PLÁNUJEM OŠETRENIE V EÚ

Niektorých lekárov v zahraničí môžete navštíviť kedykoľvek aj bez súhlasu svojej zdravotnej poisťovne. Ide napríklad o internistu, onkológa alebo o kardiológa. Zdravotnú starostlivosť si zaplatíte priamo v ambulancii a po návrate domov nás požiadate o jej preplatenie.

Kedy nepotrebujete náš súhlas

shutterstock_373326715.jpg
Na ošetrenie do zahraničia sa môžete bez nášho súhlasu vybrať vtedy, ak podstúpite také ošetrenie či zákrok, ktoré sa nespomína v tejto vyhláške.

Znamená to, že bez nášho súhlasu môžete napríklad absolvovať:

 • operáciu mandlí,
 • ošetrenia zubného kazu,
 • operáciu šedého zákalu,
 • artroskopiu kolena,
 • CT, MR vyšetrenia a mamografie,
 • pôrod a iné.

Pôrodov Sloveniek v zahraničí za posledné roky stúpa. Náš predchádzajúci súhlas na jeho absolvovanie nepotrebujete. Preplatíme vám ho v takej výške, v akej ho hradíme zdravotníckym zariadeniam na Slovensku a peniaze vám vrátime do troch mesiacov od podania úplnej žiadosti o vrátenie nákladov.

Kedy potrebujete náš súhlas

Náš súhlas pred absolvovaním liečby potrebujete vtedy, ak sa rozhodnete ísť na zákrok/ ošetrenie, ktoré určuje táto vyhláška a pri ochoreniach, ktoré sa nedajú liečiť na Slovensku. Patria sem napríklad:

 • výkony umelého oplodnenia,
 • výmeny bedrových, kolenných kĺbov,
 • transplantácie pečene, obličky alebo pľúc,
 • liečba gama nožom.

Ako nás požiadate o súhlas?

Ak už ste so svojím ošetrujúcim lekárom konzultovali možnosť liečby v inom členskom štáte EÚ, požiadajte nás o predchádzajúci súhlas, zaslaním týchto dokumentov.

 • Žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte . Nájdete ju tu vyplní ho váš ošetrujúci lekár na Slovensku.
 • Výpočet predpokladaných nákladov na liečbu. Vyplní ho lekár v zahraničí, ktorého ste si na liečbu vybrali. Nájdete ho tu v troch jazykových mutáciách.

Vašu žiadosť posúdime a rozhodnutie vám vydáme do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

Podľa zákona vám predchádzajúci súhlas nemusíme vydať, ak:

 • pre vás liečba znamená riziko (ohrozenie zdravia),
 • lekár, u ktorého chcete výkon podstúpiť vyvoláva pochybnosti o dôveryhodnosti, kvalite a bezpečnosti,
 • liečbu môžete podstúpiť aj na Slovensku v primeranej dobe s ohľadom na váš súčasný zdravotný stav a jeho vývoj.

Úhrada ošetrenia

S naším súhlasom si môžete dohodnúť zákrok u lekára v zahraničí, ktorý si sami uhradíte v plnej výške priamo v zdravotníckom zariadení. Po návrate domov nás požiadate o preplatenie nákladov na liečbu.

Lekár, ktorého ste si vybrali, nemusí byť napojený na systém verejného zdravotného poistenia v danom členskom štáte, môže to byť aj privátny lekár bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Náklady na ošetrenie vám vrátime rovnako, ako keby ste ho absolvovali v štátnom zariadení.  

Žiadosť o vrátenie nákladov

Po absolvovaní zákroku nám pošlite žiadosť o preplatenie nákladov , a to najneskôr do šiestich mesiacov od absolvovania liečby . Zo zákona máme povinnosť preplatiť len zákroky odôvodnené zo zdravotných dôvodov a schválené vaším lekárom na Slovensku. Peniaze vám pošleme späť do šiestich mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti.

K žiadosti o preplatenie liečby v inom členskom štáte EÚ nám zašlite tieto doklady:

Originál dokladu o zaplatení, ktorým je:
 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu alebo
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.
Záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti:
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra), vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

Cudzojazyčnú zdravotnú dokumentáciu o absolvovaní liečby je potrebné dať preložiť do slovenčiny. V rámci urýchlenia celého procesu je dobré, ak bude aj úradne overená.

Koľko vám preplatíme?

