ŤZP (Ťažko zdravotne postihnutý)

Kompenzáciou sa rozumie istá finančná čiastka, ktorú postihnutá osoba dostáva ako kompenzáciu na zmiernenie následkov jej ťažkého zdravotného postihnutia, na základe rozhodnutia lekárskej posudkovej komisie ÚPSVaR (Úradu práce sociálnych vecí a rodiny)

POZOR: preukaz ŤZP nemá NIČ spoločné s invalidným dôchodkom. Ten posudzuje Sociálna poisťovňa na základe úplne iného zákona.

Aby vám bola priznaná akákoľvek kompenzácia, je potrebné, aby ste boli najskôr uznaný za osobu ťažko zdravotne postihnutú (+sprievodca).

Aby ste mohli čokoľvek pre seba žiadať, musíte urobiť tieto kroky:


 • Osobne sa dostaviť na ÚPSVaR v sídle okresného ÚPSVaR.
 • Vyžiadať si žiadosť o posúdenie svojho zdravotného stavu z pohľadu hore uvedeného zákona. Pracovníci Vás usmernia, čo všetko je potrebné „absolvovať", ktorých lekárov je potrebné navštíviť, aké doklady o svojom zdravotnom stave predložiť.
 • Máte dokonca právo sa rozhodnúť, či požiadate o priznanie preukazu osoby ŤZP bez, alebo so sprievodcom.

Zvyčajne do 30 dní lekárska posudková komisia (LPK) na základe predložených dokladov rozhodne, či ste posúdený ako osoba ŤZP, resp. osoba ŤZP, ktorá potrebuje sprievodcu.


Publikované 23. 03. 2017
Vyfiltrujte si ako získať preukaz ŤZP a parkovací preukaz
 
Close filter  

Nárok na preukaz ŤZP

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).

Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Žiadosť o vydanie preukazu ŤZP: ziadost_o_preukaz_fyzickej_osoby_s_tzp (PDF)

Kto je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím?

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Príloha zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu:

 • Diabetes mellitus ťažko kompenzovaný inzulínom (miera funkčnej poruchy 60 %)
 • Diabetes mellitus detského veku (miera funkčnej poruchy 60 %)
 • Diabetická mikroangiopatia (miera funkčnej poruchy 70 - 80 %)
 • Diabetická nefropatia (miera funkčnej poruchy 70 - 80 %)
 • Diabetická neuropatia (miera funkčnej poruchy 70 - 80 %)
 • Diabetická noha (miera funkčnej poruchy 70 - 80 %)
 • Diabetická retinopatia (miera funkčnej poruchy 70 - 80 %)

Legislatíva: Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukaz u fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie - kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,

 • komunikácie - kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,

 • zvýšených výdavkov - kompenzujú sa zvýšené výdavky

  • na diétne stravovanie,

  • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,

  • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,

  • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,

 • samoobsluhy - kompenzuje sa obmedzená schopnosť samoobsluhy alebo strata schopnosti samoobsluhy.


Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

Posudková činnosť:

 • lekárska posudková činnosť, 
 • sociálna posudková činnosť.

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Lekárskou posudkovou činnosťou sa:

 • hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby,
 • určuje miera funkčnej poruchy,
 • posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia,
 • posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
 • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie,
 • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas,
 • posudzuje potreba osobitnej starostlivosti.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. Vychádzať môže aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie.

Posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak:

 • má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo,
 • je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby.

Posudkový lekár je povinný pozvať  fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto osoba písomne požiada.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.

Sociálnou posudkovou činnosťou sa:

 • posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením), 
 • posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina), 
 • posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP), 
 • posudzujú všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP, 
 • navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP obvykle zdržiava.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.

Na základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje:

 • mieru funkčnej poruchy,
 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,
 • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie,
 • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu,
 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár,
 • odôvodnenie komplexného posudku.

Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP).

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.

Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume .

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

Zdroj: www.employment.gov.sk


Nárok na parkovací preukaz

Nárok na parkovací preukaz má osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

 • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
 • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
 • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Pravidlá používania parkovacieho preukazu:

 • môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,
 • používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo s praktickou alebo úplnou slepotou oboch očí,
 • môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla.

O vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá podľa komplexného posudku spĺňa podmienky odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom bez vydania rozhodnutia. Ak osobe s ŤZP nebol v konaní vydaný komplexný posudok, resp. z neho  nevyplýva odkázanosť osoby s ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a má záujem o jeho vydanie, musí oň požiadať písomne na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

ziadost_o_parkovaci_preukaz.pdf