zároveň poskytne v Elektronickej pobočke alebo Mobilnej aplikácii k Žiadosti Čestné vyhlásenie, že všetky údaje týkajúce sa zubného ošetrenia a/alebo dentálnej hygieny a/alebo pečatenia zubov a/alebo poskytnutia zdravotníckej pomôcky, ktoré uviedol/la, sú presné, pravdivé a totožné s údajmi na priloženom účtovnom doklade.
e) Ďalšiu Žiadosť môže Poistenec podať až po doložení účtovných dokladov podľa písm. c) a čestného vyhlásenia k žiadosti podľa písm. a) a d).
f) Dôvera poskytne Poistencovi Benefit výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, ktorý Poistenec uvedie pri podávaní Žiadosti), najneskôr do 90 dní odo dňa doloženia fotokópie/skenu dokladu o zaplatení a doplnení údajov z daňového dokladu. V prípade nesprávnej alebo neúplnej Žiadosti alebo v prípade potreby zisťovania ďalších rozhodných skutočností pre poskytnutie Príspevku, Dôvera vyzve Poistenca na ich doplnenie. Lehota sa primerane predlžuje o dobu potrebnú pre zistenie všetkých rozhodných skutočností.

6. Dôvera poskytne Poistencovi Benefit spočívajúci v preplatení spoluúčasti Poistenca za zdravotný výkon čiastočne hradený z verejného poistenia a/alebo doplatok Poistenca za zdravotnícku pomôcku iba v prípade, ak Poskytovateľ zároveň vykáže Dôvere poskytnutie výkonu a/alebo zdravotníckej pomôcky Poistencovi najneskôr do 30.4. kalendárneho roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola Žiadosť podaná a zdravotná poisťovňa tento výkon a/alebo zdravotnícku pomôcku Poskytovateľovi uhradí.

7. Informáciu o aktuálnom zostatku sumy Benefitu, o ktorý môže Poistenec požiadať, nájde Poistenec vo svojej Elektronickej pobočke/Mobilnej aplikácii. V Elektronickej pobočke/Mobilnej aplikácii Poistenca je sprístupnená aj suma Benefitu, ktorý bol Poistencovi uhradený, ako aj zostávajúca nevyčerpaná suma za príslušný kalendárny rok.

8. V prípade čerpania Benefitu Maloletým poistencom je žiadateľom a nárok na Benefit uplatňuje v mene Maloletého poistenca jeho zákonný zástupca.

9. Poistenec je povinný podať Žiadosť a doložiť fotokópiu/sken dokladu o zaplatení v lehotách stanovených v týchto Kritériách, inak mu nárok na čerpanie Benefitu zaniká.

10. Kritériá podľa bodov 1 až 9 musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého Poistenca. Ak Dôvera po úhrade Benefitu Poistencovi dodatočne zistí, že Poistenec nespĺňal Kritéria na poskytnutie Benefitu, Poistenec je povinný poskytnutý Benefit vrátiť Dôvere na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve.

11. Ak Poistenec nedisponuje vlastným osobným počítačom, tabletom alebo mobilným zariadením, môže na zadanie Žiadosti a/alebo doloženie dokladov využiť mobilné zariadenie v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa a. s., prihlásením sa do svojho konta v Elektronickej pobočke.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Benefitu

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu, prípadne Benefit bez náhrady zrušiť. Toto právo môže Dôvera uplatniť kedykoľvek počas roka a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Zmeny Kritérií, postupu uplatnenia a čerpania Benefitu, prípadne zrušenie Benefitu sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Upozornenie pre Poistencov

Dôvera nezodpovedá za nesprávne vykázanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom. Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca uvedie nepravdivé údaje pri registrácii do Elektronickej pobočky alebo pri podávaní Žiadosti.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak sa Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca dopustí konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit po uplynutí lehoty na podanie Žiadosti a/alebo doloženia fotokópie/skenu dokladu o zaplatení.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak je vydaných viacero účtovných dokladov v jeden deň na totožné ošetrenie. Poistenec má nárok na preplatenie jedného ošetrenia/jednu žiadosť totožného typu za jeden deň. Napr. ak poistenec absolvoval zubné ošetrenie v jeden deň na viacero výkonov a je vydaných viacero účtovných dokladov, Poistenec má nárok na preplatenie iba jedného účtovného dokladu.

