Peňažné príspevky

01.04.2022

Ťažko zdravotne postihnuté osoby majú možnosť požiadať o niektorý z príspevkov poskytovaných na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.


V tejto časti nájdete stručný popis jednotlivých príspevkov a ďalšie podrobné informácie pri konkrétnom výbere peňažného príspevku.

POZOR: Peňažný príspevok je možné uplatňovať iba na ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny)

Peňažné príspevky na osobnú asistenciu, prepravu, kompenzáciu zvýšených výdavkov a na opatrovanie sa poskytujú opakovane, ostatné peňažné príspevky sú jednorazové.

Vznik a zánik nároku na peňažný príspevok

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o jeho priznaní.

Príspevok sa vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, a to za celý kalendárny mesiac, aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

Jednorazové peňažné príspevky


Opakované peňažné príspevky

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!