Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Svojho lekára už nemusíte mať len na Slovensku. Vycestovať za ním môžete aj do zahraničia. V niektorých prípadoch vám liečbu preplatíme a vy nás nemusíte vopred žiadať o súhlas. V iných táto povinnosť aj naďalej ostáva. 

Publikované: 07. 01. 2014
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Zatvoriť filter  

Plánujem vyšetrenie u ambulantného špecialistu alebo zákrok v nemocnici v krajinách EÚ/ chcem navštíviť odborníka v členskom štáte EÚ

Ambulantného špecialistu – internistu, onkológa, kardiológa a mnohých ďalších môžete navštíviť kedykoľvek a nemusíte nás vopred žiadať o súhlas. Starostlivosť si zaplatíte priamo u lekára.

Výnimkou sú vyšetrenia, na ktoré potrebujete získať náš súhlas vopred, pretože ich určuje táto vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Lekár, ktorého ste si vybrali, nemusí byť napojený na systém zdravotného poistenia v danom členskom štáte, môže to byť teda aj privátny lekár bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami.  

Po návrate domov nás môžete požiadať o preplatenie nákladov na liečbu.

Preplatíme vám toľko, koľko by sme uhrádzali lekárovi na Slovensku. Presné podmienky refundácie nájdete v článku nižšie.

Zákroky, na ktoré si nemusíte pýtať náš súhlas vopred

Dobrá správa pre všetky budúce mamičky. Pôrod v nemocnici (nie ambulantný pôrod) si môžete naplánovať už aj v štátoch Európskej únie. Náš súhlas vopred nebudete potrebovať. Preplatíme vám ho do výšky cien na Slovensku a peniaze vám vrátime do troch mesiacov od podania úplnej žiadosti o refundáciu.

Aj na operáciu do iného členského štátu EÚ môžete ísť bez toho, aby ste sa museli vopred pýtať na súhlas (okrem prípadov spomínaných vo vyhláške).

Kedy nepotrebujete náš súhlas?

Ak potrebujete také ošetrenie či operáciu, ktoré sa nespomínajú v tejto vyhláške.
Znamená to, že bez nášho súhlasu môžete ísť napríklad v prípade:

 • operácie mandlí,
 • ošetrenia zubného kazu,
 • operácie šedého zákalu,
 • artroskopie kolena,
 • CT, MR vyšetrenia a mamografie.

Pozn: V prípade, že potrebujete zákrok alebo liečbu, ktoré sa u nás nevykonávajú, pozrite si vo filtri situáciu "Potrebujem starostlivosť, ktorá sa u nás nevykonáva".

Koľko vám preplatíme?

Legislatíva nám umožňuje preplácať cezhraničné zákroky vo výške priemerných cien na Slovensku. V prípade prirodzeného pôrodu vám preplatíme priemerne 590 eur z ceny zahraničného pracoviska. V prípade operácie mandlí to bude približne 200 eur a pri oprave kazu a dvojplôškovej plombe to bude cca 17 eur. Žiadosť o preplatenie.

Tieto ceny sa môžu v čase meniť. Presnú sumu vám oznámime v čase podania žiadosti o refundáciu.

Kedy potrebujete náš predchádzajúci súhlas

Náš súhlas vopred budete potrebovať, ak sa rozhodnete ísť na zákrok, ktorý sa spravidla vykonáva aj u nás a určuje ho táto vyhláška. Patria sem napríklad:

 • výkony umelého oplodnenia,
 • výmeny bedrových, kolenných kĺbov,
 • totálne endoprotézy lakťa, členka,
 • transplantácie pečene, obličky alebo pľúc,
 • genetické alebo metabolické vyšetrenia.

Žiadosť o predchádzajúci súhlas

Ak už ste so svojim ošetrujúcim lekárom konzultovali možnosť liečby v EÚ, podáte do zdravotnej poisťovne žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte. Potrebné formuláre nájdete na tomto mieste a tiež tu.

O vašej žiadosti rozhodneme do 15 pracovných dní od jej doručenia.

