Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov predpisuje diabetológ na lekársky poukaz, ktorý je platný 30 dní odo dňa vystavenia. Kategorizácia zdravotníckych pomôcok rozlišuje konvenčnú a intenzifikovanú inzulínovú liečbu.

Konvenčná liečba predstavuje aplikáciu inzulínu jeden až dva krát denne. Intenzifikovaný inzulínový režim je podávanie inzulínu tri a viackrát denne, alebo podávanie inzulínu inzulínovou pumpou.

Zdroj: www.health.gov.sk

Publikované 23. 03. 2017
Vyfiltrujte si nároky podľa typu liečby:
 
Close filter  

Intenzifikovaná inzulínová liečba (1. typ a 2. typ diabetu)

1x za 5 rokov

 • Glukomer bez hlasového výstupu
 • Glukomer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukomerom bez hlasového výstupu
 • Lancetové pero na odber kapilárnej krvi
 • Kontrolný roztok glukózy ku glukomeru

1x za 4 roky

 • Inzulínová pumpa s príslušenstvom po overení a schválení revíznym lekárom

Celkové množstvo na 1 mesiac

 • Testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukomerom v počte 75 ks
 • Testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukomerom počas gravidity v počte 100 ks
 • Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketolátok v moči v počte 50 ks

Celkové množstvo na 2 mesiace

 • Gázové skrútené tampóny v počte 100 ks

Celkové množstvo na 1 rok

 • Ihly k inzulínovým perám v počte 300 ks
 • Striekačky so zatavenou ihlou v počte 1 200 ks
 • Lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi v počte 200 ks
 • Infúzne sety k inzulínovej pumpe v počte 120 ks
 • Zásobník inzulínu k IP 100 ks
 • Batérie k IP 16 ks
 • Pobyblivý tŕň k IP 1 ks
 • Glukózový senzor na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy 40 ks za graviditu, resp. počet kusov = počet týždňov do ukončenia tehotenstva – len diabetičky s DM1
 • Glukózový senzor na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy 26 ks (pacienti so syndrómom neuvedomenia si HYPO s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, indikovaný na IP s funkciou LGS alebo PLGM s DM1

Celkové množstvo na 3 roky

 • Inzulínové perá v počte 2 kusy

Pre diabetikov so známkami diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa 1 pár sériovo vyrábanej ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.

Na včasnú diagnostiku periférnej autonómnej neuropatie a syndrómu diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa testovaciu náplasť 1 ks jednorazovo a v prípade negatívneho testu neuropatie 1 ks za rok.

Žiadosť o nadlimit

Pokiaľ pacientovi limit hradených zdravotníckych pomôcok nestačí (napr. testovacie prúžky do glukomerov), obráťte sa na svojho diabetológa. Ten môže požiadať zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára konkrétnej zdravotnej poisťovne s udaním odôvodnenia, prečo žiadate navýšenie množstva zdravotníckej pomôcky. Poisťovne sú od dátumu prijatia povinné rozhodnúť o žiadosti do 30 dní.

Intenzifikovaná inzulínová liečba na inzulínovej pumpe                                  (1. typ a 2. typ diabetu)

Celkové množstvo na 4 mesiace

 • testovacie prúžky na stanovenie ketolátok z krvi u diabetikov 1. typu (intenzifikovaný režim a inzulínové pumpy) - 50 ks raz za 4 mesiace

Kritéria pre inzulínové pumpy:

 • Nedostatočne kompenzovaný DM (diabetes mellitus) na IIT (intenzifikovanom inzulínovom režime) v kombinácii s bazálnym analógom (t.j. pacienti, užívajú dlhodobo účinkujúci analóg inzulínu, s HbA1c viac ako 8% a s opakovanými závažnými hypoglykémiami alebo pri nedostatočnej kompenzácii diabetes mellitus pred plánovanou graviditou a počas gravidity)
 • Edukácia pacienta
 • Adherencia pacienta, spolupracujúci pacient „compliance"
 • Dokumentovaný selfmonitoring (samokontrola) glykémií

Následné požiadavky:

 • 6  mesiacov sledovaný v centre
 • potvrdené zlepšenie metabolickej kompenzácie (v porovnaní s prvotnou indikáciou)

Indikačné obmedzenia:

Inzulínové pumpy /D10.1/ sa poskytujú pre poistenca na intenzifikovanom inzulínovom režime s DM (diabetes mellitus) pri:

Hypoglykémii s najmenej tromi dokumentovanými (denník pacienta) hypoglykémiami < 2,8 mmol/l za mesiac, alebo viac ako jednou ťažkou hypoglykémiou v priebehu posledných troch mesiacov, alebo so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie, alebo nespoznané, nedokumentované či nerozpoznateľné hypoglykémie odhalené pomocou kontinuálneho monitorovania systémom CGMS resp. iPro.

