DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej aj „zdravotná poisťovňa“) zverejňuje pravidlá vedenia zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a tiež pravidlá zaraďovania a vyraďovania poistencov z tohto zoznamu (ďalej aj „pravidlá“) podľa platnej legislatívy1 platné od 1. januára 2010.

Pravidlá a povinnosti upravené v platných  právnych predpisoch2 nie sú v týchto pravidlách uvádzané a nie sú týmito pravidlami dotknuté.

 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdarvotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti3 (ďalej len „poskytovateľ“), zasiela v súlade s touto zmluvou zdravotnej poisťovni návrhy na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a údaje potrebné pre vedenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďovania a vyraďovania poistencov zo zoznamu (ďalej len „zoznam“);
 • Poskytovateľ zasiela údaje potrebné pre vedenie zoznamu v štruktúre (dátovom rozhraní) určenej zdravotnou poisťovňou a zverejnenej na internetovej stránke zdravotnej poisťovne;
 • Zdravotná poisťovňa poskytne poskytovateľovi programové vybavenie, ktoré poskytovateľovi umožňuje zasielať zdravotnej poisťovni údaje potrebné na vedenie zoznamu (program hospiCOM). Poskytovateľ môže namiesto programu hospiCOM použiť na zasielanie týchto údajov aj webové rozhranie uvedené na internetovej stránke zdravotnej poisťovne (prostredníctvom bezplatnej služby Elektronická pobočka).
 • Zdravotná poisťovňa priebežne aktualizuje a sprístupňuje poskytovateľovi údaje týkajúce sa zoznamu (najmä zaradenie poistenca do zoznamu, priebežne aktualizovaný zoznam) prostredníctvom bezplatnej služby Elektronická pobočka.
 • Zdravotná poisťovňa zabezpečí poistencovi úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s platnými právnymi predpismi; Zdravotná poisťovňa priebežne informuje poskytovateľa o zabezpečení úhrady (schválení poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti) prostredníctvom bezplatnej služby Elektronická pobočka.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) vypracovala vlastnú metodiku na vedenie zoznamov plánovaných hospitalizácii. Zdravotná poisťovňa prevádzkuje v súčinnosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (a v súlade so zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ) program na evidenciu ústavnej zdravotnej starostlivosti zvaný hospiCOM.

Pomocou neho zdravotnícke zariadenia denne nahlasujú hospitalizácie do zdravotnej poisťovne. Program je vedený na všetky existujúce diagnózy a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť manažment hospitalizácii. Revízni lekári zdravotnej poisťovne priebežne udeľujú súhlas s poskytovaním plánovanej zdravotnej starostlivosti, zohľadňujúc poradie pacientov oznámené zdravotnej poisťovni jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Nahlasovanie a zabezpečovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti prebieha podľa týchto zásad:

 1. Lekár rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta
 2. Určí, či ide o akútnu alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť
 3. Pacienta čo najskôr (do 24 hodín) nahlási do programu hospiCOM

Akútna zdravotná starostlivosť

Lekár odošle pacienta bezodkladne na prijatie do zdravotníckeho zariadenia

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Nevyžaduje urgentné prijatie a znesie odklad. Pacient sa zaeviduje do zoznamu v programe hospiCOM, jeho poradie určí tzv. ticket. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliada zdravotná poisťovňa. Tá priebežne odsúhlasuje a manažuje plánované hospitalizácie. Po odsúhlasení lekár kontaktuje pacienta a dohodne s ním termín prijatia na hospitalizáciu.


Poznámky:

 1. ustanovenia § 6 ods. 4 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 581/2004 Z. z.)
 2. najmä zákon č. 581/2004 Z.z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
 3. § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

V Bratislave, 31. decembra 2009