Ak ju odsúhlasíme, budeme vám zdravotnú starostlivosť uhrádzať v cenách, aké platíme na Slovensku. A to až po poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Pozor, u lekára si za výkon najprv zaplatíte sami v plnej výške.

Podľa zákona predchádzajúci súhlas nemusíme vydať, ak:

 • liečba pre vás znamená riziko,
 • lekár, u ktorého chcete výkon podstúpiť vyvoláva pochybnosti o dôveryhodnosti, kvalite a bezpečnosti,
 • liečbu môžete podstúpiť aj na Slovensku v primeranej dobe s ohľadom na váš súčasný zdravotný stav a jeho vývoj.

Ako požiadať o preplatenie   

Žiadosť o preplatenie musíte podať do troch mesiacov od absolvovania liečby. Preplatíme len zákroky odôvodnené zo zdravotných dôvodov. Teda také, na ktoré vás poslali lekári. Peniaze vám pošleme späť do troch mesiacov od doručenia žiadosti.

K žiadosti o preplatenie liečby v inom členskom štáte EÚ nám zašlite tieto doklady :

Originál dokladu o zaplatení, ktorým je:

1. doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu alebo
2. originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.

Záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti:

Originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra), vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

Cudzojazyčnú zdravotnú dokumentáciu je potrebné preložiť do slovenčiny, nemusí byť preložená úradným prekladom.

Plánujem vyšetrenie u ambulantného špecialistu alebo operáciu mimo krajín EÚ

Preplatíme vám aj plánované ošetrenie u  ambulantného špecialistu alebo zákrok v nemocnici mimo Európskej únie. Podmienkou je, že nás o preplatenie zákroku požiadate ešte pred jeho realizáciou.

Vaše ošetrenie preplatíme vo výške, ktorú vopred odsúhlasíme

K žiadosti o predchádzajúci súhlas prikladáte aj:

 • kalkuláciu nákladov z pracoviska nemocnice iného štátu EÚ,
 • súhlas z pracoviska s vašim prijatím na vyšetrenie,

Pri schvaľovaní vašej žiadosti o predchádzajúci súhlas posudzujeme, či:

 • sa zdravotná starostlivosť uhrádza a vykonáva na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ,
 • možno vaše ochorenie liečiť na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ v primeranej lehote s ohľadom na váš zdravotný stav,
 • ste vyčerpali všetky možnosti liečby na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ a od liečby v inom štáte možno očakávať podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu,
 • sa na vašu liečby požaduje taká technika, ktorú na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ nemáme.

O vašej žiadosti rozhodneme do 15 pracovných dní od jej doručenia.

Preplatenie nákladov na liečbu

Ak sme vám na plánované ošetrenie alebo operáciu mimo štátov EÚ udelili predchádzajúci súhlas, preplatíme vám náklady vo výške, ktorú sme vám vopred schválili. Pozor, zákrok si musíte dopredu uhradiť sami.

Som v cudzine a stal sa mi úraz alebo sa mi akútne zhoršilo zdravie

Takáto situácia môže nastať nečakane na dovolenke alebo služobnej či študijnej ceste v zahraničí. Ak sa práve nachádzate na území Európskej únie, vystačíte si s európskym preukazom poistenca. Ním sa preukážete v nemocnici alebo u ošetrujúceho lekára.

Ak cestujete za hranice EÚ, odporúčame vám vybaviť si komerčné pripoistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Pacientom v cudzine

Ak sa nachádzate mimo členských štátov EÚ, lekár vás ošetrí a vystaví vám účet za ošetrenie. Po návrate domov nás môžete požiadať o úhradu nákladov.

V členskom štáte EÚ by od vás lekár správne nemal žiadať úhradu (výnimku predstavujú doplatky, ktoré bežne uhrádzajú aj domáci pacienti). Ak bude požadovať úhradu za liečbu aj napriek vášmu európskemu preukazu poistenca, môžete nás po návrate domov požiadať o refundáciu nákladov. Toto platí v prípade, že  vás ošetril lekár napojený na verejný systém zdravotného poistenia.

Žiadosť o refundáciu úhrady liečby

Po návrate domov nás kontaktujte a zašlite nám žiadosť o refundáciu spolu s dokladmi o vyšetrení.

