V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu:

  1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí.
  4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou

Počet odsúhlasených úhrad lieku  2 748
Počet neodsúhlasených úhrad lieku  142

2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku

Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku Počet neodsúhlasených úhrad lieku
Žiadosť nebola podaná v odôvodnenom prípade zmluvným Žiadateľom.
3
Pri posudzovaní Žiadosti boli zistené nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v Žiadosti a vo vykázanej zdravotnej starostlivosti evidovanej v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. 4
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia Produktu v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine).10
Schválením úhrady Produtku by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu Produktov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona.105
Schválením úhrady lieku by celková suma úhrad zdravotnej poisťovne v príslušnom kalendárnom roku prevýšila 3,9 % z výšky verejných prostriedkov určených na úhradu liekov pre príslušný kalendárny rok v súlade s § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.3
V Žiadosti nebola zdôvodnená potreba poskytnutia Produktu ako jedinej vhodnej možnosti s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca (definovanie v súčasnosti štandardne používaného postupu a odôvodnenie jeho nevhodnosti v konkrétnom prípade).1
Predmetom žiadosti je Produkt v terapeutickej indikácii, ktorá už bola posudzovaná v procese kategorizácie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, ale na základe Rozhodnutia nebol produkt zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov.6
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov.6
Žiadosť nebola doručená úplná a Žiadateľ ju nedoplnil do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na doplnenie.
4

3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí

Počet prvostupňových rozhodnutí 3 433
Počet druhostupňových rozhodnutí 5

4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Počet uhradených liekov 476 716
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok 25 633
Počet uhradených dietetických potravín 240

V Bratislave, dňa 15.07.2023