Úradná tabuľa

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítajte ďalej
Pevná sieť poskytovateľov

Pevná sieť poskytovateľov

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle Nariadenia Vlády 640/2008 Z.z. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2021.
Čítajte ďalej
Zverejnenie nižšej ceny

Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 12 zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2018 nasledovne:
Čítajte ďalej
Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného lekára („Príspevok“) účinné od 11.7.2019

Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného lekára („Príspevok“) účinné od 11.7.2019

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera“) poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá zdravotnej poisťovne.
Čítajte ďalej
Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej staroslivosti

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej staroslivosti

Zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.
Čítajte ďalej