Cestujem do krajín EÚ

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Cestujete do krajín Európskej únie služobne alebo na študijný pobyt? Úraz alebo choroba vás môže prekvapiť aj za hranicami, preto je dobré vedieť, aké pravidlá platia pri návšteve nemocnice či ambulancie v jednotlivých európskych štátoch.

Aktualizované: 17. 09. 2018
Vyfiltrujte si krajinu, ktorá vás zaujíma:
 
Close filter  

Belgicko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas pobytu v Belgicku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú belgickým právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Návšteva u lekára

V prípade úrazu či náhlych zdravotných komplikácií vyhľadajte lekára a preukážte sa u neho Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP).

Ošetrenie si uhradíte priamo u lekára a následne sa so svojím EPZP a so všetkými účtami za ošetrenie (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp) obrátite na belgickú zdravotnú poisťovňu, ktorá vám náklady preplatí (okrem nákladov, ktoré nepokrýva zdravotné poistenie a poistenci danej krajiny si ich hradia sami). Ak ste sa počas pobytu nestihli obrátiť na belgickú zdravotnú poisťovňu, po návrate môžete o úhradu požiadať nás.

Lieky

Ak vzhľadom na svoj zdravotný stav budete musieť užívať lieky, lekár vám vystaví recept a lieky si vyzdvihnete v lekárni. Uhradíte si ich a následne nás požiadate o vrátenie nákladov.

Hospitalizácia

Ak je váš stav vážny a vyžaduje si hospitalizáciu, lekár vám vystaví potrebné potvrdenie, ktoré je pred prijatím do nemocnice potrebné dať schváliť belgickej zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu, ktorá by mala kontaktovať belgickú poisťovňu, a tá náklady preberie na seba.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť - čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť - daná zákonom. V Belgicku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony Príplatky/poplatky poistenca (z ceny za výkon)
OŠETRENIE

Lekárske/stomatologické ošetrenie vo všeobecnosti 25 % zo sadzieb za ošetrenie (pri určitých výkonoch až 40 %)
LIEKY

Skupina A (pri ťažkých chorobách) žiadne poplatky
Skupina B (nevyhnutné lieky) 25 %, max. 10,80 €; u zvlášť veľkých balení 18,50 €
Skupina C (menej nevyhnutné lieky) 50 %, max. 18,50 €
Skupina CS (zanedbateľné lieky)  60 %
Skupina Cx (napr. hormonálna antikoncepcia)  80 %
Skupina D 100 %
Lieky pripravené na lekársky predpis max. 2 € za recept
HOSPITALIZÁCIA /NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Prvý deň 43,20 €
Každodenný poplatok za pobyt v nemocnici 15,93 €
Zľavnený denný príplatok (napr. nezaopatrené deti) 5,66 €
Denný paušálny príplatok za lieky počas nemocničného ošetrenia
0,62 €
PREVOZ
Paušálna platba (vzdialenosť 0-10 km)
56,32 €
Vzdialenosť 11-20 km
Príplatok k paušálnej platbe + 5,63 €/km
Vzdialenosť nad 21 km
Príplatok k paušálnej platbe + 4,30 €/km

Pri prevoze pacient dostane faktúru, ktorú uhradí na mieste. Následne mu belgická zdravotná poisťovňa preplatí 50 % vynaložených nákladov. 

Náhrada výdavkov

Po návšteve lekára vyhľadajte vybranú zdravotnú poisťovňu v Belgicku a požiadajte ju o preplatenie nákladov, ktoré vám v súvislosti s ošetrením vznikli. Je to najrýchlejší spôsob, ako dostanete peniaze za zdravotnú starostlivosť späť.

Pri návšteve poisťovne sa preukážte svojím európskym preukazom a nezabudnite predložiť potrebné doklady (lekársku správu, účet za ošetrenie od lekára alebo za nákup liekov v lekárni).

Ak ste z akýchkoľvek dôvodov nestihli požiadať o vrátenie nákladov pri pobyte v zahraničí, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá bude kontaktovať zahraničnú poisťovňu a bude vás informovať, akú sumu vám bude refundovať.


Bulharsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu V Bulharsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú bulharským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte zdravotnícke zariadenie, ktoré má zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou a pred ošetrením predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (je nevyhnutné disponovať kópiami EPZP, príp. Náhradným certifikátom k EPZP). Nie ste povinní uhrádzať žiadne poplatky okrem tzv. spotrebiteľskej dane. Ak potrebujete urgentné lekárske ošetrenie, obráťte sa pohotovostnú službu (t .č. 150).

Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejný systém, budú výdavky na ošetrenie hradené národnou zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nebudete disponovať odporúčaním od praktického lekára, za zdravotnú starostlivosť budete musieť zaplatiť.

Zubné ošetrenie a s ním súvisiace náklady uhrádza národná poisťovňa za predpokladu, že zubár je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výkony, ktoré nie sú ani takomto prípade hradené národnou poisťovňou si musíte uhradiť sami, rovnako ako domáci poistenci.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. V prípade liekov plne alebo čiastočne hradených národnou zdravotnou poisťovňou Vám lekár vystaví recept na tlačive MH-NHIF č.5. Tieto lieky si môžete vybrať len v lekárňach, ktoré majú s národnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. V prípade, že liek nie je vôbec uhrádzaný zo zdravotného poistenia Vám lekár vystaví recept na tlačive MH a tento liek si môžete kúpiť v akejkoľvek lekárni. V prípade, že trpíte chronickou chorobou a plánujete sa zdržiavať v Bulharsku dlhšie ako 1 mesiac, ste povinní si zvoliť všeobecného lekára, ktorý Vám na lieky vystaví liekovú knižku. Lieky si môžete vyzdvihnúť podľa vyššie uvedených podmienok.

Hospitalizácia

V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP, v ostatných prípadoch je nevyhnutné odporúčanie od praktického lekára.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť - čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť - daná zákonom. V Bulharsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Návšteva u praktického lekára jednotná zákaznícka daň - 2,90 BGN
Návšteva u špecialistu jednotná zákaznícka daň - 2,90 BGN
Návšteva u zubného lekára jednotná zákaznícka daň - 2,90 BGN
Laboratórne vyšetrenie jednotná zákaznícka daň - 2,90 BGN
Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie) 5,80 BGN/deň po dobu prvých 10 dní hospitalizácie

* v súčasnosti zodpovedá 2,90 BGN

Výnimky zo spoluúčasti
 • deti,
 • tehotné ženy a ženy v šestonedelí,
 • zdravotne postihnutí,
 • pacienti s ťažkým chronickým ochorením.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Pobyt v horských oblastiach

Odporúča sa uzatvoriť osobitné pripoistenie pre prípad úrazu zahŕňajúce poskytnutie prvej pomoci a transportu, ktoré nie sú súčasťou verejného zdravotného poistenia.


Cyprus

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu na Cypre, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú cyperským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte štátne zdravotnícke zariadenie a pred ošetrením predložte EPZP. Národný zdravotnícky systém nekryje ošetrenie súkromnými lekármi a ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach, výnimkou sú služby poskytované tými zdravotníckymi zariadeniami (lekármi), ktorí sú v evidencii obvodnej lekárskej komisie.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť - daná zákonom. Na Cypre môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/ poplatky
OŠETRENIE

Návšteva u praktického lekára
3 €, 15 € (ak nemáte pri sebe platný EPZP)
Návšteva u lekára špecialistu 6 €, 30 € (ak nemáte pri sebe platný EPZP)
LIEKY

Lieky, liečebné pomôcky, laboratórne vyšetrenia podľa cenníka
HOSPITALIZÁCIA /NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE
Hospitalizácia  71,76 €; 102,02 €;123,02 € podľa zaradenia do jednotlivých tried, 205,03 € pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti
Oslobodení od poplatkov sú:
 • dôchodcovia nad 65 rokov,
 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi,
 • rodiny s troma a viac deťmi.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony. Táto potom určí, či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Česká republika

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Českej republike, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú českým právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa najprv na zmluvného lekára a predložte svoj európsky preukaz (EPZP).

Lieky

Ak vám lekár predpíše lieky na recept, kúpiť si ich môžete v akejkoľvek lekárni.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, odošle vás príslušný lekár do nemocnice. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP. 

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Českej republike môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky

Výkony  Príplatky/ poplatky
OŠETRENIE

Lekárska služba prvej pomoci vrátane odboru zubného lekárstva,  (sobota, nedeľa, pracovné dni v čase od 17:00 - 7:00 hod) , regulačný poplatok sa neplatí, ak dôjde k následnému prijatiu  pacienta do ústavnej zdravotnej starostlivosti
90 CZK

Výnimky zo spoluúčasti

Právne predpisy Českej republiky zároveň priznávajú výnimky z vyššie uvedenej spoluúčasti, kedy je poistenec oslobodený od úhrady poplatkov (napr. špecifické prípady prevencie, dialýza, zdravotná starostlivosť nariadená súdnym rozhodnutím, povinná liečba v prípade infekčných ochorení).

V prípade, že ročná výška spoluúčasti poistenca prekročí ročný limit 5 000 CZK (1 000 CZK pre deti do 18 rokov veku, vrátane kalendárneho roku, v ktorom dovŕšili 18. rok života  a osoby nad 65 do 70 rokov veku, vrátane  kalendárneho roku, v ktorom dovŕšili 65. rok života, pre osoby nad 70 rokov veku je limit 500 CZK), je príslušná zdravotná poisťovňa povinná do 60 dní od konca kalendárneho štvrťroka poistencovi vyplatiť sumu presahujúcu schválený limit. Do schváleného limitu sa však započítajú doplatky za lieky príp. potraviny.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný na žiadosť poistenca vystaviť potvrdenie o výške uhradených spoluúčastí. V prípade slovenských poistencov s dočasným pobytom na území Českej republiky, ktorí prekročia schválený limit je nevyhnutné dodržať postup, podľa ktorého si uplatnia rozdiel presahujúci sumu 5 000 CZK v českej zdravotnej poisťovni, ktorá si ho následne uplatní v príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovni prostredníctvom formulára E 125.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Dánsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Dánsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú dánskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na praktického lekára. Musí však ísť o zmluvného lekára (nie súkromníka). Informácie o zmluvných lekároch obdržíte od „národnej zdravotnej služby“( úradné hodiny sú obyčajne od 8.00 do 16.00 hod.).

