Glukózové senzory už aj pre dospelých „jednotkárov“

08.12.2021

Už aj dospelí s diabetom 1. typu na inzulínovej pumpe či intenzifikovanom inzulínovom režime majú od januára 2022 dostupné glukózové senzory.

Do 31.12.2021 majú podľa kategorizačného zoznamu zdravotníckych pomôcok nárok na glukózové senzory s čiastočnou alebo plnou úhradou poisťovne len niektoré skupiny pacientov: 

  • dospelí s diabetom 1. typu so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom na liečbe pomocou inzulínovej pumpy s funkciou prerušenia dávkovania inzulínu pri blížiacej sa hypoglykémii
  • tehotné diabetičky 1.typu

CGM.jpg

Po novom k nim od januára 2022 pribudnú aj pacienti s diabetom 1. typu od dovŕšenia 19. roka veku, ktorí sú na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na inzulínovej pumpe. 

Novinka! Po roku liečby sa úhrada glukózových senzorov prehodnotí

Aby ste po roku liečby mohli využívať glukózové senzory aj naďalej, je potrebné, aby váš ošetrujúci lekár podal žiadosť do zdravotnej poisťovne a vedel dokladovať:

  • dosiahnutý medicínsky prínos
  • že ste senzory používali minimálne počas 90 % dní, na ktoré vám boli v uplynulom roku predpísané a uhradené

Tieto podmienky stanovilo ministerstvo zdravotníctva v aktuálnom Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Glukózové senzory predpisuje diabetológ na pravidelných kontrolách.

Príklad:

Lekár vám predpíše 12 kusov senzorov so životnosťou jedného senzora napr. 10 dní, čo spolu pokrýva 10 dní x 12 senzorov = teda 120 dní. Z toho 90% času (t.j. 108 dní) musí mať váš lekár archivovaný elektronický záznam zo systému kontinuálneho monitoringu glukózy (CGM), ktorý ste používali. Len tak môže opätovne podať žiadosť o senzory pre vás aj v ďalšom roku.

Rokom sa v tomto prípade chápe „plávajúci“ rok od dátumu prvého schválenia glukózových senzorov. Používané senzory majú mať pre vás medicínsky prínos. I ten má váš lekár vedieť vydokladovať a uviesť v žiadosti na prehodnotenie úhrady CGM po každom roku liečby.

Čo sa rozumie pod medicínskym prínosom?

Zlepšenie zdravotného stavu alebo niektorých ukazovateľov, ktoré nastalo vďaka liečbe prostredníctvom použitia CGM. Prínos môže byť pre každého pacienta iný, má však spĺňať aspoň jedno z uvedených kritérií:

  • pokles hladiny HbA1c o 10%
  • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30%
  • pokles BMI indexu o 10%
  • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c <7,5% DCCT)
  • zlepšenie variability glykémií

Zmeny aj pre deti

Do 31.12.2021 majú nárok na glukózové senzory deti do dovŕšenia 19. rokov veku, ktorých cukrovka 1. typu bola v čase predpísania liečby senzormi nedostatočne kompenzovaná alebo sa u nich vyskytovali závažné hypoglykémie, prípadne mali vysokú glykemickú variabilitu.

Od nového roka už môžu glukózové senzory využívať všetky deti s diabetom 1. typu do dovŕšenia 19. roku veku na inzulínovej pumpe alebo s intenzifikovanou inzulínovou terapiou. Aj u nich sa ráta so zlepšením alebo udržaním kompenzácie diabetu, prípadne s iným medicínskym prínosom. (Viď vyššie). 

Žiadosť na prehodnotenie úhrady po roku liečby musí obsahovať doklad o tom, že dieťa využívalo senzory v uplynulom roku minimálne 90 % času a malo to medicínsky prínos. Žiadosť podáva diabetológ a následne ju posudzujeme my.

Vysielače ku glukózovým senzorom

Od 1.1.2022 majú nárok na vysielač všetky deti s diabetom 1.typu, ktorým diabetológ predpíše glukózový senzor bez ohľadu na spôsob, ako si dávkujú inzulín.

Zvolený systém kontinuálneho monitoringu glukózy (CGM) nie je možné meniť v priebehu posudzovaného obdobia.

Ak si vyberiete vysielač s dlhšou dobou životnosti, tak počas celej doby jeho životnosti máte nárok len na tie senzory, ktoré sú kompatibilné s daným vysielačom.

Viac o presných počtoch glukózových senzorov a vysielačov, ktoré si môžete nárokovať v roku 2022, nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva. Informatívny materiál k Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.1.2022 nájdete tu.