Prečo je dobré vedieť o diabete viac

29.04.2024

Vzdelávanie ľudí s cukrovkou môže za rok zachrániť stovky ich životov.

Liečba diabetu so sebou každý deň nesie potrebu rozhodnúť sa pri výbere stravy, fyzickej aktivity a užívaní liekov. Zodpovednosť za tieto rozhodnutia, či už v prospech zdravia alebo nie, nesie len samotný pacient. Pritom výber tej správnej voľby má významný vplyv na jeho dlhodobé zdravotné výsledky. Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje schopnosť dobre sa rozhodnúť, je zdravotná gramotnosť.

Čo je zdravotná gramotnosť

Zdravotná gramotnosť je schopnosť nájsť pravdivé informácie, porozumieť im a následne ich použiť pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú zdravia. Často určuje, ako pacient komunikuje s lekárom a zdravotníckym tímom. Rozumie použitým slovám? Kladie otázky a snaží sa problém pochopiť? Vie, ako postupovať pri liečbe, ktorú mu lekár určil?

healthcare-literacy.jpg

Pri diabete hovoríme o troch stupňoch zdravotnej gramotnosti:

  1. Funkčná – ľudia zaradení do tejto skupiny majú základné znalosti o možnostiach, ako majú sami manažovať liečbu cukrovky (úprava stravy, pohybová aktivita,...). Vykonávajú činnosti bez hlbšieho pochopenia ich vplyvu na zdravotný stav.
  2. Interaktívna – v tejto skupine sú pacienti, ktorí využívajú svoje rozumové schopnosti a sociálne zručnosti pri každodenných rozhodnutiach týkajúcich sa cukrovky. Získavajú nové informácie z rôznych zdrojov a používajú ich v praxi.
  3. Kritická – osoby v tejto skupine používajú rozumové schopnosti a sociálne zručnosti na analýzu nových informácií. Nad informáciami kriticky uvažujú a následne, podľa vlastného uváženia, ich využívajú pri zvládaní diabetu.

Väčšinou sa s postupom času zdravotná gramotnosť u pacientov zlepšuje. Ľudia nadobudnú rôzne skúsenosti, naučia sa, ako zvládať liečbu. Často prejdú od jednoduchého dodržiavania pokynov ku kritickému rozmýšľaniu nad novými informáciami, a tak robia lepšie osobné rozhodnutia.

Sám sebe pánom

Proces, v ktorom človek cieľavedome riadi sám seba, sa nazýva selfmanažment alebo samoriadenie. Pri diabete ide o nadobúdanie vedomostí, vedomé prijímanie informovaných rozhodnutí, spoluprácu so zdravotným personálom a riešenie problémov s cieľom zlepšiť zdravotný stav a celkovú kvalitu života. Dôležité je využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri každodennej liečbe diabetu.  Pre správny selfmanažment musí pacient poznať:

  • Informácie o priebehu cukrovky a o možnostiach liečby
  • Riadenie životného štýlu vrátane výživy a pohybu
  • Informácie o užívanií liekov
  • Návod, ako monitorovať hladinu glukózy v krvi, ako interpretovať výsledky a ako ich použiť pri rozhodovaní
  • Prevenciu, rozpoznanie a liečbu akútnych chronických komplikácií
Súvislosť medzi zdravotnou gramotnosťou a selfmanažmentom

Ľudia s nízkou zdravotnou gramotnosťou majú menej vedomostí o liečbe cukrovky a kvôli tomu aj celkovo horší zdravotný stav. Častejšie mávajú vyššiu hladinu glukózy v krvi. Po absolvovaní vzdelávacieho programu však mnohí z nich  zlepšili svoje stravovacie návyky, ustálila sa im hladina glukózy a lepšie tak predchádzajú dlhodobým komplikáciám. Vplyv na selfmanažment cukrovky môže mať aj čítanie s porozumením či matematické zručnosti. Tie ovplyvňujú schopnosť čítať výživové štítky, interpretovať hodnoty na glukomeri či vypočítať dávky inzulínu.

Za rok sme zachránili až dvesto životov

Prínos vzdelávania dokazujú aj výsledky našej nadštandardnej starostlivosti o ľudí s diabetom. V rámci programu DôveraPomáha diabetikom pacienti využívajú edukácie od odborníčok, ktoré im pomáhajú  zvládať každodenné situácie v živote s cukrovkou. Ľudia, ktorí program absolvovali, si lepšie držia krvný cukor v norme, schudli a niektorým dokonca lekári znížili dávky inzulínu a liekov. Veľký rozdiel bol aj v úmrtnosti. Premietnuté na absolútne čísla, edukácia Programu DôveraPomáha diabetikom zachraňuje zhruba 200 životov do roka od ukončenia vzdelávania.

Vzdelávanie je cesta k zdraviu

S otvorenou mysľou, vzdelávaním a tréningom môžete zlepšiť selfmanažment aj svoj zdravotný stav. Vďaka hlbšiemu poznaniu zdravia sa budete lepšie rozhodovať aj vo veciach týkajúcich sa cukrovky. Informácie je možné získať u všeobecného lekára, diabetológa či účasťou na online vzdelávacích kurzoch. Prihlásiť sa môžete aj do programu DôveraPomáha diabetikom. Okrem vzdelania a podpory získate aj mnohé ďalšie výhody.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!