Lekárske ošetrenie je bezplatné, ak zmluvnému lekárovi pred začiatkom ošetrenia predložíte európsky preukaz. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejnú dánsku zdravotnú poisťovňu, budú všetky výdavky na ošetrenie hradené v plnej výške „národnou zdravotnou službou“ (zoznam praktických lekárov a špecialistov nájdete v list of healthcare providers ). Väčšina praktických lekárov je zmluvných.

Ako u zubára

Zubné ošetrenie musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení vám bude časť nákladov uhradená „národnou zdravotnou službou“, ak má daný zubný lekár uzavretú zmluvu s verejnou dánskou zdravotnou poisťovňou.

Kde získať informácie

Pre ošetrenia mimo bežných ordinačných hodín sú zriadené lekárske hliadky. Informačná linka, číslo 118, vám sprostredkuje informácie o miestnych lekárskych hliadkach. V Kodani existuje zvláštna centrála lekárskej hliadky pre turistov, ktorá je otvorená mimo ordinačných hodín lekárskej hliadky pre oblasť hlavného mesta (teda od pondelka do piatku v pracovných dňoch medzi 8:00 a 16:00 hodinou). Prostredníctvom tel. čísla 33 15 46 00 si môžete dohodnúť termín u lekára.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni. Keď si budete prvýkrát vyberať lieky dostanete preukaz so špecifickým číslom, ktorý je nevyhnutné predložiť pri každom ďalšom výbere liekov.

Hospitalizácia

V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP, v ostatných prípadoch je nevyhnutné odporúčanie od praktického alebo odborného lekára.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Dánsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/ poplatky
OŠETRENIE

Zubné ošetrenie vo všeobecnosti hradíte 100 % nákladov; pri určitých akútnych prípadoch 35 %- 60 %; deti do 18 rokov bez spoluúčasti, osoby do 26 rokov 35 %, osoby nad 26 rokov 60 %.
LIEKY

Poplatky za lieky   15 %, 25 %, 50 % alebo 100 % - podľa výšky celkovej sumy.  Pre určenie celkovej sumy vám pri prvej návšteve lekárne vystavia preukaz, ktorý je potrebné predložiť pri ďalšom nákupe liekov. Ak sú celkové náklady do 950 DKK/ rok, spoluúčasť je 100 %, potom postupne klesá. U osôb do 18 rokov je spoluúčasť 40 % podľa celkovej výšky nákladov do limitu 980 DKK/rok.

Výnimky zo spoluúčasti

Záchranná služba v akútnych prípadoch, objednané návštevy u praktického lekára, akútna nemocničná starostlivosť sú zadarmo.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Estónsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Estónsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú estónskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie môžete sa obrátiť priamo na zmluvného rodinného lekára (perearst, non-stop linka 1220). Väčšina zdravotníckych zariadení v Estónsku má zmluvu s estónskou zdravotnou poisťovňou (Eesti Haigekassa – EH). Pokiaľ by ste boli ošetrení v súkromnom zariadení príp. súkromným lekárom, ktorý nemá s EH zmluvu, budete musieť náklady za ošetrenie zaplatiť sami.

Ošetrenie u špecialistu

Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Odporúčanie sa nevyžaduje pri návšteve psychiatra, gynekológa, dermatovenerológa, oftalmológa, zubára, chiruga, ortopéda (traumatické stavy), infektológa (HIV/AIDS), pneumológa (tuberkulózne stavy).

Zmluvné zariadenie si môže účtovať náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak nemáte požadovaný Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Ako u zubára

Zubné ošetrenie musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení a pri pacientoch mladších ako 19 rokov je ošetrenie bezplatné.

Lieky

Ceny liekov určuje ošetrujúci lekár. Lieky v evidencii zdravotnej poisťovne sú hradené podľa odporúčaných a zmluvných cien a podľa diagnózy.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Estónsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky


Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie) až 2,50 € za deň a lôžko maximálne po dobu 10 dní trvania ochorenia, netýka sa detí do 19 rokov, prípadov tehotenstva a narodenia dieťaťa a prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť
Ošetrenie špecialistom
až 5,00 € za návštevu, nevyžaduje sa v prípade, ak je pacient odoslaný na vyšetrenie k ďalšiemu špecialistovi, od tehotných žien, detí do 2 rokov veku a v prípade, ak nasleduje hospitalizácia
Lieky  podľa typu lieku - 1,27 €,
1,27 € + 25% zo zostávajúcej ceny,
1,27 €+ 10% zo zostávajúcej ceny, pokiaľ ide o deti od 4 do 16 rokov, osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona o národnom dôchodkovom poistení, poistencov starších ako 63 rokov
3,19 €+ 50% zo zostávajúcej ceny, maximálne do výšky 12,79 € za recept.
Pre deti do 4 rokov je možná 100% kompenzácia na všetky lieky.
Stomatologické ošetrenie deti do 19 rokov bez spoluúčasti, dospelí 100% spoluúčasť. Jedenkrát zákrok uhradí EH 19,18 € dôchodcom a 28,77€ tehotným ženám, matkám, starajúcim sa o dieťa do jedného roka ako kompenzáciu za stomatologické náklady. Taktiež poskytuje kompenzáciu 265,55 € raz za tri roky pre poistencov so zvýšenou potrebou zubných náhrad.
Ambulantná starostlivosť
až 5,00 € za návštevu rodinného lekára doma.

Výnimky zo spoluúčasti

Prevoz záchrannou službou je v akútnych prípadoch zadarmo.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, môžete sa v priebehu pobytu v Estónsku obrátiť priamo na EH. Pokiaľ tak neurobíte, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Fínsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu vo Fínsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú fínskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte vo Fínsku európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz zdravotného poistenia.

O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce európsky preukaz zdravotného poistenia vám zdravotná poisťovňa na požiadanie dodatočne zašle.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, zoznam verejných a súkromných zdravotníckych zariadení  a nemocníc nájdete na stránke www.palveluvaaka.fi alebo na stránke obcí  napr. www.hel.fi pre Helsinki. Zoznam pohotovostí nájdete na https://www.choosehealthcare.fi/contact-information/public-healthcare/accidents-and-emergency/.

Ako u zubára

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý je v elektronickom formáte a  môžete ho zameniť za lieky v lekárni, tak že predložíte tzv. patients guide vystavený lekárom. Lieky musíte najprv zaplatiť sami. Pri ošetrení v zdravotníckych centrách sú lieky na okamžitú  krátkodobú liečbu vydávané bezplatne.  Následne sa obráťte na najbližšiu pobočku fínskej správy sociálneho zabezpečenia tzv. KELA (Kansaneläkelaitos) so žiadosťou o refundáciu nákladu.

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v lekárni. Lieky musíte najprv zaplatiť sami. Pri ošetrení v zdravotníckych centrách sú lieky na okamžitú krátkodobú liečbu vydávané bezplatne. Recept má dve časti. Vrchný diel si ponechá lekáreň, so spodným dielom sa obráťte na najbližšiu pobočku fínskej správy sociálneho zabezpečenia tzv. KELA (Kansaneläkelaitos) so žiadosťou o refundáciu nákladu.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od zdravotníckeho centra/lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice. Podľa vyšetrenia na poliklinike sa rozhodne, či je hospitalizácia naozaj nevyhnutná alebo môže byť ochorenie naďalej liečené ambulantne.

Spoluúčasť pacienta pri transporte do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia je 25 €.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. Vo Fínsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie v zdravotníckom centre 16,10 – 41,20 €, prípadný extra – poplatok až do 15 € za ošetrenie mimo ordinačných hodín
Zubné ošetrenie v zdravotníckom centre 80 € (osoby, ktoré dosiahli 18-ty rok života bez spoluúčasti)
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia   zdravotná starostlivosť pri štandardnej hospitalizácii 48,90 €/deň, osoby mladšie ako 18 rokov môžu platiť túto sumu max. 7 dní  za rok, 32,10 € za vyšetrenie na poliklinike/nemocnici,  135,10 € za ambulantný chirurgický zákrok, 22,50 € za ošetrenie na psychiatrickej klinike

Ak zaplatíte poplatky sami, nemáte nárok na ich preplatenie.

Náhrada výdavkov

Pobočky fínskej Sociálnej poisťovne (Kansaneläkelaitoksen toimisto KELA / Folkpensionsanstaltens byra FPA) sú zodpovedné za preplatenie hradených nákladov. Tu treba predložiť EPZP spolu s účtom za poskytnuté zdravotnícke služby. Pre nárok na uhradenie výdavkov môžete použiť aj zadnú stranu účtu za služby, ktorý vám vystavil ošetrujúci lekár. Pre uhradenie výdavkov na lieky pripojte k žiadosti na preplatenie druhú časť receptu.

Podľa fínskeho práva vám môžu byť preplatené výdavky týmto spôsobom:

Výkony  Príplatky/poplatky
Lekárske ošetrenie u voľne praktizujúceho lekára 60% zmluvných sadzieb
Zubné ošetrenie u voľne praktizujúceho lekára osobám, ktoré sa narodili po r. 1945, bude uhradených (po pevne stanovenú hranicu) 60 % výdavkov. Osoby, ktoré sa narodili pred r. 1945 obdržia náhrady len za ošetrenie určitých ochorení
Lieky (vo všeobecnosti) výdavky vám preplatia do výšky 35 %, u niektorých liekov preplatia 65-100% nákladov po odpočítaní povinnej spoluúčasti vo výške 3 €, u niektorých liekov (napr. chronické ochorenie), ak pacient presiahne limit 612,62 €/rok mu preplatia doplatok nad 1,50 €/liek.
Transport do zdravotníckeho zariadenia budú vám preplatené náklady presahujúce spoluúčasť 16,00 € za jednu jazdu

Sumu na účte, ktorú zaplatíte nad rámec zmluvných sadzieb, musíte uhradiť v plnej výške.

Náhrada výdavkov cez slovenskú zdravotnú poisťovňu

Ak vo Fínsku už nemáte nárok na preplatenie nákladov, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. Musíte mať aj potvrdenia o prípadnom preplatení služieb, ktoré sa už vykonalo vo Fínsku (cez pobočku Sociálnej poisťovne).

Francúzsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu vo Francúzsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú francúzskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Prvú pomoc volajte na telefónnom čísle 15 alebo 18. 

Overte si, či lekár alebo zdravotnícke zariadenie spolupracujú s Caisse Primaire  d´’Assurance  Maladie (CPAM) vo Francúzsku alebo  Caisse Générale de Securité Sociale (CGSS) v zámorských teritóriách patriacich Francúzsku.

Títo poskytovatelia sa označujú ako conventionné  docteurs alebo conventionné & agréé l’hospitals.