Absolvovaný zákrok v krajinách EÚ vám preplatíme rovnakou sumou, akú by sme uhradili za ten istý zákrok alebo ošetrenie lekárovi na Slovensku. Zistite si sumu za zákrok v konkrétnej krajine vopred, pretože ceny za rovnaké ošetrenie sa môžu v rôznych krajinách výrazne líšiť.

Napríklad pri prirodzenom pôrode v zahraničí s hospitalizáciou vám preplatíme priemerne 590 eur, pri ambulantnom pôrode (bez hospitalizácie) približne 250 eur, v prípade operácie mandlí to bude asi 200 eur a za opravu zubného kazu a dvojplôškovej plombe vám vrátime okolo 17 eur. Tieto ceny sa môžu v čase meniť. Presnú sumu vám oznámime v čase podania žiadosti o refundáciu.

PLÁNUJEM OŠETRENIE MIMO EÚ

V niektorých prípadoch vám preplatíme aj plánovaný zákrok v nemocnici alebo ošetrenie u špecialistu v krajinách, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Podmienkou je, že zákrok sa u nás alebo v inom členskom štáte EÚ nevykoná. Ošetrenie vám preplatíme vo výške, ktorú vopred odsúhlasíme.

shutterstock_430705363.jpg
Požiadajte nás vopred o schválenie

Pred absolvovaním plánovanej liečby v zahraničí mimo EÚ je potrebný náš predchádzajúci súhlas.Zašlite nám svoju Žiadosť o predchádzajúci súhlas a my ju posúdime do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

K žiadosti o predchádzajúci súhlas nezabudnite priložiť aj:

 • kalkuláciu nákladov z pracoviska nemocnice iného štátu EÚ,
 • súhlas z pracoviska s vaším prijatím na vyšetrenie, (úradný preklad)

Pri schvaľovaní žiadosti o predchádzajúci súhlas posudzujeme, či:

 • sa zdravotná starostlivosť uhrádza a vykonáva na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ,
 • možno vaše ochorenie liečiť na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ v primeranej lehote s ohľadom na váš zdravotný stav,
 • ste vyčerpali všetky možnosti liečby na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ a od liečby v inom štáte možno očakávať podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu,
 • sa na vašu liečby požaduje taká technika, ktorá nie je dostupná na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ.

Vašu žiadosť posúdime do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

Preplatenie nákladov na liečbu

Ak sme vám na plánované ošetrenie alebo operáciu mimo štátov EÚ udelili predchádzajúci súhlas, preplatíme vám náklady vo výške, ktorú sme vám vopred schválili. Pozor, zákrok si musíte dopredu uhradiť sami.

SOM V ZAHRANIČÍ A POTREBUJEM URGENTNE LEKÁRA

Úraz alebo zhoršenie zdravia môže nastať nečakane, napríklad na dovolenke alebo služobnej, či študijnej ceste. Ak potrebujete lekársku pomoc a nachádzate sa na území Európskej únie , vystačíte si s európskym preukazom poistenca . Ním sa preukážete v nemocnici alebo u ošetrujúceho lekára.

72867947.jpg
Ak cestujete za hranice EÚ , odporúčame vám vybaviť si komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Úhrada ošetrenia

V členskom štáte EÚ by od vás lekár správne nemal žiadať úhradu (výnimku predstavujú doplatky, ktoré bežne uhrádzajú aj domáci pacienti). Ak bude požadovať úhradu za liečbu aj napriek vášmu európskemu preukazu poistenca, môžete nás po návrate domov požiadať o vrátenie (refundáciu) nákladov. Toto platí v prípade, ak vás ošetril lekár napojený na verejný systém zdravotného poistenia (nie súkromný lekár).

Ak sa nachádzate mimo členských štátov EÚ , lekár vás ošetrí a vystaví vám účet za ošetrenie, ktorý na mieste uhradíte. Po návrate domov nás môžete požiadať o vrátenie nákladov.

Žiadosť o vrátenie úhrady liečby

Po návrate domov nás kontaktujte a zašlite nám žiadosť v refundáciu (vrátenie) nákladov spolu s dokladmi o vyšetrení.

K nim priložte nasledovné doklady: 

1. Originál dokladu o zaplatení. Môže ním byť:
 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.
2. Záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti)
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra),
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov,
 • lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

Koľko vám preplatíme

V krajinách EÚ by od vás po predložení európskeho preukazu lekár nemal žiadať žiadnu úhradu (okrem spoluúčasti pacienta, ktorá je zákonom daná v každej krajine). Ak ste z akýchkoľvek príčin museli ošetrenie uhradiť na mieste, vrátime vám náklady, a to v takej výške, akú poskytneme za rovnaké ošetrenie lekárovi na Slovensku.

