Súťaž #nezabudajnaseba

Pravidlá súťaže „#nezabudajnaseba“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „#nezabudajnaseba“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 3. do 31. 3. 2022

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý za zapojí do výzvy #nezabudajnaseba v Instagram stories prostredníctvom interaktívnych nálepiek (anketa, kvíz, otázka…).
Usporiadateľ vyžrebuje 3 výhercov.
Úplné znenie IG statusu:

Sledujte naše stories a vyhrajte super ceny!

Naše zdravie a psychická pohoda už dlhodobo čelia neľahkej situácii. Stres z globálnej pandémie, obavy o zdravie seba aj svojich blízkych, dlhodobá izolácia doma, práca z domu či neistota v zamestnaní sú ťažký oriešok Popri tom všetkom je až príliš jednoduché zabudnúť starať sa o seba. Práve preto by sme vám s tým radi pomohli výzvou #nazabudajnaseba od @akobuk Sledujte náš Instagram počas celého mesiaca marec a v našich stories nájdete jednoduchú aktivitu na každý deň, ktorou spravíte niečo pre svoje zdravie alebo psychickú pohodu
Navyše, ak sa do každodenných aktivít v stories s nami zapojíte, tak sa zaradíte do súťaže a na konci výzvy troch z vás obdarujeme skvelými výhrami pre lepšie zdravie 1x pobyt v kúpeľoch pre dve osoby 2x inteligentné hodinky Xiamomi Amazfit
Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete na www.dovera.sk/nezabudajnaseba
#mamdoveru #doverapoistovna #zdravie #starostlivost #zdravievnajlepsichrukach #sutaz #psychickezdravie

 
Úplné znenie FB statusu:
STARAJTE SA O SVOJE FYZICKÉ AJ PSYCHICKÉ ZDRAVIE A VYHRAJTE SUPER CENY
Už dlhodobo dávame zabrať zdraviu aj psychickej pohode v aktuálnej neľahkej situácii. Stres z globálnej pandémie, obavy o zdravie seba aj svojich blízkych a dlhodobá izolácia nám často pomáhajú zabudnúť starať sa aj o seba. Práve preto máme pre vás spolu s magazínom AkoBuk výzvu #nezabudajnaseba
 
Sledujte náš Instagram instagram.com/dovera_zdravotna_poistovna
počas celého mesiaca marec a v našich stories nájdete jednoduchú aktivitu na každý deň, ktorou spravíte niečo pre svoje zdravie alebo psychickú pohodu. Navyše, ak sa do každodenných aktivít v stories s nami zapojíte, tak sa zaradíte do súťaže a na konci výzvy troch z vás obdarujeme skvelými výhrami pre lepšie zdravie.
Úplné znenie pravidiel súťaže nájdete na www.dovera.sk/nebazudajnaseba
 

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 1. 4. 2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 3 výhercov.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:
1 x pobyt v kúpeľoch Lúčky pre dve osoby
2 x inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTS 2 urban grey

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude prostredníctvom Instagram story vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresu bydliska za účelom doručenia výhry do súkromnej správy na Instagrame.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:

Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu užívateľského mena používaného na sociálnej sieti a údajov uvedených v komentári, ak obsahuje osobné údaje alebo fotografie za účelom zaradenia do súťaže a v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk .

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na Instagram účte. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagram účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 25. 2. 2022