Zoznam spolupracujúcich poskytovateľov nájdete na  http://www.ameli.fr/.

Conventionné  docteurs sú zaradení do 2 kategórií – 1. kategória – účtujúca oficiálne ceny sociálneho zabezpečenia; 2. kategória – účtujúca osobitný doplatok nad hodnotu oficiálnej ceny sociálneho zabezpečenia. V oboch prípadoch Vám bude preplatená pevná časť ceny sociálneho zabezpečenia.

Ambulantné ošetrenie musíte najskôr uhradiť sami. Stanovená cena konzultácie je cca 23,00 EUR u praktických lekárov, 25,00 EUR u jednotlivých druhov špecialistov.

Lekárske ošetrenie

Pri potrebe lekárskeho/zubného ošetrenia slúži európsky preukaz ako doklad na ošetrenie pre francúzskeho lekára. Ten vám vystaví formulár na ošetrenie “feuille de soins (assurance maladie)“, do ktorého zapíše vaše osobné údaje a poskytnuté výkony. Keďže musíte všetky lekárske ošetrenia najprv zaplatiť, obdržíte od každého lekára po zaplatení formulár pre ošetrenie. Poistenci iných štátov EÚ po preukázaní sa EPZP nepotrebujú odporúčanie všeobecného lekára pri návšteve špecialistu ako domáci francúzski poistenci. Podporné zdravotnícke služby  ošetrovateľov, fyzioterapeutov sú uhrádzané, ak sú predpísané lekárom.

Na základe európskeho preukazu a lekárom vystaveného formuláru „feuille des soins (assurance maladie)“ vám príslušná pobočka poisťovne (podľa miesta pobytu) Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM) preplatí výdavky podľa francúzskeho práva.

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v lekárni. Lieky musíte najprv zaplatiť sami. Máte však nárok na preplatenie výdavkov cez CPAM. Náhrada výdavkov za lieky sa vykoná len vtedy, ak sú uvedené v úradnom nariadení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení.

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

Odporúčanie na hospitalizáciu vystavuje ošetrujúci lekár. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP). V prípade nemocničného ošetrenia nemusíte v hotovosti hradiť nič, okrem predpísanej spoluúčasti.

CPAM preplatí 80% až 100% nemocničných nákladov. Ak sa preukážete EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP uhradíte len 20% cenu spoluúčasti plus denný poplatok 20,- EUR , alebo denný poplatok 20,- EUR v prípade 100% úhrady nákladov.

Odporúča sa, aby sa pacienti pred poskytnutím ústavnej zdravotnej starostlivosti informovali o nákladoch na liečbu a refundačných sadzbách, pretože niektoré ústavné zdravotnícke zariadenia vyžadujú príplatok  (dépassement d’honoraire),ktorý nie je krytý francúzskym verejným systémom. Taktiež sú niektoré kliniky nezmluvné tzv. non conventionnées a nepoužívajú oficiálne ceny sociálneho zabezpečenia.

Transport

Ak lekár predpíše pacientovi transport do nemocnice, pacient má právo na vrátenie poplatku za transport.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. Vo Francúzsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie 30 % + 1 € za výkon, nie viac ako 4 € za deň alebo 50 € za rok
Závažné úkony s poplatkom vyšším ako 120 € osobitný paušálny poplatok 24 €/výkon
Laboratórne testy  40% + 1 €, nie viac ako 4 € za deň alebo 50 € za rok
LIEKY

Špeciálne lieky s modrou etiketou 70 % z ceny
Špeciálne lieky s bielou etiketou a aj bežné lieky  35 % z ceny
Špeciálne lieky s oranžovou etiketou  85 % z ceny
Niektoré mimoriadne dôležité lieky  žiadne
Za každú položku na recepte 0,5 €
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETERENIE

Hospitalizačný paušál  15,00 €/deň za stravu plus 20 % nákladov po dobu max. 30 dní (u vážnych ochorení bez spoluúčasti)
Závažné úkony
Ak boli počas hospitalizácie vykonané závažné úkony, platí sa okrem bežného paušálu alebo 20% spoluúčasti aj osobitný paušálny poplatok 20 €
Doprava do zdravotníckeho zariadenia 35 % + min. 2,00 €/jazda, max. 4 jazdy/deň
Fyzioterapia, ošetrovateľstvo 40 %+ 0,50 €  za výkon, max. 2,00 € za 1 deň  za jedného pacienta ošetreného daným zdravotníckym pracovníkom

Náhrada výdavkov

S potvrdením o ošetrení (napr.„feuille de soins“), s účtami za ošetrenie a s európskym preukazom  alebo Potvrdením dočasne nahrádzajúcim európsky preukaz  sa obráťte na najbližšiu pobočku miestneho nositeľa zdravotného poistenia - Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) so žiadosťou o refundáciu vynaložených nákladov.

Úhradu nedostanete na mieste. Preto udajte spolu so žiadosťou názov banky a jej adresu, SWIFT a IBAN, prípadne adresu, na ktorú majú byť výdavky zaslané. Nikdy sa nevracia plná suma, pacient znáša časť nákladov - tzv. ticket modérateur.

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nemohli pobočku CPAM navštíviť, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Grécko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Grécku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú gréckym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

S EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP sa obráťte na lekára, ktorý má zmluvu s EOPPY alebo na PEDY strediská, prípadne na ESY nemocnice. Ambulatóriá sa často nachádzajú pri filiálkach EOPPY.

V Aténach existuje  tzv. miesto poskytnutia prvej pomoci (prevádzkuje EOPPY), ktoré môžete kontaktovať.
Prvá pomoc (grécka skratka EKAB) tel 166.
Poliklinika prvej pomoci: Alexandras Ave. 117, 11475, Atény.
Informácie a objednávky ošetrenie na poliklinikách: tel 184.
Informácie o nemocnici obsluhujúci akútnej prípady na telefóne 1434.

Lieky

Ak lekár určí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Na tento recept si môžete do 48 hodín vybrať lieky v každej lekárni. Na recept je potrebné nalepiť kupóny a etikety z balení liekov.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie také závažné, že vyžaduje pobyt v nemocnici, vystaví vám lekár odporúčanie.

Ak ste z dôvodu nevyhnutnosti boli prijatí do nezmluvného zdravotníckeho zariadenia, vysvetlite, že máte byť ošetrený ako poistenec EOPPY. Nemocnica oznámi príslušnej pobočke EOPPY vašu hospitalizáciu, ktorá potom vyšle svojich lekárov na kontrolu opodstatnenosti prijatia na základe vážnosti zdravotného stavu. Ak potvrdia opodstatnenosť, vyplatí vám príslušná pobočka EOPPY po predložení účtov za vykonané zdravotnícke služby sumu, ktorá je vypočítaná na základe štátneho gréckeho nariadenia o poplatkoch.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Grécku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
Návšteva lekára
 • súkromný lekár so zmluvou s EOPYY - 200 konzultácií má lekár pre všetkých pacientov mesačne bez poplatku, potom plná suma
 • PEDY strediská a ambulantné vyšetrenia v ESY nemocniciach - bez poplatku
 • súkromný lekár bez zmluvy s EOPYY - plná úhrada
Vyšetrenia
 • laboratóriá so zmluvou s EOPYY - 15 % spoluúčasť
 • PEDY strediská a ESY laboratóriá - bez poplatku
 • súkromné laboratóriá bez zmluvy s EOPYY - plná úhrada pacientom
Hospitalizácia
 • privátne kliniky so zmluvou s EOPYY - 30 % z DRG, okrem toho všetky náklady lekára a anesteziológa, vyššie kategórie nemocničnej izby sú hradené v plnej výške pacientom
 • ESY nemocnice - bez poplatku
 • privátne kliniky bez zmluvy s EOPYY - plná úhrada pacientom
Lieky
 • v zásade 25% z ceny lieku
 • u niektorých liekov na chronické ochorenia a závažné choroby iba 10 % alebo bez poplatkov
 • 1 euro za recept


Náhrada výdavkov

prostredníctvom pobočky EOPPY:

 • Ak ste v naliehavých prípadoch nemali možnosť navštíviť ambulatórium, zmluvného lekára alebo zmluvné zdravotnícke zariadenie EOPPY a využili ste služby najbližšieho súkromného lekára príp. najbližšej súkromnej nemocnice a za tieto služby aj zaplatili, vyžiadajte si účtenku, z ktorej bude zrejmý deň a hodina návštevy, realizované lekárske výkony ako aj diagnóza. Keď v priebehu jedného mesiaca predložíte účtenku (potvrdenie o zaplatení) na pobočke EOPPY, obdržíte tu náhradu nákladov podľa pre EOPPY. v týchto prípadoch platných sadzbách. Toto platí aj pre lieky, ktoré boli predpísané nezmluvným lekárom. Pri predložení receptu (fotokópia stačí) ako aj pri predložení účtu môže byť žiadaná náhrada nákladov na najbližšej pobočke EOPPY. Na zaplatený účet musí byť nalepená lekárnikom etiketa, ktorá sa nachádza na každom balení lieku a na ktorej je uvedená cena lieku.

prostredníctvom slovenskej zdravotnej poisťovne

 • Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

 

Holandsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Holandsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú holandským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Ako bez preukazu poistenca

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v Holandsku európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz zdravotného poistenia.

O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce Európsky preukaz zdravotného poistenia vám na vyžiadanie dodatočne zašle zdravotná poisťovňa.

Lekárske ošetrenie

Pri návšteve Holandska doporučujeme zaobstarať si kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo viac vyhotovení Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz. S európskym preukazom navštívte v prípade potreby zmluvného lekára (huisarts), zubného lekára (tandarts) alebo nemocnicu. Pre osoby nad 18 rokov je ale nárok na stomatologické ošetrenie veľmi obmedzený. Pre vyšetrenie špecialistom je v každom prípade potrebné odporúčanie praktického lekára.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte buď priamo od lekára (keď lekár prevádzkuje vlastnú lekáreň) alebo v lekárni (Apotheek). V druhom prípade predložte v lekárni recept predpísaný lekárom spolu s európskym preukazom.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára potrebné potvrdenie. Pre bezplatné ošetrenie predložte správe nemocnice európsky preukaz a požiadajte ich, aby sa obrátili v súvislosti s náhradou nákladov na Zilveren Kruis Achmea.

