Úradná tabuľa

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 5.5.2022

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 5.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti¹ a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou.
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu Zdravé oči platné od 1.5.2022

Kritériá benefitu Zdravé oči platné od 1.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé oči (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Information on Personal Data Processing

Information on Personal Data Processing

We process personal data on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016) (hereinafter referred to as "Regulation"). On the basis of the Regulation, Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection and amending and supplementing certain Acts was adopted in Slovakia.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2021 nasledovne:
Čítajte ďalej
Pevná sieť poskytovateľov

Pevná sieť poskytovateľov

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle Nariadenia Vlády 640/2008 Z.z. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2022.
Čítajte ďalej