Ak ste boli v EÚ, použite túto žiadosť a ak Vás ošetrili mimo EÚ, použite túto žiadosť.

K nim priložte nasledovné doklady: 

Originál dokladu o zaplatení, ktorým je:

 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.

Záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti:

 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra),
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov,
 • lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

Koľko vám preplatíme

V prípade ošetrenia mimo členských štátov EÚ vám preplatíme čiastku rovnajúcu sa výške úhrady na Slovensku. 

Pri ošetrení v inom členskom štáte EÚ si môžete vybrať.

Pri čiastke do 1000 € sa môžete rozhodnúť, aby sme vám preplatili sumu v slovenských cenách. V opačnom prípade alebo vyššej sume môžete požiadať o prepočítanie výšky nákladov a my vám ich preplatíme v cenách daného členského štátu. Výšku sumy nám potvrdzuje zdravotná poisťovňa členského štátu, v ktorom vás ošetrili. 

V prípade akútneho ošetrenia mimo štátov EÚ je nutné cudzojazyčné doklady predložiť s úradným prekladom. Preklad cudzojazyčnej dokumentácie z členských štátov EÚ nemusí byť úradný.

Potrebujem zdravotnú starostlivosť v  EÚ, pretože sa u nás nevykonáva

Je možné, že si váš zdravotný stav vyžaduje špeciálnu liečbu – takú, s akou nemajú u nás lekári skúsenosti.

Sú to napríklad transplantácie pľúc alebo chirurgická liečba epilepsie, liečba gama nožom, špeciálne kardiologické alebo ortopedické operácie.

Ak už ste so svojim ošetrujúcim lekárom konzultovali takúto možnosť, podajte do zdravotnej poisťovne žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte.

Formuláre k tejto žiadosti nájdete tu a na tomto mieste.

K žiadosti priložte

 • kalkuláciu nákladov z pracoviska nemocnice iného štátu EÚ,
 • súhlas z pracoviska s vašim prijatím na vyšetrenie či liečbu,
 • potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia liečby klinickým pracoviskom príslušného odboru na Slovensku (zoznam klinických pracovísk bude určený vo vyhláške).

S plánovaným vyšetrením alebo operáciou budeme súhlasiť a preplatíme vám ju, ak: 

 • vaše ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote s ohľadom na váš súčasný zdravotný stav a možný vývoj ochorenia,
 • požadovaná liečba sa u nás nevykonáva,
 • lekári u nás už vyčerpali všetky možnosti liečby a od liečby v inom členskom štáte sa
 • očakáva podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršenia zdravia,
 • máte bydlisko v inom členskom štáte a chcete pokračovať v liečbe, ktorú ste začali na Slovensku v mieste bydliska,
 • vaše ochorenie vyžaduje použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, nedostupných u nás.

O vašej žiadosti rozhodneme do 15 pracovných dní od jej doručenia.

Čo vám preplatíme a kedy?

U lekárov napojených na verejnú sieť hradíme zákrok na základe formuláru S2. A to v takej výške, v akej by ho platili aj zdravotné poisťovne iných členských štátov priamo nemocnici. 

Formulár S2 vám zašleme po schválení žiadosti o liečbu v zahraničí. Slúži na preukázanie sa u lekára v zahraničí.

Poistenec si dopláca len regulačné poplatky a prípadný nadštandard. Ostatné finančné záležitosti súvisiace s hospitalizáciou za neho vybavuje zdravotná poisťovňa na Slovensku prostredníctvom styčných úradov zúčastnených krajín. U nás je to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak ste vyhľadali súkromné zdravotnícke zariadenie, liečbu si budete musieť uhradiť sami vopred. Následne nás môžete požiadať o refundáciu.

Dali ste sa operovať aj bez nášho predchádzajúceho súhlasu?

Ak ste splnili vyššie uvedené podmienky pre udelenie predchádzajúceho súhlasu, môžete nás požiadať o súhlas aj dodatočne, najneskôr 1 rok od zákroku v inom členskom štáte EÚ.

O schválení dodatočnej refundácie rozhodneme individuálne.