Tá preberie náklady za najnižšiu triedu starostlivosti. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s európskym preukazom.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť, čiže poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Holandsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie zmluvným lekárom žiadne
Stomatologické ošetrenie zmluvným lekárom spravidla spolupodieľanie sa; preplácané sú len určité typy zubných náhrad, protetika - 25% z ceny, prípadne dentálna chirurgia; určité výkony sú na náklady pacienta
LIEKY

Lieky individuálne pre rôzne typy lieku, informácie o refundácii Zilveren Kruis Achmea
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)  žiadne príplatky v najnižšej triede, v prípade plastickej chirurgie musí špecialista predložiť žiadosť na schválenie Zilveren Kruis Achmea; príplatky len nadštandard

Pôrod bez medicínskeho dôvodu - plná úhrada účtu pacientkou priamo zdravotníckemu zariadeniu. Následne je potrebné zaslať žiadosť o refundáciu na Zilveren Kruis Achmea, ktorý preplatí 211 eur. V prípade pôrodu je potrebné uhradiť poplatok 4 eurá za každú hodinu starostlivosti o rodičku.

Doprava do zdravotníckeho zariadenia sanitkou je plne hradená zo systému verejného zdravotného poistenia.

Doprava do zdravotníckeho zariadenia verejnou dopravou, autom alebo taxíkom je preplácaná len v prípadoch  dialyzovaných pacientov, pacientov v liečených chemoterapiou a rádioterapiou, imobilných osôb ( invalidný vozík), nevidiacich a slabozrakých osôb, ktoré nemôžu  cestovať bez sprievodu alebo je osobou starajúcou sa o postihnuté dieťa.

Chronicky chorí majú spoluúčasť zo zákona kompenzovanú.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. Ak sa ešte nachádzate v Holandsku, môžete si uplatniť žiadosť o preplatenie výdavkov v Zilveren Kruis Achmea,Groep Buitenlands Recht, Postbus 650, 7300 AR Apeldoorn na základe predloženého účtu za lekárske vyšetrenie a vášho európskeho preukazu.

Pri liekoch je dôležité upozorniť, že vám lekáreň v Holandsku nevráti recept. Poproste preto, aby vám dopísali na účet aj predpísané a prevzaté lieky, ako aj predpisujúceho lekára.


Chorvátsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Chorvátsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú chorvátskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Návšteva u lekára

Vyhľadajte lekára, ktorý má zmluvu s Chorvátskym fondom zdravotného poistenia (chorvátska skratka HZZO). Ošetrenie ale nie je zadarmo, za každú návštevu lekára (vrátane zubára) si priplatíte 10 kn.

Na vyšetrenie k špecialistovi alebo do nemocnice odporúča všeobecný lekár. 

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné nájsť na stránke www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/zdravstvena-zastita-pokrivena-obveznim-zdravstvenim-osiguranjem/ugovoreni-sadrzaji-zdravstvene-zastite-u-rh/

Lieky

Receptové lieky vám vydá zmluvná lekáreň HZZO. Za každý recept je spoluúčasť pacienta vo výške 10 kn.

Hospitalizácia

Do nemocnice sa dostanete na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, v akútnom prípade aj priamo, na základe európskeho preukazu. Spoluúčasť je 100 kn na deň, maximálne 2 000 kn za jednu hospitalizáciu. Je garantovaná dostupnosť nemocníc, ktoré majú zmluvu s HZZO.

Pohotovosť

V odôvodnených prípadoch vám ošetrenie na pohotovosti preplatí HZZO.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Chorvátsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony Príplatky/poplatky poistenca
OŠETRENIE

Lekárske/stomatologické ošetrenie 10 kn za každú návštevu
LIEKY

Vydanie lieku na recept
10 kn/recept
HOSPITALIZÁCIA /NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE
do výšky 60,13 % z 3326 HRK, max 2000 HRK na hospitalizáciu

Náhrada výdavkov

Ak ste si museli zdravotnú starostlivosť zaplatiť, predložte svojej zdravotnej poisťovni na Slovensku potvrdenie o zaplatení. Musí byť z neho jasné, aké výkony vám lekári urobili. Slovenská zdravotná poisťovňa rozhodne, či a koľko vám preplatí.


Írsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Írsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú írskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s európskym preukazom na zmluvného lekára alebo nemocnicu. Ich adresy získate na pobočkách zdravotného úradu v mieste pobytu (Health Office). Aby vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť bezplatne v rámci írskeho systému, je treba na to lekárov upozorniť. Potrebná zdravotná starostlivosť by Vám mala byť poskytnutá bezplatne aj v prípade stomatologického ošetrenia a ošetrenie u špecialistu.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v lekárni bezplatne.

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporúčanie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s európskym preukazom.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Island

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu na Islande, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú islandským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Dôležité informácie

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), treba jej poskytnutie na Islande ešte pred odchodom so zdravotníckym zariadením prerokovať.

Ako bez preukazu

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte na Islande európsky preukaz, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz zdravotného poistenia.

O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce európsky preukaz vám na požiadanie dodatočne zašle zdravotná poisťovňa.

Lekárske ošetrenie

V prípade potreby vyhľadajte zmluvného lekára tzv. SSSI (State Social Security Institute). Pri návšteve lekára je potrebné predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia aj identifikačný doklad (napr. pas).

Ako u zubára

Pri návšteve stomatológa si musíte starostlivosť uhradiť sami. Deti do 18 rokov, alebo dôchodcovia sa môžu obrátiť po zaplatení na pobočku SSSI so žiadosťou o čiastočnú refundáciu nákladov (nutné predložiť európsky preukaz, doklad o tom, že ide o dôchodcu). V určitých prípadoch prichádza do úvahy čiastočné preplatenie nákladov od SSSI podľa islandského práva.

Kam na vyšetrenie

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v strediskách (heilsugaeslustöö). Večer a cez víkend v oblasti Reykjavíku ju poskytuje Laeknavaktin centre (tel.1779; adresa Smáratorg 1, Kopavogur) alebo na pohotovosti v nemocniciach.

Pri stomatologickom ošetrení sa obráťte na zubného lekára SSSI. Účet u zubného lekára musíte zaplatiť sami. V určitých prípadoch prichádza do úvahy čiastočné preplatenie nákladov od SSSI podľa islandského práva.

Lieky

Lieky obdržíte v lekárňach (apótek) pri predložení európskeho preukazu a na recept, ktorý vám vystaví lekár.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára potrebné potvrdenie. V neodkladných prípadoch vás po predložení európskeho preukazu ošetria v službukonajúcej pohotovostnej nemocnici.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. Na Islande môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony Príplatky/poplatky poistenca (z ceny za výkon)
OŠETRENIE

Všeobecný lekár v zdravotníckom zariadení alebo v zmluvnom zariadení
medzi 700 a 1 850 ISK za konzultáciu
8-16 h. - 1000 ISK, 16-8 h. 2600 ISK dôchodcovia 8-16 h 500 ISK, 16-8 h. 1300 ISK deti do 18 rokov 0 ISK
Domáca návšteva zmluvným lekárom
2 800 ISK
deti do 18 rokov 0 ISK
3800 ISK za návštevu vo večerných hodinách a v noci,
1850 ISK dôchodcovia
Základný poplatok za konzultáciu u odborného lekára
4 200 ISK vrátane  40%  nákladov, ktoré túto sumu prevyšujú, max.29 500 ISK
Stomatologické vyšetrenie
plné prevzatie nákladov pacientom
Výnimky
deti do 15 rokov = 25% nákladov;
mládež medzi 16 a 18 rokom života = 50%;
Starobní a invalidní dôchodcovia medzi 25 a 50%. Príspevky neplatia na korunky, mostíky a pre zlaté výplne.
LIEKY

Zadelenie do 4 kategórií
podľa kategórie až do 100 %. Ak je cena lieku nad pevne dohodnutou cenou, je nevyhnutné zaplatiť aj rozdiel v cene.

Náhrada výdavkov

 • Prostredníctvom SSSI

SSSI v Laugavegur 114, Reykjavik, je zodpovedná za náhradu vynaložených nákladov. Predložte európsky preukaz a potvrdené účtenky. SSSI potom určí, či prípadne do akej výšky vám budú dané náklady preplatené.

 • Prostredníctvom slovenskej zdravotnej poisťovne

Ak sa neobrátite na SSSI, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Lichtenštajnsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Lichtenštajnsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú lichtenštajnským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenia

Ak potrebujete lekárske ošetrenie obráťte sa na lekára alebo nemocnicu. Ambulantnú lekársku starostlivosť zabezpečujú voľne praktizujúci lekári (freier Praxis) alebo vo výnimočných prípadoch  pohotovosti v nemocnici Vaduz. Pred začatím ošetrenia predložte európsky preukaz ako aj váš platný občiansky preukaz/cestovný pas. 

Zoznam verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možno nájsť na stránke www.lkv.li

Ako u zubára

Stomatologické výkony nepatria do katalógu výkonov lichtenštajnskej zdravotnej poisťovne a musíte ich zaplatiť sami.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni (označenej zeleným krížom). Lieky vydávajú aj lekári. Na ťarchu zdravotného poistenia idú len určité lekárom predpísané lieky, ktoré sú uvedené v zozname.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, predpíše ho ošetrujúci lekár. Pri príjme do nemocnice sa musíte preukázať tlačivom E111/ alebo európskym preukazom zdravotného poistenia. V neodkladných situáciách budú ochotní prijať vás aj bez odporúčania iba pri predložení formuláru E111/ alebo európskym preukazom.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Lichtenštajnsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
Lekárske ošetrenie a hospitalizácia 115 CHF na obdobie 30 dní
80 CHF pre dôchodcov a poistencov medzi 16. a 20. rokom života

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Tá potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Litva

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Litve, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú litovským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte priamo lekára, zubného lekára alebo iné zdravotnícke zariadenie a predložte európsky preukaz spolu s preukazom totožnosti alebo pasom.

Uistite sa, že lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú zaradené do Litovského národného systému zdravia a majú uzatvorenú zmluvu s miestnou poisťovňou (Teritorine ligoniu kasa). Lekárske ošetrenie je v takomto prípade bezplatné. 

K špecialistovi vás môže zaslať iba praktický lekár na základe odporúčacieho lístka. Vyšetrenie zadarmo máte garantované u odborného lekára zapojeného do litovského národného systému zdravia.

V prípade, že navštívite súkromného lekára (najmä zubných lekárov je v Litve cca 80%), budete musieť zaplatiť náklady za ošetrenie sami. U zmluvných lekárov platíte len náklady za materiál. 

Prvá pomoc: tel 03 alebo 112. Prevoz je väčšinou zadarmo.

Stomatologické ošetrenie

Výdavky u zubného lekára nie sú kryté zo zdravotného poistenia.