Situácie ktoré ovplyvňujú vhodnosť indikácie inzulínovej pumpy sú:

 • pri vysokej citlivosti tkanív na inzulín
 • pri vysokej metabolickej citlivosti na fyzickú aktivitu
 • syndróm neuvedomovania si hypoglykémií
 • nepoznané hypoglykémie, ktoré sú často odhaliteľné len pomocou kontinuálneho monitorovania systémom CGMS a ktoré obvykle vedú k výrazným kontraregulačným hyperglykémiám a tým k labilite
 • nočné hypoglykémie (ak ich úpravu pri bežnom podávaní inzulínu limitujú ranné hyperglykémie)
 • pri poruchách kontraregulačných mechanizmov (endokrinné poruchy)

Hyperglykémie s HbA1c > 8,0% (podľa DCCT metodiky)

 • napriek použitiu inzulínového analógu po dobu minimálne 6 mesiacov
 • definované ako opakovaný (minimálne 2x v týždni) významný vzostup glykémie ráno pred raňajkami alebo pred večerou alebo počas noci > 10 mmol/l (dokumentované denníkom pacienta). Efekt liečby musí byť potvrdený pomocou predošlého odskúšania servisnou pumpou

Variabilita glykémií

 • napriek použitiu inzulínového analógu po dobu minimálne 6 mesiacov
 • opakované (minimálne 1x v týždni dva týždne po sebe, alebo 3x za mesiac) výrazné vnútrodenné oscilácie (kmitanie) glykémií presahujúce rozmedzie 3,5 - 13,0 mmol/l, alebo variabilita bazálnych glykémií (medzidenné variácie glykémie nalačno alebo pred večerou presahujúce rozmedzie 4 - 9 mmol/l)

Potreba dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémie a oscilácií (kmitania) glykémie. Situácie, ktoré ovplyvňujú vhodnosť indikácie inzulínovej pumpy sú:

 • tehotenstvo,
 • príprava na otehotnenie,
 • po transplantácii orgánov,
 • pacienti so zvýšeným mortalitným rizikom (pacienti, ktorí prekonali kardiovaskulárnu príhodu alebo cievnu mozgovú príhodu),
 • predčasný výskyt diabetickej retinopatie alebo nefropatie alebo ťažkej neuropatie s klinickými prejavmi (bolesť) alebo následkami (diabetická noha) po menej ako 5 rokoch trvania diabetes mellitus alebo rýchlej progresie komplikácií.

Centrá pre detských diabetikov

 • Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike DFNsP, Bratislava
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP, Košice
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN, Martin
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - detské oddelenie, Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov

 • I. a II. interná klinika UN, Bratislava - Staré mesto
 • V. interná klinika UN, Bratislava - Ružinov
 • I. interná klinika - UN, Martin
 • I. interná klinika UNLP Košice
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - diabetologické oddelenie, Ľubochňa

Hradená liečba v skupine D 10.1 /Inzulínové pumpy/ podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Kritériá pre Glukózový senzor (D12) indikované a preskribované (predpísané) v Dia centrách:

 • 6 mesiacov sledovaný v centre
 • potvrdené zlepšenie metabolickej kompenzácie (v porovnaní s prvotnou indikáciou)

Preskripcia (predpis) pre skupinu D12

Centrá pre detských diabetikov

 • Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike DFNsP, Klinika detí a dorastu, Bratislava
 • Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP, Klinika detí a dorastu, Košice
 • Regionálne detské diabetologické centrum UN, Martin
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - detské oddelenie, Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov:

 • I. a II. interná klinika UN, Bratislava - Staré mesto
 • V. interná klinika UN, Bratislava - Ružinov
 • I. interná klinika - UN, Martin
 • I. interná klinika UNLP Košice
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - diabetologické oddelenie, Ľubochňa

Pre deti do 18 rokov liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou (1. typ diabetu)

1x za 5 rokov

 • Glukomer bez hlasového výstupu
 • Glukomer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti Manipulácie s glukomerom bez hlasového výstupu
 • Lancetové pero na odber kapilárnej krvi
 • Kontrolný roztok glukózy ku glukomeru