Pozor. Náklady vám vrátime, len ak ošetrenie absolvujete u lekára napojeného na verené zdravotné poistenie (nie u súkromníka).

V prípade ošetrenia mimo členských štátov EÚ vám preplatíme čiastku rovnajúcu sa výške úhrady za rovnaké ošetrenie na Slovensku. Počítajte s tým, že náklady na zdravotnú starostlivosť sú v niektorých krajinách neporovnateľne vyššie s tými na Slovensku (USA, Spojené arabské emiráty). Pred cestou vám preto rozhodne odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie.

V prípade akútneho ošetrenia mimo štátov EÚ je zo zákona povinné cudzojazyčné doklady predložiť aj s úradným prekladom. Preklad cudzojazyčnej dokumentácie z členských štátov EÚ nemusí byť úradný.

POTREBUJEM OŠETRENIE V EÚ, PRETOŽE SA U NÁS NEVYKONÁVA

Je možné, že si váš zdravotný stav vyžiada špeciálnu liečbu, s ktorou nemajú u nás lekári zatiaľ skúsenosti. Ide napríklad o náročné zákroky, ako transplantácia pľúc, chirurgická liečba epilepsie, liečba gama nožom, špeciálne kardiologické alebo ortopedické operácie.

shutterstock_409453480.jpg
Ošetrenie musíme vopred schváliť

Ak už ste so svojím ošetrujúcim lekárom konzultovali možnosť liečby v zahraničí, podajte do zdravotnej poisťovne žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte EÚ. Po jej schválení budete môcť vycestovať a absolvovať potrebné ošetrenie.

 • Žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte . Nájdete ju tu , vyplní ho váš ošetrujúci lekár na Slovensku.
 • Výpočet predpokladaných nákladov na liečbu. Vyplní ho lekár v zahraničí, ktorého ste si na liečbu vybrali. Nájdete ho tu v troch jazykových mutáciách.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia zahraničnej liečby slovenským klinickým pracoviskom (bod 3). Zoznam klinických pracovísk na Slovensku nájdete v tomto zozname

O vašej žiadosti rozhodneme v lehote do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

Schválenie ošetrenia

S plánovaným zákrokom budeme súhlasiť a preplatíme vám ho, ak: 
 • Vaše ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote s ohľadom na váš súčasný zdravotný stav a možný vývoj ochorenia.
 • Požadovaná liečba sa u nás vôbec nevykonáva.
 • Vaše ochorenie vyžaduje použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré u nás nie sú dostupné.
 • Lekári u nás už vyčerpali všetky možnosti liečby a od liečby v inej krajine EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršenia zdravia.
 • Máte bydlisko v inom členskom štáte a chcete pokračovať v liečbe, ktorú ste začali na Slovensku v mieste bydliska (platí pre zahraničných poistencov s trvalým pobytom mimo Slovenska).

Úhrada ošetrenia

Po schválení žiadosti o liečbu v zahraničí vám zašleme tzv. formulár S2 . Slúži na preukázanie sa u lekára v inej krajine EÚ. Na základe tohto formuláru vám vopred uhradíme zákrok/ošetrenie u lekárov v EÚ napojených na verejnú sieť zdravotníctva (teda nie u súkromných lekárov). A to v takej výške, v akej by ho platili aj zdravotné poisťovne iných členských štátov priamo nemocnici. 

Poistenec si sám dopláca len regulačné poplatky a prípadné nadštandardné služby v nemocnici (ak si ich vyberie). Ostatné finančné záležitosti súvisiace s hospitalizáciou za neho vybavuje jeho zdravotná poisťovňa na Slovensku prostredníctvom styčných úradov zúčastnených krajín (u nás je to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

Ak ste si na absolvovanie svojej liečby vybrali súkromné zdravotnícke zariadenie, liečbu si budete musieť uhradiť vopred sami. Následne nás môžete požiadať o vrátenie nákladov.

Dali ste sa operovať aj bez udelenia nášho súhlasu?

Ak ste splnili vyššie uvedené podmienky pre udelenie predchádzajúceho súhlasu, môžete nás požiadať o súhlas aj dodatočne, najneskôr 1 rok od zákroku v inom členskom štáte EÚ. O schválení dodatočnej refundácie rozhodneme individuálne.