Výnimky: bezplatná zubná starostlivosť pre deti do 18 rokov okrem niektorých služieb, ako napr. ortodontické ošetrenie, atď. Zubár by mal mať zmluvný vzťah s nemocenským fondom poistenia, Štátnou zdravotnou poisťovacou spoločnosťou alebo jej pobočkami.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporučenie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch v prípade potreby sa môžete obrátiť priamo s európskym preukazom a dokladom totožnosti na nemocnicu. Za zdravotná starostlivosť tu neplatíte.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Litve môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Stomatologické ošetrenie u súkromného lekára  100% spoluúčasť
LIEKY

Lieky podľa typu lieku  0%, 10%, 20%, 50% spoluúčasť
100% spoluúčasť pre lieky, ktoré nie sú uvedené v cenníku liekov

Náhrada výdavkov

Ak ste platili za zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a v akej výške vám ich preplatí.


Lotyšsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Lotyšsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú lotyšským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Občania môžu získať informácie na adrese vyššie uvedených inštitúcií. Informáciu môžu taktiež nájsť na internetovej stránke www.voava.lv . Pacient by mal predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia v prípade prístupu k štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti lekárovi, v nemocnici alebo v lekárni.

Lekárske ošetrenie

V prípade potreby sa obráťte s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) priamo na zmluvného lekára alebo nemocnicu.

Prvá pomoc: tel 113.

Ošetrenie u špecialistu

Ak chcete navštíviť špecialistu musíte mať odporúčanie od praktického lekára.

Ako u zubára

Základným pravidlom je, že výdavky u zubného lekára nie sú kryté.
Výnimky: bezplatná zubná starostlivosť pre deti do 18 rokov okrem niektorých služieb, ako napr. ortodontické ošetrenie, atď.  Zubár by mal mať zmluvný vzťah s nemocenským fondom poistenia, Štátnou zdravotnou poisťovacou spoločnosťou alebo jej pobočkami.

Hospitalizácia

Pre hospitalizáciu je potrebné odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu s výnimkou neodkladnej a nevyhnutnej ZS.

Lieky

Kompenzácia za lieky je čiastočne krytá na základe národnej sociálnej schémy poistenia  - pre lieky predpísané lekárom. Kompenzované lieky sa predpisujú na zvláštny recept  a je možné ich dostať v lekárni. Určité špecifické choroby, ich charakter a stupeň gravidity sa berú do úvahy a podmieňujú výšku kompenzácie za lieky.

Lieky musíte v lekárni na základe predpisu vydaného ošetrujúcim lekárom najskôr zaplatiť v plnej výške a požiadať o úhradu na niektorej z regionálnych pobočiek VOAVA.
Adresy nájdete na www.voava.gov.lv. O preplatenie môžete samozrejme požiadať aj po návrate do Slovenskej republiky u svojej zdravotnej poisťovne.

Spoluúčasť poistencov

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Lotyšku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
Lekárske ošetrenie 
Ambulantné ošetrenie u praktického lekára
1,42 EUR
Ambulantné ošetrenie u špecialistu
od 4,27 do 35,57 EUR
Návšteva lekára doma
100% podľa schváleného cenníka, pre invalidov a pre osoby nad 80 rokov 2,85 EUR, deti do 18 rokov bez spoluúčasti
Ošetrenie v dennom stacionári
7,11 EUR + poplatky za jednotlivé výkony od 2,85 EUR za röntgen až po 35,57 EUR  za elektromagnetickú rezonanciu
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia 10 EUR/deň , spoluúčasť sa platí od druhého dňa hospitalizácie
Starostlivosť na onkológii 7,11 EUR/ deň
Operácia Spoluúčasť - max 42,69 EUR  za každú hospitalizáciu počas chirurgickej operácie, operácie vykonávané ambulantne v niektorých denných  stacionároch – 4,27 EUR
Laboratórne testy hradené štátom bez spoluúčasti

Od hradenia spoluúčasti sú oslobodení:

 • deti do 18 rokov
 • tehotné ženy a ženy v šestonedelí (ak je starostlivosť poskytovaná v súvislosti s tehotenstvom, príp. materstvom)
 • osoby s duševnými poruchami čerpajúci psychiatrickú starostlivosť
 • pacienti potrebujúci dialýzu
 • starostlivosť v súvislosti s infekčnými chorobami
 • osoby, ktoré zaplatili v kalendárnom roku viac ako 569,15 EUR
 • záchranná služba
 • návšteva lekára doma je zadarmo pre postihnutých poistencov, poistencov nad 80 rokov a deti do 18 rokov.

Spoluúčasť na lieky: 

 • 0%  -   kategória A,
 • 25%  - kategória B,
 • 50%  - kategória C.

Prevoz do nemocnice

Ambulantný prevoz  musí byť vyžiadaný národnou pohotovostnou lekárskou službou (verejná zdravotná služba – tel. č.: “113”). Za ambulantný prevoz  sa neplatí. Ostatné transportné výdavky nie sú národným sociálnym poistením kryté.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Luxembursko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Luxembursku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú luxemburským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske alebo stomatologické ošetrenie obráťte sa na miestneho lekára príp. zubára. Náklady za ošetrenie musíte ale najprv sami zaplatiť.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v lekárňach. Aj tu musíte najskôr za lieky zaplatiť.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, predpíše ošetrujúci lekár odporúčanie (výmenný lístok). Pri prijme do nemocnice predložte európsky preukaz a odporúčanie od lekára. V neodkladných situáciách sa môžete obrátiť po predložení európskeho preukazu na pohotovostnú nemocnicu. Informujte sa na čísle 112 (núdzové volanie), ktorá je najbližšia pohotovostná nemocnica.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Luxembursku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
Lekárske ošetrenie 
Domáce návštevy  prvá návšteva 20% minimálnej tarify pre domáce návštevy pre praktických lekárov
každá ďalšia návšteva v priebehu 28 dní 10% minimálnej tarify
V ambulancii 12% za lekársku konzultáciu/ošetrenie alebo za medicínsko-technické služby max. 5,12 € za ošetrenie, deti - 0 %
Doprava
Záchranná služba - bez spoluúčasti
Spoluúčasť pacienta pri doprave - 30 % z ceny
Stomatologické ošetrenie
Do 60 €- žiadna spoluúčasť, Nad 60 € - spoluúčasti vo výške 12%
LIEKY

Pri normálnom ošetrení
20 %
Pri odbornom liečení 60 %
Dôležité lieky  žiaden príplatok
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE
21,45 €/deň, maximálne 30 dní v roku v izbe druhej kategórie, neplatí pre deti do 18 rokov. V izbe prvej kategórie je spoluúčasť 100 %.

Náhrada výdavkov

Žiadosť o preplatenie nákladov podajte v luxemburskej zdravotnej poisťovni pre zamestnancov (Caisse nationale de santé). Tam je nevyhnutné predložiť popri európskom preukaze aj ostatné doklady (napr. lekárske predpisy, účty od lekárov a lekární). Ak nemôžete kontaktovať luxemburskú zdravotnú poisťovňu, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňa. Táto potom určí, či a prípadne v akej výške vám ošetrenia preplatí.


Maďarsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Maďarsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú maďarským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s európskym preukazom priamo na polikliniku („ szakrendelo“).

Toto zariadenie vykonáva aj ambulantné ošetrenie. Môžete však kontaktovať aj priamo zmluvného lekára („háziorvos“), ktorému pred ošetrením tiež predložíte európsky preukaz. Informácie o zmluvných lekároch a zdravotníckych zariadeniach („a társadalombiztosítás egészségugyi szolgátatásaira szerzodott szolgáltató“) nájdete v najbližšej pobočke Národnej zdravotnej poisťovne.

K odbornému lekárovi budete potrebovať odporúčací lístok od praktického lekára. Nevyžaduje sa v prípade návštevy dermatológa, gynekológa, urológa, oftalmológa, ORL, onkológa alebo chirurga.

Zubné ošetrenie

Musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení vám bude zdravotná starostlivosť poskytnutá bezplatne, inak podľa druhu ošetrenia (materiál hradí pacient).

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v zmluvnej lekárni.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od lekára potrebné odporúčanie. V naliehavých prípadoch je možné, aby vás ošetrili aj na základe európskeho preukazu.

Ak ho nemôžete predložiť pri hospitalizácii, bude nemocnica akceptovať aj neskoršie predloženie Náhradného certifikátu k európskemu preukazu, najneskôr do 15 dní po poskytnutí zdravotnej starostlivosti. V opačnom prípade obdržíte účet, ktorého výšku môže nemocnica určiť ľubovoľne.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Maďarsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Stomatologické vyšetrenie urgentné vyšetrenie bezplatne, inak podľa druhu vyšetrenia
LIEKY

Lieky spoluúčasť vo výške 100%, 50%, 30%, 10%, 0% podľa kategorizácie liekov
HOSPITALIZÁCIA/NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia zvyčajne bez spoluúčasti
  maximálne do 100 000 HUF - ak je bez odporúčania alebo sa pacient rozhodne pre iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako je uvedený v odporúčaní alebo ak sa pacient rozhodne pre lekára, ktorý nie je momentálne v službe

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Malta

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu na Malte, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú maltským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Organizácia zdravotnej starostlivosti

Verejný zdravotný systém na Malte je financovaný na základe daňového systému a národného poistenia. Množstvo súkromných nemocníc, kliník a iných zariadení poskytuje privátnu zdravotnú starostlivosť (ZS). Starostlivosť v týchto súkromných zariadeniach je financovaná prostredníctvom súkromného poistenia alebo na základe priamych platieb. Praktickí lekári na Malte môžu vykonávať svoju prax vo verejných aj v súkromných zdravotných službách.

Súkromná zdravotná starosltivosť

Vláda na Malte v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek ošetrenie alebo ZS poskytnutú občanom EU v súkromných nemocniciach alebo v súkromných zdravotníckych centrách alebo starostlivosť poskytnutú lekármi akéhokoľvek druhu v ich súkromnej kompetencii.

Súkromná prax na Malte je vykonávaná výhradne v privátnych zariadeniach. Vo verejných nemocniciach a zdravotníckych centrách neexistujú súkromné nemocničné lôžka ani iné prostriedky. Všetky súkromné zdravotnícke zariadenia okrem všeobecných lekárov a špecializovaných konzultačných stredísk majú riadnu licenciu udelenú Úradom pre verejné zdravie.