1x za 4 roky

 • Inzulínová pumpa s príslušenstvom po overení a schválení revíznym lekárom (indikačné obmedzenie)
 • Integrovaný inzulínový systém (indikačné obmedzenie)
 • 1x puzdro k inzulínovej pumpe
 • Pomôcka na prenos dát medzi senzorom a IP -do 18 rokov veku (vrátane) s diabetom 1. typu na liečbe inzulínovou pumpou, ktorá má funkciu LGS, alebo PLGM

Celkové množstvo na 3 roky

 • Inzulínové perá 2 ks za 3 roky

1x za 2 roky

 • Pás k inzulínovej pumpe 1 ks

Celkové množstvo na 1 mesiac

 • Testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukomerom: deti do 10 rokov - 150 ks, deti od 10 - 18 rokov 100 ks
 • Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketolátok v moči 50 ks
 • Gázové skrútené tampóny 100 ks

Celkové množstvo na 1 rok

 • Ihly k inzulínovým perám 300 ks
 • Striekačky so zatavenou ihlou 1 200 ks
 • Lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi 200 ks
 • Infúzne sety k inzulínovej pumpe 120 ks
 • Zásobník inzulínu k inzulínovej pumpe 100 ks
 • Pohyblivý tŕň k inzulínovej pumpe 1 ks
 • Batérie k inzulínovej pumpe 16 ks 
 • Glukózový senzor pre kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy k inzulínovej pumpe 26 ks

Pre diabetikov so známkami diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa 1 pár sériovo vyrábanej ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.

Na včasnú diagnostiku periférnej autonómnej neuropatie a syndrómu diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa testovaciu náplasť 1 ks jednorazovo a v prípade negatívneho testu neuropatie 1 ks za rok.

Žiadosť o nadlimit

Pokiaľ pacientovi limit hradených zdravotníckych pomôcok nestačí (napr. testovacie prúžky do glukomerov), obráťte sa na svojho diabetológa. Ten môže požiadať zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára konkrétnej zdravotnej poisťovne s udaním odôvodnenia, prečo žiadate navýšenie množstva zdravotníckej pomôcky. Poisťovne sú od dátumu prijatia povinné rozhodnúť o žiadosti do 30 dní.

Pre diabetikov liečených konvenčnou inzulínovou liečbou ( 2. typ diabetu)

1x za 5 rokov

 • Glukomer bez hlasového výstupu
 • Glukomer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukomerom bez hlasového výstupu
 • Lancetové pero na odber kapilárnej krvi
 • Kontrolný roztok glukózy ku glukomeru

Celkové množstvo na 2 mesiace

 • Testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukomerom v počte 50 ks
 • Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketolátok v moči v počte 50 ks

Celkové množstvo na 3 mesiace

 • Gázové skrútené tampóny v počte 100 ks

Celkové množstvo na 1 rok

 • Ihly k inzulínovým perám v počte 200 ks
 • Striekačky so zatavenou ihlou v počte 800 ks
 • Lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi v počte 100 ks

Pre diabetikov so známkami diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa 1 pár sériovo vyrábanej ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.

Na včasnú diagnostiku periférnej autonómnej neuropatie a syndrómu diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa testovaciu náplasť 1 ks jednorazovo a v prípade negatívneho testu neuropatie 1 ks za rok.

Žiadosť o nadlimit

Pokiaľ pacientovi limit hradených zdravotníckych pomôcok nestačí (napr. testovacie prúžky do glukomerov), obráťte sa na svojho diabetológa. Ten môže požiadať zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára konkrétnej zdravotnej poisťovne s udaním odôvodnenia, prečo žiadate navýšenie množstva zdravotníckej pomôcky. Poisťovne sú od dátumu prijatia povinné rozhodnúť o žiadosti do 30 dní.

Pre diabetikov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo diétou             (pre 2. typ diabetu)

Celkové množstvo na 1 rok

 • Lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi 100 ks

Celkové množstvo na 3 mesiace

 • Testovacie prúžky na stanovenie glukózy, ketolátok a iných látok v moči 50 ks

Celkové množstvo na 4 mesiace

 • Testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukomerom 50 ks

Žiadosť o nadlimit

Pokiaľ pacientovi limit hradených zdravotníckych pomôcok nestačí (napr. testovacie prúžky do glukomerov), obráťte sa na svojho diabetológa. Ten môže požiadať zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára konkrétnej zdravotnej poisťovne s udaním odôvodnenia, prečo žiadate navýšenie množstva zdravotníckej pomôcky. Poisťovne sú od dátumu prijatia povinné rozhodnúť o žiadosti do 30 dní.