Ako dostať späť peniaze za ošetrenie v cudzine

Potrebná zdravotná starostlivosť

Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste pobytu, nie až po návrate domov. V prípade chronických ochorení vyžadujúcich pravidelnú starostlivosť (dialýza, oxygenoterapia) je nevyhnutné, aby ste si pred vycestovaním dohodli jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Na potrebnú zdravotnú starostlivosť máte nárok na základe predloženie európskeho preukazu za podmienok, aké platia pre obyvateľov príslušného štátu. To znamená, že si môžete hradiť napr. spoluúčasť pri návšteve lekára, regulačné poplatky, doplatky za lieky. Tieto poplatky sú v každej krajine rôzne a nie je nárok na ich refundáciu slovenskou zdravotnou poisťovňou.

Refundácia nákladov

V prípade, ak ste v zahraničí uhradili ošetrenie v hotovosti, je dôležité, aby ste si uchovali všetky originály dokladov o ošetrení, potvrdenia a bločky a po návrate na Slovensko nám doručili žiadosť o refundáciu.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:
 • doklad o zaplatení;
 • záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti);
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov;
 • kópie receptov, pri predpísaní liekov,
 • kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.
Doklad o zaplatení môže byť:
 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu;
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.
Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť:
 • faktúra;
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov.

Zdravotná starostlivosť so súhlasom zdravotnej poisťovne

Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá je určená na liečenie už existujúceho zdravotného problému v inom štáte v rámci EÚ.

Poskytnutie takejto zdravotnej starostlivosti musí byť vopred dohodnuté s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte.

Refundácia nákladov

Po schválení žiadosti o liečbu v zahraničí vám zašleme tzv. formulár S2. Na základe tohto formuláru vám vopred uhradíme zákrok/ošetrenie u lekárov v EÚ napojených na verejnú sieť zdravotníctva. A to v takej výške, v akej by ho platili aj zdravotné poisťovne iných členských štátov priamo nemocnici. Ak ste si na absolvovanie svojej liečby vybrali súkromné zdravotnícke zariadenie, liečbu si budete musieť uhradiť vopred sami. Následne nás môžete požiadať o vrátenie nákladov. Poistenec si sám dopláca len regulačné poplatky a prípadné nadštandardné služby v nemocnici.

Ak ste napriek súhlasu museli za zdravotnú starostlivosť zaplatiť, máte právo na preplatenie nákladov ak nás písomne požiadate do jedného roka od skončenia poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:
 • doklad o zaplatení;
 • záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti);
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov;
 • kópie receptov, pri predpísaní liekov,
 • kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.
Doklad o zaplatení môže byť:
 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu;
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.
Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť:
 • faktúra;
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Ako poistenec máte možnosť vycestovať za zdravotnou starostlivosťou v rámci EÚ aj bez súhlasu zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade ak sa vykonáva aj na Slovensku. Takúto starostlivosť uhrádzate priamo poskytovateľovi.

Refundácia nákladov

Na vrátenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti máte nárok, ak nás oň písomne požiadate do 6 mesiacov od jej poskytnutia.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:
 • doklad o zaplatení;
 • záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti);
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov;
 • kópie receptov, pri predpísaní liekov,
 • kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.
Doklad o zaplatení môže byť:
 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu;
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.
Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť:
 • faktúra;
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov.

Zdravotná starostlivosť poskytnutá v krajinách mimo EÚ

Ak ste boli ošetrený v cudzine mimo EÚ a zaplatili ste náklady za ošetrenie, môžete požiadať o refundáciu nákladov. Preplatíme vám čiastku rovnajúcu sa výške úhrady za rovnaké ošetrenie na Slovensku.

Pri cestách mimo EÚ odporúčame komerčné poistenie liečebných nákladov.

Plánovaná zdravotná starostlivosť v krajinách mimo EÚ

Ak sme vám na plánované ošetrenie alebo operáciu udelili predchádzajúci súhlas, preplatíme vám náklady vo výške, ktorú sme vám vopred schválili. Zákrok si však musíte dopredu uhradiť sami.

Postup podania žiadosti o vrátenie nákladov
 1. Po návrate domov vyplňte žiadosť o refundáciu (vrátenie) nákladov.
 2. K žiadosti pridajte originál dokladu o zaplatení a záznam o ošetrení.
 3. Žiadosť spolu s dokladmi nám zašlite.
Doklad o zaplatení môže byť:
 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu;
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.
Záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti) môže byť:
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra),
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov,
 • lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

V prípade akútneho ošetrenia mimo štátov EÚ je zo zákona povinné cudzojazyčné doklady predložiť aj s úradným prekladom.

Pomohol vám tento článok?