Verejne financované služby zdravotnej starostlivosti

Za financovanie a zabezpečenie verejne financovaných služieb ZS je zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva (MZ). ZS verejných služieb je vo všeobecnosti bezplatná. Osoby, žijúce na Malte a pokryté maltskou legislatívou sociálneho zabezpečenia, majú oprávnený nárok na prístup k verejnému systému služieb ZS na základe nároku určovaného Ministerstvom zdravotníctva. Európski občania pobývajúci na Malte majú nárok na rovnaké zaobchádzanie. Ich nárok musí byť overený a  potvrdený „Jednotkou nároku“  na MZ. Tento oficiálny doklad – potvrdenie spolu s osobným identifikačným dokladom budú postačujúce na prístup k ZS vo verejnom systéme služieb ZS.

Turisti s dočasným pobytom z iných členských štátov (ČŠ) EU majú priamy prístup k  ZS z verejne financovaných služieb ZS po predložení EPZP spolu s identifikačným dokladom. Ak nepredložia príslušný EPZP, musia uhradiť účet za poskytnutú ZS v celkovej výške pred odchodom zo zdravotníckeho zariadenia. Účet môžu uhradiť v hotovosti alebo kreditnou kartou.  

Pohotovostná starostlivosť

EU občanom dočasne pobývajúcim na Malte, ktorí predložia identifikačný doklad štátneho príslušníka EU a platný EPZP, bude poskytnutá potrebná ZS  na oddeleniach pohotovosti a úrazových oddeleniach vo verejných nemocniciach a štátnych zdravotníckych strediskách. Účty budú vystavené pre inštitúciu EU uvedenú na EPZP.

V prípade lekárskej starostlivosti, ktorá vyžaduje prístup do štátnych nemocníc, ako je nemocničná starostlivosť, poskytovanie denných služieb, diagnostických služieb alebo ambulantné návštevy, pacienti nebudú platiť, ak predložia identifikačný doklad štátneho príslušníka EU a platný EPZP. Účet za poskytnutú službu bude zaslaný inštitúcii EU uvedenej na EPZP. Náklady za všetky protézy a predpísané lieky pre následnú starostlivosť po predchádzajúcom nemocničnom liečení pacienta (okrem liekov na prvé tri dni po prepustení)  alebo časť dennej starostlivosti alebo ambulantnú starostlivosť bude v plnej miere znášať dotyčná osoba.

Vyžiadaná starostlivosť

Čo sa týka vyžiadanej lekárskej starostlivosti a v prípade už diagnostikovaných alebo liečených ochorení pred pobytom na Malte, môže byť na Malte zabezpečená starostlivosť na základe platného formulára E-112 s predložením identifikačného dokladu štátneho príslušníka EU a následne poskytnutá v tom prípade, ak pre takýto typ vyžiadanej starostlivosti existuje čakacia listina so zoznamom čakateľov a dotyčná osoba sa zaradí na koniec tejto čakacej listiny.

Dentálna starostlivosť

Len akútna dentálna starostlivosť v nemocničných ambulantných a zdravotníckych strediskách je poskytovaná bezplatne, avšak jej rozsah nie je široký. Väčšina dentálnej starostlivosti sa hradí priamo na súkromných zubných klinikách, ktoré majú riadnu licenciu udelenú Úradom pre verejné zdravie.

Lieky a lekárske pomôcky

Všetky lieky použité počas hospitalizácie (nemocničného liečenia) a v trvaní troch dní po prepustení  z nemocnice sú poskytované pacientovi bezplatne.  Cena bude zahrnutá do výsledného účtu, ktorý bude vystavený pre inštitúciu, ktorá EPZP občanovi EU, ktorý vyžaduje ZS počas dočasného pobytu, vydala .

Ak  ochorenie vyžaduje použitie liekov alebo lekárskych pomôcok v primárnom stupni starostlivosti alebo v ambulantnom stupni alebo po prepustení z dennej starostlivosti alebo z nemocničnej starostlivosti (okrem prvých troch dní u liekov), požaduje sa recept od praktického lekára majúceho licenciu. Lieky a lekárske pomôcky je možné zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni na Malte (vyše 200 lekární) a náklad bude v plnej miere formou priamej platby znášať pacient.

Lekárske a nemocničné ošetrenie

V prípade potreby sa obráťte s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) priamo na lekára alebo nemocnicu.
Potrebná zdravotná starostlivosť bude  v zmluvných zariadeniach poskytnutá pri predložení EPZP bezplatne. Ak pacient nemá EPZP, bude po ňom vyžadovaná hotovosť.

V prípade ošetrenia v súkromnom zdravotníckom zariadení bude po pacientovi vyžadovaná hotovosť vždy.
Za ošetrenie zaplatíte nasledovnú  spoluúčasť:
 Stomatologickú starostlivosť - akútne 0% (rozsah veľmi malý) alebo 100%,
 Lieky - 100% (lieky počas hospitalizácie a do troch dní po jej ukončení bez spoluúčasti).

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.


Nemecko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Nemecku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú nemeckým právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

S Európskym preukazom zdravotného poistenia sa môžete obrátiť priamo na lekára. Po ošetrení podpíšete vyhlásenie (Erklärung) pacienta o tom, že ste nevycestovali do Nemecka za účelom čerpania starostlivosti. V prípade, ak sa nepreukážete pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti EPZP, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám má právo účtovať ceny ako privátnemu pacientovi. Ak predložíte poskytovateľovi Náhradný certifikát k EPZP do 10 dní odo dňa začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti, je vám povinný vyúčtovanú sumu vrátiť. 

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete  na stránke www.kbv.de/html/arztsuche.php
 
Zoznam zubných lekárov nájdete na www.zahnarztsuce.kzbv.de/dearch.php a zoznam zmluvných zubných lekárov pre jednotlivé zdravotné poisťovne na stránke www.gkv-spitzenverband.de//service/versicherten_service/suchmaschinen/suchmaschinen.jsp.

V prípade pohotovosti volajte číslo 116117 alebo číslo 112.

Lieky

Lekár vám potrebné lieky predpíše na recept. Vybrať si ich môžete v ľubovoľnej lekárni. 

Zoznam lekární nájdete na stránke www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

Hospitalizácia

Ak potrebujete nemocničné ošetrenie, zašle vás tam ošetrujúci lekár. Nemocnica sa spojí s vašou slovenskou zdravotnou poisťovňou a zabezpečí úhradu nákladov. V akútnych prípadoch môžete vyhľadať priamo nemocnicu, na ošetrenie si vezmite európsky preukaz poistenca.

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich zdravotných poisťovní:

 • Allgemeine Ortskrankenkasse ( AOK),
 • Betriebskrankenkasse (BKK),
 • Ersatzkassen ( Barmer-GEK, DAK, TK), 
 • Innungskrankenkassen (IKK), 
 • Knappschaft, 
 • lanwirtschaftliche Krankenkassen.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Nemecku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.

Výkony  Príplatky/poplatky
LIEKY

Lieky a obväzový materiál     10% z ceny, najmenej 5 €, ale nie viac ako cena lieku
maximálne 10 €
Liečebné prostriedky   10% ceny a taktiež 10 € za predpis
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia
10 € denne za max.28 dní za kalendárny rok, nadštandardné služby sa nepreplácajú
Doprava
10 % z ceny,
najmenej 5 €, ale nie viac ako skutočné výdavky,
maximálne 10 € za každý transport.

Deti a mladiství do 18 rokov neplatia za lieky, obväzový materiál a ošetrovanie. To isté platí pre tehotné ženy, ak ich ošetrovali v súvislosti s tehotenstvom.

Náhrada výdavkov

Ak ste uhrádzali zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám vráti.


Nórsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Nórsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú nórskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Vyhľadajte zmluvného praktického lekára HELFO- Nórskej správy ekonomiky zdravotníctva - www.helfo.no ; servicesenteret@helfo.no . Pri ošetrení predložte európsky preukaz poistenca.

Lieky

Ak potrebujete lieky, lekár vám ich predpíše na recept. Prípravky, ktoré môžu byť predpísané na ťarchu nórskej inštitúcie v mieste pobytu, predpíše lekár na modrom recepte. Na tento recept dostanete lieky v každej lekárni. Nezabudnite predložiť európsky preukaz.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie ošetrujúci lekár príp. záchranná stanica vám vydajú potrebné potvrdenie. Toto potvrdenie predložte pred príjmom do nemocnice. V akútnych prípadoch vyhľadajte priamo nemocnicu. Európsky preukaz poistenca musíte mať so sebou.

Zdravotná starostlivosť v nemocnici, vrátane liekov, ktoré vám počas hospitalizácie podajú, je bezplatná.

Telefónne číslo na pohotovosť je 113.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Nórsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Všeobecný lekár (v ambulancii)  cez deň 132 NOK
večer, v noci, víkend 237 NOK
Všeobecný lekár (domáca návšteva) cez deň 180 NOK
večer, v noci, víkend 295 NOK
Odborný lekár (ambulancia, domáca návšteva)    450 NOK, RTG 210 NOK
Stomatologické ošetrenie  Väčšina poistencov starších ako 20 rokov platí všetky výdavky za stomatologické ošetrenie. Výnimky platia  pre zubné ošetrenie  z dôvodu úrazu alebo špecifických ochorení.
Deti do 18 rokov zdarma.
Poistenci, v kalendárnom roku kedy dovŕšia 20 rokov veku platia spoluúčasť 25 % z verejnej tarify.
LIEKY

Lieky predpísané na "modrom recepte"  38% z celkových nákladov, maximálne 520 NOK za liek
Lieky predpísané na iný recept náklady v plnej miere nesie poistenec
HOSPITALIZÁCIA

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)
bez poplatkov
PREVOZ

Prevoz
130 NOK za jednu cestu. Prevoz do nemocnice v urgentnom stave je bez poplatkov.

Deti do 16 rokov sú oslobodené od poplatkov.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Poľsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Poľsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú poľským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s európskym preukazom poistenca  (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) na zmluvného lekára alebo nemocnicu.

Ak plánujete ošetrenie u špecialistu, praktický lekár vám musí vystaviť doklad o odporúčaní. 

Odporúčanie nie je potrebné pri návšteve: gynekológa, zubára, dermatológa, venerológa, onkológa, očného lekára, psychiatra.

Veľká časť stomatológov je nezmluvných. Zmluvného lekára spoznáte podľa ceduľky NFZ na dverách. Pre návštevu špecialistu pri nepohotovostných prípadoch je potreba odporúčanie praktického lekára. V akútnych prípadoch je prevoz zdarma, volajte 999 alebo 112. 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni. 

