Kúpele

O vhodnosti kúpeľov vzhľadom na pacientov zdravotný stav, rozhoduje ošetrujúci lekár. Vychádza z platnej legislatívy indikačného zoznamu, kde je presne stanovené, s akými diagnózami a za akých podmienok je na kúpeľnú liečbu nárok. Každý pacient, musí splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

Publikované 23. 03. 2017

Posudzovanie Návrhov na kúpeľnú starostlivosť sa realizuje v zmysle

Prílohy č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z.z.

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí a do kategórie B sú zaradené menej vážne diagnózy, medzi ktoré patrí aj cukrovka.

Pre dospelých poistencov s diagnózov "Diabetes mellitus - cukrovka" môže diabetológ vypísať návrh na kúpeľnú starostlivosť s indikačnou skupinou IV/1 a IV/2 skupina "B" - zdravotná poisťovňa hradí lekárske vyšetrenia a liečebné procedúry. Poistenci v skupine "B" si sami hradia ubytovanie, stravu, cestovné a daň z ubytovania, ktorú stanovuje obec, alebo mesto. Výšku poplatkov určujú samotné kúpele.


Kúpeľné návrhy v rozpore so zákonom alebo medicínsky neopodstatnené môžeme v odôvodnených prípadoch zamietnuť. Vás aj lekára, ktorý vám kúpele predpísal, o tom informujeme spolu s odôvodnením. Ak na schválenie potrebujeme ďalšie informácie alebo údaje, vyžiadame si ich od vášho lekára.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť - tlačivo


Vyfiltrujte si nároky podľa indikačnej skupiny:
 
Close filter  

Indikačná skupina IV - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Indikačná skupina IV/1

Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie. Dg: E10.01 - E11.91

Kúpeľný návrh vypisuje:

 • všeobecný lekár (je potrebné priložiť nález diabetológa)
 • diabetológ

Kúpeľný návrh schvaľuje zdravotná poisťovňa do 10 dní od prijatia žiadosti do poisťovne.

Poistencovi príde v liste, resp. e-mail o schválení kúpeľnej liečby s nasledovnými inštrukciami:

 1. Výber kúpeľov. Zistite si najvhodnejšie podmienky ubytovania a stravy a termín nástupu.
 2. Záväzná rezervácia. Kúpeľom, ktoré ste si vybrali, nadiktujte tento jedinečný kód: xxxxxxxx a požiadajte o rezerváciu pobytu. Poskytnutím tohto kódu dávate súhlas s rezerváciou pobytu s tým, aby sme kúpeľom elektronicky sprístupnili Váš kúpeľný návrh vrátane všetkých príloh, ktoré nám zaslal Váš lekár. Svoj návrh si môžete zobraziť aj Vy v Elektronickej pobočke. Ak ju nemáte, aktivujte si ju na dovera.sk/ep.
 3. Predvolanie na kúpeľnú liečbu. Kúpele, ktoré ste si vybrali, Vám zašlú predvolanie so záväzným termínom nástupu a inštrukciami.
 4. Zmena záväznej rezervácie. Ak sa napokon rozhodnete pre iné kúpele, kontaktujte čo najskôr tie, ktoré ste si pôvodne zarezervovali. Požiadajte ich o storno rezervácie. Až po vystornovaní si budete môcť prostredníctvom jedinečného kódu xxxxxxx dohodnúť rezerváciu v iných kúpeľoch.

Zoznam kúpeľov môže ponúknuť poistencovi ošetrujúci lekár, resp. si ich môže nájsť na internetovej stránke ZP Dôvera: https://www.dovera.sk/poistenec/kupele#zlazy

Zmluvné kúpele pre choroby porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

 • Bardejovské kúpele, a.s.
 • Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
 • Kúpele Brusno, a.s.
 • Kúpele Číž, a.s.
 • Kúpele Kováčová, s.r.o.LD Detvan (len ambulantne)
 • Kúpele Lúčky a.s.
 • Kúpele Nimnica,a.s.
 • Kúpele Štós, a.s.
 • Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.

Indikačná skupina IV - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Indikačná skupina IV/2

Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro a makroangiopatie, neuropatie). Dg: E10.01 - E11.91

Kúpeľnú starostlivosť je možné uhrádzať z verejného zdravotného poistenia 1 x za 2 roky.

Mikrooangiopatia:

Retinopatia - postihnutie očnej sietnice, sietnicových vlásočníc, Nefropatia - postihnutie obličiek dôsledkom dlhotrvajúcej cukrovky, Neuropatia - postihnutie nervového systému, Diabetická noha - dôsledok diabetickej neuropatie

Makroangiopatia:

Ateroskleróza - kôrnatenie ciev, Ischemická choroba srdca - nedostatočné prekrvenie srdca.

Poistencovi príde v liste, resp. e-mail o schválení kúpeľnej liečby s nasledovnými inštrukciami.

 1. Výber kúpeľov. Zistite si najvhodnejšie podmienky ubytovania a stravy a termín nástupu. Zoznam kúpeľov aj kontakty sú na ďalšej strane tohto listu.
 2. Záväzná rezervácia. Kúpeľom, ktoré ste si vybrali, nadiktujte tento jedinečný kód: xxxxxxxx a požiadajte o rezerváciu pobytu. Poskytnutím tohto kódu dávate súhlas s rezerváciou pobytu a s tým, aby sme kúpeľom elektronicky sprístupnili Váš kúpeľný návrh vrátane všetkých príloh, ktoré nám zaslal Váš lekár. Svoj návrh si môžete zobraziť aj Vy v Elektronickej pobočke. Ak ju nemáte, aktivujte si ju na dovera.sk/ep.
 3. Predvolanie na kúpeľnú liečbu. Kúpele, ktoré ste si vybrali, Vám zašlú predvolanie so záväzným termínom nástupu a inštrukciami.
 4. Zmena záväznej rezervácie . Ak sa napokon rozhodnete pre iné kúpele, kontaktujte čo najskôr tie, ktoré ste si pôvodne zarezervovali. Požiadajte ich o storno rezervácie. Až po vystornovaní si budete môcť prostredníctvom jedinečného kódu xxxxxxx dohodnúť rezerváciu v iných kúpeľoch.

Zoznam kúpeľov môže ponúknuť poistencovi ošetrujúci lekár, resp. si ich môže nájsť na internetovej stránke ZP Dôvera: https://www.dovera.sk/poistenec/kupele#zlazy

Zmluvné kúpele pre choroby porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

 • Bardejovské kúpele, a.s.
 • Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
 • Kúpele Brusno, a.s.
 • Kúpele Číž, a.s.
 • Kúpele Kováčová, s.r.o. LD Detvan (len ambulantne)
 • Kúpele Lúčky a.s.
 • Kúpele Nimnica, a.s.
 • Kúpele Štós, a.s.
 • Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.