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov13

Preplatenie Benefitu podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad14 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Pre získanie benefitu odporúčame Poistencovi doložiť doklady o zaplatení v čo najkratšom čase od absolvovania zubného ošetrenia a/alebo dentálnej hygieny. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si Poistenec môže podať až po doložení účtovných dokladov podľa bodu 5c) a zároveň po zakliknutí čestného vyhlásenia za všetky podané Žiadosti.

*Vysvetlenie k stomatologickým zdravotným výkonom čiastočne hradeným na základe verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou:

 • V01 až V03 - plastická výplň na zadných zuboch (jedna až tri plôšky). Tento výkon sa môže vykazovať na mliečne aj na trvalé zuby. (Od 1.9.2018 sa môže výkon V12 vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku.)
 • V05 a V07 - biele plomby na predných zuboch (jedna až tri plôšky). Tento výkon sa môže vykazovať na mliečne aj na trvalé zuby. (Od 1.9.2018 sa výkon V12 môže vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku.)
 • V41 - jeden koreňový kanálik, V42 - dva a viac koreňových kanálikov, výplň koreňových kanálikov.
 • E64 - egalizácia (zahladenie ostrých kostí po trhaní viacerých zubov), najskôr však 6 týždňov po poslednom trhaní.
 • P01 a P02 a kontrola ďasien - vstupné vyšetrenie a kontroly u pacientov s krvácaním ďasien. Lekár musí mať certifikát.
 • P06 - problém s hryzením po stomatologickom výkone. Lekár musí mať certifikát.
 • P08 a P09 - odstránenie (prestrihnutie, prerezanie) uzdičky pod jazykom alebo medzi prednými (hornými alebo dolnými) zubami. Lekár musí mať certifikát.
 • P23 - gingivektómia - odstránenie ďasna, ktoré zarástlo do zuba. Lekár musí mať certifikát.
 • P32 a P33 - odklopenie predného a zadného mukoperiostálneho laloka u pacientov s parodontálnymi vačkami. Lekár musí mať certifikát.
 • P65 - príplatky k certifikovaným výkonom a operáciám v ambulancii; operácie ďasien. Lekár musí mať certifikát.
 • F01 - výkony stomatologickej protetiky (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a posúdenie, či je možno realizovať plánovaný výkon, napríklad korunku alebo mostík).
 • F63 - stiahnutie korunky.

Poznámky

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca;
2 Do dovŕšenia 18 rokov veku sa rozumie deň predchádzajúci dňu 18-tych narodenín poistenca. Uvedené sa rovnako vzťahuje na dovŕšenie 14 rokov veku a 5 rokov veku poistenca. Od dovŕšenia 4 rokov veku sa rozumie odo dňa 4-tých narodením poistenca.

3 Elektronická pobočka je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk, ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;
4 Mobilná aplikácia je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk , ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;
5 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

6 § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

7 § 27 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

8 Ustanovenie § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;

9 Zoznam dlžníkov vedie Dôvera na svojom webovom sídle podľa § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
10 Obdobie, kde Dôvera neeviduje u Poistenca platiteľa poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 98/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

11 Periodicitu preventívnych prehliadok plne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia upravuje Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
12 Zdravotné výkony, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (výkony so spoluúčasťou pacienta) podľa Nariadenia Vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia;
13 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika;
14 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128, ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

Tieto Kritériá sú účinné od 1.1.2022.

Bratislava 3.9.2021