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, ošetrujúci lekár vám vystaví odporúčací lístok na hospitalizáciu. Držiteľ onkologického preukazu má nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez odporúčania. V akútnych prípadoch vyhľadajte priamo nemocnicu. Počas pobytu v nemocnici máte zdravotnú starostlivosť bezplatnú.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Poľsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Stomatologické ošetrenie
100 %
LIEKY

Lieky na recept      100 %, 50 %, 30 % alebo paušálna úhrada 3,20 PLN
 10,00 PLN pri príprave lieku v lekárni

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Portugalsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Portugalsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú portugalským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete okamžitú pomoc, vyhľadajte pohotovosť verejných nemocníc. Tie fungujú nepretržite. K dispozícii sú aj pohotovostné služby zdravotných centier:

 • V Lisabone sú to  „CA-TUS“ - „Cerito de Atendimento de Urgencias“(centrála záchrannej služby)
 • v Porto „SA-SU“ - „Serviço de Atendimento de Situacões Urgéntes“ (ošetrovateľská služba v núdzových situáciách)
 • a v iných regiónoch „SAP“ – „Serviço de Atendimento Permanente“ (nepretržitá ošetrovateľská služba).

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia nájdete na https://www.sns.gov.pt/sns/pesquisa-prestadores/ .

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v lekárňach.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, odošle vás lekár do verejnej nemocnice, alebo ak tam nie je možné vykonať ošetrenie, odošle vás do zmluvnej súkromnej kliniky. V akútnych prípadoch vyhľadajte priamo nemocnicu. Nezabudnite si európsky preukaz.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Portugalsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie     podľa zariadenia medzi 2,50 a 9,00 eur (podľa typu zariadenia a podľa toho, či ide o akútne ošetrenie)
pohotovosť 14,00 až 18,00 eur
určité osoby (napr. deti do 17 rokov a tehotné ženy) sú oslobodené od príplatkov
LIEKY

Lieky na recept
percentuálne príspevky podľa druhu lieku vo výške 15 %, 37 %, 69 % alebo 90 %
príspevky sú iba na lieky, ktoré sa nachádzajú na zozname, niektoré lieky sú zdarma
HOSPITALIZÁCIA

Hospitalizácia/ Nemocničné ošetrenie
žiadne príplatky pri hospitalizácii vo verejnej nemocnici

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám môže preplatiť.


Rakúsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Rakúsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú rakúskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Dôležité informácie

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), dohodnite si jej poskytnutie v Rakúsku ešte pred odchodom.

Ako bez preukazu

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v Rakúsku európsky preukaz, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz zdravotného poistenia. 

O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce európsky preukaz vám na požiadanie dodatočne zašle zdravotná poisťovňa.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporúčanie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch sa obráťte priamo na nemocnicu.

Pracovníci nemocnice sa vás môžu spýtať, či chcete byť ošetrený v tzv. Sonderklasse (špeciálne cenová trieda). Ak by ste so zaradením do Sonderklasse výslovne súhlasili (musí byť urobené podpisom), počítajte s tým, že náklady budú podstatne vyššie a rozdiel ceny od ošetrenie v bežnej triede budete musieť uhradiť sami. V akútnych prípadoch volajte 112 alebo 144.

Informácie o systéme sociálneho zabezpečenia Rakúska nájdete na www.sozialversicherung.at
Informácie o službách poskytovaných rakúskymi nemocnicami nájdete na www.spitalkompass.at
Zoznam lekární nájdete na http://www.apotheker.or.at/internet/oeak/Apotheken.nsf/webApothekensuche?Readform

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Rakúsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
LIEKY

Lieky predpísané na recept  6,10 € za položku na recepte
HOSPITALIZÁCIA

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)
cca 14,20 - 22,80  €/deň pre poistencov / deň po dobu max 28 dní (záleží na spolkovej krajine)
ZDRAVOTNÍCKE POMôCKY

Pomôcky
10 % nákladov, min. 34,80 € (okuliare a kontaktné šošovky min. 104,40 €)

V prípade nevyhnutnosti zdravotníckeho prevozu je potrebné kontaktovať telefónne číslo 144 alebo 112 , následne sa zabezpečí prevoz do najbližšej nemocnice. Náklady uhrádza miestna zdravotná poisťovňa.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Rumunsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Rumunsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú rumunským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

V prípade potreby lekárskeho ošetrenia predložte európsky preukaz poistenca (EPZP) alebo Náhradný certifikát k EPZP lekárovi alebo v nemocnici.

Odporúčanie všeobecného lekára  alebo špecialistu sa vyžaduje pri laboratórnych vyšetreniach a rehabilitácii.

V rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti má držiteľ EPZP nárok  na:

 • zdravotnícke služby pohotovosti, lieky sú vydané priamo pri ošetrení, deti od 0-16 rokov majú právo na lekársky predpis na lieky na dobu 3 dní
 • zdravotnícke služby pri endemických a epidemických ochoreniach
 • liečebná zdravotná starostlivosť –max. 2 vyšetrenia  sú uhrádzané
 • konzultácie u špecialistu - 2 vyšetrenia  sú uhrádzané
 • zubné ošetrenie- úzky rozsah služieb, iba akútne stavy

Lieky

Lieky dostanete v lekárni na recept, ktorý vystaví lekár. Lekáreň aj predpisujúci lekár musia mať uzatvorenú zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou. V prípade akútnych ochorení  platí recept 48 hodín a je možné predpísať lieky na 3-5 dní. V ostatných prípadoch na  8-10 dní.

Hospitalizácia

Odporúčanie na hospitalizáciu vydáva ošetrujúci lekár, v naliehavých prípadoch sa možno obrátiť priamo na nemocnicu s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP. Nemocničné ošetrenie zahŕňa  ústavnú zdravotnú starostlivosť v prípade akútnych stavov a v prípade  endemických a epidemických  chorôb až do úplného vyliečenia.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Rumunsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Stomatologické ošetrenie
0 %, 40 %, alebo 100 %, osoby nad 18 rokov až 60 % ceny ošetrenia
LIEKY

Lieky      10%, 50%, 80% zo stanovenej ceny + rozdiel medzi reálnou a referenčnou cenou lieku znáša pacient. predpisujúci lekár aj lekáreň musia mať zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou.

Platí sa aj v prípade hospitalizácie. Výnimkou je situácia, keď vás hospitalizovali po ošetrení na pohotovosti. Platba je 5 - 10 lei. Za hotelové služby platíte v nemocnici do 300 lei na deň.

V prípade nevyhnutnosti zdravotníckeho prevozu kontaktujte číslo 144, aby ste sa dostali do najbližšej nemocnice. Náklady uhrádza oblastná zdravotná poisťovňa.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení  na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Slovinsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Slovinsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú slovinským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Dôležité informácie

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), dohodnite si podmienky ešte pred odchodom do Slovinska.

Ako bez preukazu

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v Slovinsku Európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz zdravotného poistenia.

O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce európsky preukaz vám na požiadanie dodatočne zašle zdravotná poisťovňa.

Lekárske ošetrenie

Keď potrebujete ísť k praktickému lekárovi obráťte sa priamo na verejné zdravotnícke zariadenie alebo zmluvného lekára.

Po predložení európskeho preukazu vás ošetria. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára „Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije“ a predložte európsky preukaz zdravotného poistenia. Dostanete tu potvrdenie o nároku na vecné dávky pre zahraničného poistenca a ich rodinných príslušníkov.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky dostanete v každej lekárni.

Hospitalizácia

V akútnych prípadoch sa obráťte na nemocnicu, v ostatných prípadoch potrebujete odporúčanie od praktického alebo odborného lekára.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Slovinsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie    10 - 90 % nákladov za ošetrenie (urgentné je zadarmo)
Stomatologické ošetrenie  15 % ošetrenie + výplň, 90% protetika
Oftalmologické pomôcky pre dospelých 90 %
LIEKY

Lieky  25%, 90%, 100 % podľa zaradenia do zoznamu hradených liekov
až do 100% za ostatné lieky
HOSPITALIZÁCIA/ NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)   10% až 30 % nákladov za ošetrenie
PREVOZ

Prevoz v neakútnom prípade
90 %
Prevoz v akútnom prípade
bezplatne

Za ošetrenie v stave núdze (napr. život zachraňujúce výkony) doplatky za lekárske ošetrenie a lieky neplatíte. V prípade nevyhnutnosti zdravotníckeho prevozu je potrebné kontaktovať telefónne číslo 144, následne sa zabezpečí prevoz do najbližšej nemocnice. Náklady uhrádza oblastná zdravotná poisťovňa.
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia nájdete na stránke 
http://www.zzzs.si/zzzs/pao/izvajalci.nsf/KrovniIzv?OpenView&RestrictToCategory=10012511&OE=LJ&tip=2&Count=700

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Španielsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Španielsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú španielskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Dôležité informácie

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), podmienky si dohodnite ešte pred odchodom so zdravotníckym zariadením.

Ako bez preukazu

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v Španielsku európsky preukaz, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho Európsky preukaz zdravotného poistenia. O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce európsky preukaz  vám požiadanie dodatočne zašle zdravotná poisťovňa.

Lekárske ošetrenie

Keď musíte ísť k lekárovi, môžete sa hneď obrátiť na nasledovné verejné zdravotnícke zariadenia:

 • konzultačné miesto (consultorio)
 • ambulancia (ambulatorio)
 • zdravotnícke stredisko (centro de salud)
 • nemocnica (hospital)

Informácie o adresách týchto zdravotníckych centier obdržíte na provinčných riaditeľstvách Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS a jeho pobočkách. Informácie podáva aj miestna samospráva.
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia nájdete na stránke 

NHS Primary Healthcare Centres Catalogue and National Catalogue of Hospitals.

Zdravotná starostlivosť zhŕňa poskytovanie služieb v oblasti verejného zdravotníctva, primárnu zdravotnú starostlivosť, špecializovanú zdravotnú starostlivosť, pohotovosť (v nemocnici), lekárenské, ortoprotetické služby a, v istých prípadoch, prevoz sanitkou. Pri ošetrení je treba predložiť európsky preukaz.

Poistenec môže využívať všetky služby Národného systému zdravia bezplatne. Pokiaľ poistenec využíva služby súkromných lekárov, hradí si náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Lekára špecialistu môžete navštíviť až na základe odporúčania vystaveného praktickým lekárom. To platí aj pre ošetrenie prostredníctvom medicínsko – technických asistentov, ktorí sú zodpovední za injekcie, obväzy.

V prípade ortoprotetického ošetrenia sú pacienti povinní uhradiť časť ceny ortézy a špeciálnych ortoprotéz.

