Peňažné príspevky

01.04.2022

Ťažko zdravotne postihnuté osoby majú možnosť požiadať o niektorý z príspevkov poskytovaných na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.


V tejto časti nájdete stručný popis jednotlivých príspevkov a ďalšie podrobné informácie pri konkrétnom výbere peňažného príspevku.

POZOR: Peňažný príspevok je možné uplatňovať iba na ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny)

Peňažné príspevky na osobnú asistenciu, prepravu, kompenzáciu zvýšených výdavkov a na opatrovanie sa poskytujú opakovane, ostatné peňažné príspevky sú jednorazové.

Vznik a zánik nároku na peňažný príspevok

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o jeho priznaní.

Príspevok sa vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, a to za celý kalendárny mesiac, aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

Jednorazové peňažné príspevky


Opakované peňažné príspevky