Práva a povinnosti poistenca

Každý poistenec má nielen práva, ale aj povinnosti. Nezabúdajte najmä na oznamovaciu povinnosť, ktorú máte pri zmene dôležitých údajov alebo životných situácií do ôsmich dní.

Aktualizované: 25. 04. 2018

Práva poistenca

 • slobodný výber zdravotnej poisťovne,
 • slobodný výber lekára,
 • zmena zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru (stiahnite si prihlášku do Dôvery),
 • úhrada zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • informácia, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti máme zmluvu,
 • poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak s lekárom či zdravotníckym zariadením nemáme uzatvorenú zmluvu,
 • vrátenie preplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • podieľanie sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhanie sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Povinnosti poistenca

 • keď sa stanete samoplatiteľom, túto skutočnosť ste povinný oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, odkedy táto zmena nastala
 • oznámiť zdravotnej poisťovni začiatok a koniec inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak máte príjmy z podnikania na základe iného ako živnostenského oprávnenia)
 • uhradiť zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak ste ju dostali preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky
 • zaplatiť dlžné poistné
 • preukazovať sa u lekára preukazom poistenca
 • oznámiť najneskôr do ôsmich dní zánik zdravotného poistenia na Slovensku (ak odchádzate pracovať do cudziny a budete tam aj zdravotne poistený alebo ak sa budete viac ako šesť mesiacov zdržiavať v cudzine a poistili ste si liečebné náklady na pobyt v cudzine) a po návrate z cudziny oznámiť vznik poistenia a prihlásiť sa v slovenskej zdravotnej poisťovni tiež do ôsmich dní
 • oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne, ak ste k 1.1. využili svoje právo na výber zdravotnej poisťovne
 • oznámiť zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni, že ste osobou so zdravotným postihnutím (postihnutie podľa lekárskeho posudku 41 % a viac oproti zdravej osobe), a teda máte nárok na zníženú percentuálnu sadzbu pre výpočet poistného z vašich príjmov
 • na oznámenie zmien voči zdravotnej poisťovni použite tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“, ktoré je k dispozícii na našom webe tu

Stávate sa poistencom štátu?

To, že ste študentom, doktorandom, dôchodcom, uchádzačom o zamestnanie, poberateľom dávky v hmotnej núdzi, poberateľom nemocenského, materského alebo ošetrovného, a pod., nám oznamujú štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva SR, a pod.). Preto tieto skutočnosti sami neoznamujete.

Do ôsmich dní nám ale musíte oznámiť, že ste:

 • fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
 • fyzickou osobou, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti je splnená aj vtedy, ak dieťa navštevuje jasle, materskú školu alebo iné obdobné zariadenie najviac štyri hodiny denne alebo dieťa navštevuje liečebno - rehabilitačné zariadenie alebo dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti najviac tri po sebe idúce mesiace,
 • fyzickou osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb  alebo v zdravotníckom zariadení
 • ste manželkou alebo manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • fyzickou osobou, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo

V týchto piatich prípadoch štátne inštitúcie nevedú centrálnu evidenciu, preto je oznamovacia povinnosť na poistencovi.

Informujte nás o týchto zmenách na tlačive "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného", ako vám vyhovuje:

 • elektronicky,
 • telefonicky na Zákazníckej linke 0850 850 850,
 • e-mailom,
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Oznámte nám aj svoje nové kontaktné údaje (telefón, adresu, kam zasielame poštu, e-mailovú adresu) na info@dovera.sk alebo v ktorejkoľvek pobočke.

Možné sankcie

Sankcie za nesplnenie si povinností nedávame my, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pokutu do výšky 165 € vám môže uložiť za to, že ste:

 • nám neuhradili zdravotnú starostlivosť, ak sa vám poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky
 • nedoplatili dlžné poistné
 • podali prihlášku vo viac ako v jednej zdravotnej poisťovni

Pokutu až 331 € môže dostať ten, kto si nesplnil:

 • povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
 • oznamovacie povinnosti

Kto nemá oznamovaciu povinnosť

Oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni nemáte, ak ste:

 • nezaopatreným dieťaťom alebo študentom
 • poberateľom dôchodku
 • poberateľom rodičovského príspevku
 • osobou v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • invalidnou osobou bez nároku na invalidný dôchodok
 • osobou obvinenou alebo že je osobou vo výkone trestu odňatia slobody
 • študentom z iného členského štátu
 • osobou poberajúcou peňažný príspevok za opatrovanie
 • osobou poberajúcou nemocenské, ošetrovné alebo materské alebo že je osobou, ktorej už zanikol nárok na uvedené dávky ale stav stále trvá
 • osobou poberajúcou dávku v hmotnej núdzi
 • evidovaným uchádzačom o zamestnanie
 • cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky
 • azylantom
 • osobou nemocensky zabezpečenou podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
 • doktorandom v dennej forme štúdia
 • osobou vykonávajúcou osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím

O tom, či patríte do niektorej z vyššie uvedených kategórií nás informujú príslušné úrady. Konkrétne:

 • Sociálna poisťovňa
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže

Upozornenie:

Aj keď poistenci nemajú povinnosť nám nahlásiť, či patria do niektorej z uvedených kategórií, sme oprávnení vyžiadať si od nich pre overenie potrebné dokumenty a poistenci sú povinní nám poskytnúť súčinnosť.


Najčastejšie sa pýtate

Za koho všetkého platí odvody štát?

Štát platí za svojich poistencov, takzvaných poistencov štátu. Tu je ich kompletný zoznam:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa,
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa),
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ rodičovského príspevku,
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,
 • azylant, 
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,
 • poberateľ príspevku za opatrovanie,
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,
 • cudzinec zaistený na území Slovenska,
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,
 • zvýhodnený zamestnanec, t.j.osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 príjem nižší ako 539,35 eur; v roku 2015 príjem nižší ako 552,08 eur.)
Čítať celú odpoveď
Prečo musím platiť odvody?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Čítať celú odpoveď
Aké sankcie mi hrozia, keď neplatím? Môžete mi dať pokutu?

Áno, hrozí vám pokuta, no nie od nás, ale od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

My môžeme od vás žiadať úrok z omeškania podľa dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na výpočet sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, použije sa ročná úroková sadzba 15 %.

Navyše, v prípade exekúcie sa vaše náklady zvýšia o exekučné trovy.

Dlžníci majú problém pri získavaní úverov a dotácií z eurofondov. Riskujú tiež to, že za plánovanú zdravotnú starostlivosť (napríklad kúpele alebo plánovanú operáciu) si budú platiť.

Čítať celú odpoveď
Ako si vymením preukaz?

Ak si chcete vymeniť preukaz poistenca, urobíme to bezplatne a v ktorejkoľvek pobočke. Prípadne nám pošlite žiadosť o výmenu preukazu na adresu preukaz@dovera.sk. E-mail nazvite Záujem o výmenu preukazu. Do tela e-mailu napíšte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia alebo vaše identifikačné číslo poistenca (pod skratkou IČP ho nájdete na súčasnom preukaze poistenca).

Ak si želáte, aby sme preukazy vymenili aj vašim deťom, pripojte do e-mailu ich mená a dátumy narodenia.

Nemusíte chodiť do pobočky, nový preukaz vám zašleme najneskôr do 30 dní.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Lekári a zdravotnícke zariadenia
Zdravotná starostlivosť a jej pravidlá
Kto všetko musí byť poistený