Ako u zubára

Náklady na stomatologické ošetrenie (náhrady zubov) budú hradené výlučne len pri ošetreniach, ktoré spadajú do primárnej starostlivosti, to znamená akútne zubné ošetrenie (vrátane vytrhnutia zuba) a preventívna prehliadka ústnej dutiny u tehotných žien. Ostatné ošetrenia kompletne hradí pacient.

Lieky

Ak lekár usúdi, že potrebujete lieky, predpíše ich na úradnom recepte. Pri predložení úradného predpisu vám liek vydajú v každej lekárni (farmazia). Pacient prispieva 40% predajnej ceny liekov, ktoré mu prostredníctvom oficiálneho lekárskeho receptu predpísal lekár národného zdravotného systému. Hospitalizovaní pacienti a dôchodcovia majú lieky bezplatne.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od praktického lekára alebo špecialistu príslušné odporúčanie. V tomto odporúčaní je uvedené, v ktorej nemocnici vám poskytnú nemocničné ošetrenie. Pri prijatí v nemocnici je potrebné sa preukázať európskym preukazom a preukazom totožnosti. V akútnych prípadoch sa obráťte priamo na nemocnicu.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Španielsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE
Verejnú pohotovostnú a záchrannú službu si zavoláte na čísle 112.
Lekárska pohotovosť
LIEKY

Lieky (počas dočasného pobytu)   dôchodcovia a ich rodinní príslušníci poistení v iných členských štátoch EÚ 10 % ceny lieku
ostatní poistenci iných členských štátov EÚ 50 % ceny lieku

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Švajčiarsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu vo Švajčiarsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú švajčiarskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Dôležité informácie

Ak trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), treba si jej poskytnutie vo Švajčiarsku ešte pred odchodom dohodnúť so zdravotníckym zariadením.

Ako bez preukazu

Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte vo Švajčiarsku Európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Potvrdenia dočasne nahrádzajúceho európsky preukaz zdravotného poistenia.

O dodatočné zaslanie môžete požiadať sami alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Potvrdenie dočasne nahrádzajúce európsky preukaz vám na požiadanie dodatočne zašle zdravotná poisťovňa.

Lekárske ošetrenie

Keď potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na všeobecného lekára. Tieto náklady musíte v niektorých kantónoch Švajčiarska najprv vždy zaplatiť sami (Tiers garnt), v iných kantónoch to nie je vyžadované (Tiers payant). Keď musíte zaplatiť sami účet, máte nárok na preplatenie dohodnutej švajčiarskej sadzby.

Lieky

Potrebné lieky vám lekár predpíše na recept.  Lieky dostanete za poplatok pri predložení európskeho preukazu vo väčšine lekární.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, pošle vás ošetrujúci lekár do nemocnice. V akútnych prípadoch vyhľadajte s európskym preukazom nemocnicu aj sami. Pre ošetrovanie vo verejnej nemocnici spravidla tiež platí princíp „Tiers Payant“, takže nemusíte za ošetrenie platiť priamo. Pri ošetrení v súkromnej nemocnici musíte sami zaplatiť účet a náklady vám môžu byť preplatené len čiastočne.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. Vo Švajčiarsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie  paušálna spoluúčasť za poskytnutie rôznych typov zdravotnej  starostlivosti  max. v dĺžke 30 dní; 33 CHF pre osoby do dovŕšenia 18.roku veku, 92 CHF pre osoby nad 18 rokov;

Stomatologické ošetrenie
100% nákladov za ošetrenie
HOSPITALIZÁCIA/NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)   15 CH/deň/osoba nad 25 rokov

Doprava - pacient hradí 50 % nákladov.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, môžete sa obrátiť so žiadosťou o preplatenie aj na príslušný švajčiarsky úrad, ktorým je:

Gemeinsame Einrichtung der KVG
Gibelinstrasse 25
4503 Solothurn
tel. +41 32 625 30 30
fax +41 32 625 30 29

Tu predložte európsky preukaz, originálny dokladov o zaplatení, ako aj úplné údaje o adrese a čísle bankového účtu. Ak nemôžete kontaktovať príslušný švajčiarsky úrad, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.

Švédsko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu vo Švédsku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú švédskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Keď potrebujete ísť k lekárovi, obráťte sa na najbližšie klinické ambulancie nemocnice, obvodného lekára alebo na súkromného všeobecného lekára, ktorý je zmluvným lekárom sociálneho poistenia a odovzdajte tam potvrdenie o nároku podľa európskeho preukazu.

Ako u zubára

Vyhľadajte zubára, ktorý je zmluvným lekárom sociálneho poistenia alebo sa obráťte na kliniku národnej zubnej starostlivosti (folktandvården). Nezabudnite si so sebou vziať európsky preukaz. Zubár vám na sumu celkových nákladov vystaví účet, ktorý musíte zaplatiť.

V lekárňach sú k dispozícií zoznamy lekárov a zubárov, ktorí sú v sieti sociálneho poistenia. Z týchto zoznamov sa môžete dozvedieť, ktorí lekári sú oprávnení požadovať sumy vyššie, ako uvádzame v časti Príplatky/poplatky.

Lieky

k lekár zistí, že potrebujete lieky, predpíše vám ich na úradné tlačivo-recept . Tento recept si môžete zameniť za lieky vo väčšine lekární.

Hospitalizácia

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obráťte sa s európskym preukazom priamo na nemocnicu.

V akútnych prípadoch volajte 112 alebo 1177  - národná služba pre  poradenstvo vo veciach zdravotnej starostlivosti (služba aj v anglickom jazyku).

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. Vo Švédsku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie  medzi 150 a 300 SEK, max. 2200 SEK/rok, deti a mladiství do 20 rokov (v niektorých provinciách 18) rokov - bezplatne
Ambulantné neodkladné ošetrenie v nemocnici (aj LSPP)
cca 250 SEK, max. 2200 SEK/rok

Ošetrenie u špecialistu 200-420 SEK, max. 2200 SEK/rok
Stomatologické ošetrenie
Pri nákladoch do 3 000 SEK - plná úhrada
Od 3 000-15 000 SEK spoluúčasť 50 %
nad 15 000 SEK spoluúčasť 15 %
Pacienti do 23 rokov sú ošetrení bezplatne
LIEKY

Lieky   pri nákladoch pod 1 100 SEK vlastná spoluúčasť do 100%, max 2 200 SEK/rok
medzi 1 100 a 5 400 SEK odstupňovaná spoluúčasť od 10 % do 50 % , spolu max. 2 200 SEK/rok
pri nákladoch nad 5 400 SEK bez spoluúčasti
HOSPITALIZÁCIA/NEMOCNIČNÉ OŠETRENIE

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)   100 SEK za deň

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí, či a prípadne akú sumu vám preplatí.


Taliansko

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu v Taliansku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú talianskym právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na najbližšieho zmluvného lekára. Zoznam zmluvných lekárov obdržíte na pobočke USL (Unita Sanitaria Locale). Adresy nájdete aj v hoteli alebo v telefónnom zozname. V mnohých oblastiach existujú  zdravotnícke služby pre turistov (Servizio di guardia turistica).

Lieky

Lekár vám po predložení európskeho preukazu vystaví lieky recept. Vyzdvihnúť si ich môžete v každej lekárni.

Hospitalizácia

Ak potrebujete nemocničné ošetrenie, ošetrujúci lekár vám odporúčí hospitalizáciu. V akútnych prípadoch choďte hneď do nemocnice.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. V Taliansku môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Lekárske ošetrenie     36,15 €
LIEKY

Lieky na recept
100 % spoluúčasť pacienta

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či, a prípadne akú sumu vám preplatí.


Veľká Británia

Cestujem do krajín EÚ Ak budete potrebovať lekárske ošetrenie počas vášho pobytu vo Veľkej Británii, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú britským právom. Ide o akútnu (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú vzhľadom na váš stav musíte absolvovať na mieste, nie až po návrate domov.

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na lekára, ktorý má zmluvu s národnou zdravotnou službou (National Health Service-NHS). Stačí sa preukázať pasom alebo identifikačnou kartou občana členského štátu EÚ. Lekár však môže od vás žiadať, aby ste predložili európsky preukaz zdravotného poistenia.

Lekár u vás doma

Ak pre chorobu nemôžete navštíviť lekára, môže vás navštíviť doma. Dohodnite si však, aby tento lekár spadal do systému národnej zdravotnej služby. Mená zmluvných lekárov a nemocníc získate:

 • v Anglicku na všetkých hlavných poštách
 • v Škótsku v tzv. Health Boards
 • v Severnom Írsku v Central Service Agency.

Lieky

Lekár vám predpíše lieky na recept. Vybrať ich môžete v každej lekárni. Osoby oslobodené od spoluúčasti musia vyplniť predtlačené prehlásenie na rube lekárskeho predpisu.

Hospitalizácia

Ak potrebujete nemocničné ošetrenie, ošetrujúci lekárá vám odporučí hospitalizáciu. V akútnych prípadoch choďte priamo do nemocnice, kde sa preukážete pasom alebo identifikačnou kartou občana členského štátu EÚ. Aj tu môžu od vás žiadať európsky preukaz.

Spoluúčasť pacienta

V každej krajine je spoluúčasť = poplatky pacientov za zdravotnú starostlivosť daná zákonom. Vo Veľkej Británii môžete očakávať tieto poplatky/ príplatky.  

Výkony  Príplatky/poplatky
OŠETRENIE

Stomatologické ošetrenie       £ 59,10 (prehliadka + 1 alebo viac výpní)
£ 256,50 (prehliadka + 1 alebo viac výplní + 1 alebo viac koruniek)
Stomatologická prehliadka £ 21,60 (okrem tehotných žien, detí do 16 rokov a študentov do 18 rokov)
LIEKY

Lieky na recept
£ 8,80 za recept (okrem osôb starších ako 60 rokov, detí do 18 rokov, tehotných žien a osôb, ktoré užívajú špeciálne lieky a majú potvrdenie o oslobodení zo spoluúčasti)

Možnosť získania ďalších informácií o rozsahu zdravotnej starostlivosti, jej nákladoch, podmienok pre náhradu výdavkov prostredníctvom aplikácií pre mobilné telefóny.

Náhrada výdavkov

V prípade, že ste museli zaplatiť za starostlivosť v hotovosti, obráťte sa s originálmi účtov za ošetrenie (zašlite ich) na The Overseas Healthcare Team; Room M0135; Shared Services Debt Management Client Referral Centre;Durham House;Washington;Tyne and Wear NE38 7SF;UK

Náklady vám budú refundované do výšky bežnej v britskom systéme. Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať príslušný britský úrad, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňa. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.