chatbot

chatbot

Informácie o výsledkoch ročného zúčtovania začneme našim klientom postupne posielať v polovici júna tohto roka. Zákonná lehota na doručenie ročného zúčtovania poistného je 30. september 2023. U klientov, ktorí využili možnosť odkladu daňového priznania, je to 31. október 2023.

Čo môžete urobiť pre to, aby prebehlo vaše ročné zúčtovanie hladko? Aké informácie nám treba nahlásiť a akým spôsobom to treba urobiť? Všetko sa dozviete v nasledujúcich článkoch.

1. Čo je ročné zúčtovanie poistného

Ročným zúčtovaním poistného sa zisťuje suma celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie. Poistné sa vypočítava zo skutočných príjmov/vymeriavacích základov poistenca za predchádzajúci rok, v tomto prípade za rok 2022. Sumu vypočítaného celoročného poistného porovnáme s mesačnými preddavkami, ktoré ste zaplatili v roku 2022, resp. s tými, ktoré za vás v roku 2022 vykazoval váš zamestnávateľ. Výsledkom zúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Ročné zúčtovanie poistného nerobí poistenec ani zamestnávateľ. Vykonávajú ho zdravotné poisťovne. Ak ste sa stali naším poistencom v januári 2023, ročné zúčtovanie za vás urobí predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

2. Čo je potrebné nám nahlásiť?

Aby sme sa spoločne vyhli nezrovnalostiam, potrebujeme mať od vás aktuálne informácie. Pre úspešné vykonanie ročného zúčtovania poistného potrebujeme vedieť:

 • číslo bankového účtu, na ktorý poistencovi vrátime prípadný preplatok

  • Ak má zdravotná poisťovňa k dispozícii správne číslo bankového účtu, zníži sa zbytočná administratívna záťaž pri oprave a pri opakovanom odosielaní preplatku na dodatočne oznámený účet. Ak ste bankový účet zmenili, dajte nám to, prosím, vedieť.

 • aktuálne korešpondenčné adresy, prípadne aj telefónne číslo a e-mailovú adresu

  • Ak ste zmenili korešpondenčnú adresu, telefónne číslo či e-mail, oznámte nám to a zaevidujte vo svojej elektronickej pobočke Dôvera.

  • Zmenu adresy trvalého pobytu nám nemusíte hlásiť - máme ju z Registra fyzických osôb, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR.

 • platiteľa poistného - dajte nám vedieť, ak ste sa v priebehu roka 2022 stali samoplatiteľom poistného alebo SZČO , ak ste to ešte neurobili

  • Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, budeme ho v zmysle zákona považovať za samoplatiteľa.

  • Minimálna výška poistného za celý rok 2022 je v tom prípade 951,72 € (minimálny mesačný preddavok 79,31 € * 12 mesiacov).

 • sumu prijatých dividend treba zdravotnej poisťovni oznámiť do 31. mája 2023 na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2022.

  • Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012 od slovenskej spoločnosti.

  • Rovnako sa týka dividend vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2016 z cudziny.

 • poistný vzťah v cudzine

  • Ak ste boli v roku 2022 poistený v cudzine a nestihli ste nám to ešte oznámiť, urobte to, prosím, do 31. marca 2023.

 • adresu trvalého pobytu a aktuálnu korešpondenčnú adresu

Ak ide o poistenca, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.


Ako nahlasovať zmenené údaje

 • v elektronickej pobočke Dôvera

Ak ju ešte nemáte, prístup si zriadite jednoducho, zaberie vám to len pár minút

 • na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra (listinne tlačivom Oznámenie poistenca/platiteľa poistného)

3. Ako vám oznámime výsledok

Preplatok - Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného

Preplatok vraciame bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu najneskôr do 60 dní odo dňa, keď vám bolo oznámenie o preplatku doručené. Na vrátenie preplatku má zdravotná poisťovňa 60 dní.

Preplatok v sume od jedného centa do 4,99 € (vrátane) poistencovi nevraciame.

 • Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné stanovisko. Spôsob, akým to treba urobiť, nájdete v oznámení.
 • Ak poistenec podá nesúhlasné stanovisko, zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie prepočíta. Nový výsledok oznámi novým oznámením alebo sa potvrdí, že pôvodná suma preplatku bola vypočítaná správne.
 • Do lehoty 60 dní na vrátenie preplatku je započítaných 15 dní na podanie nesúhlasného stanoviska plus 45 dní na vrátenie preplatku zdravotnou poisťovňou.
 • Preplatok vrátime po zúčtovaní vzájomných pohľadávok. Môže sa stať, že vám v priebehu spomínaných 60 dní vznikne dlh na zdravotnom poistení. V takom prípade vám vrátime zostávajúcu časť preplatku, teda rozdiel medzi vypočítaným preplatkom a dlžnou sumou.

Overenie dátumu vrátenia preplatku z Ročného zúčtovania

Nedoplatok - Výkaz nedoplatkov


Na uhradenie vypočítaného nedoplatku má platiteľ poistného lehotu 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov. Nedoplatok, prosím, uhraďte na náš bankový účet a ku platbe nezabudnite uviesť identifikačné údaje uvedené vo výkaze nedoplatkov. Vďaka identifikátorom platby vieme jednoznačne priradiť a objasniť úhrady pri ich automatizovanom spracovaní v informačnom systéme.

Nedoplatok v sume od jedného centa do 4,99 € poistenec uhradiť nemusí.

 • Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia námietky. Spôsob, akým to treba urobiť, nájdete vo výkaze nedoplatkov.
 • Ak poistenec podá odôvodnené námietky spolu s dôkaznými dokumentami, zdravotná poisťovňa ich posúdi. Ak námietkam vyhovie, ročné zúčtovanie prepočíta a vydá nový výkaz nedoplatkov. Ak námietkam nemožno vyhovieť, postúpi ich na posúdenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý o námietkach rozhodne.
 • Ak námietky nepodáte, nedoplatok treba zaplatiť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov. V lehote 60 dní je 15 dní na podanie námietok plus 45 dní na úhradu nedoplatku. Ak námietky podáte, nedoplatok bude splatný do 45 dní odo dňa právoplatnosti nového výkazu nedoplatkov.

Ako vám doručíme výsledok ročného zúčtovania

 • do e-schránky (ak ju máte aktívnu)

 • poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania (ak nepoužívate e-schránku)

 • na inú korešpondenčnú adresu, ktorú ste nám oznámili (ak sa oznámenie o preplatku alebo výkaz nedoplatkov nepodarí doručiť inak)

O vykonaní ročného zúčtovania poistného vás budeme informovať notifikáciou v e-maile alebo SMS správe (ak ste nám svoje telefónne číslo alebo e-mail poskytli).

Ak ju ešte nemáte, prístup si zriadite jednoducho, zaberie vám to len pár minút


Komu oznamujeme výsledok

Zamestnávateľovi

 • celý výsledok (t. j. aj v časti za zamestnávateľa aj v časti za zamestnanca), ak poistenec bol nepretržite počas celého roka 2022 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2023 v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá
 • výsledok iba v časti za zamestnávateľa (t. j. bez výsledku za zamestnanca), lebo poistenec:

a) už nie je zamestnancom tohto zamestnávateľa
b) mal v roku 2022 viacerých zamestnávateľov
c) mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy (napr. bol aj SZČO, mal kapitálové alebo ostatné príjmy alebo mal v roku 2022 vyplatené dividendy za roky 2011 až 2016)

Poistencovi

 • ak mal v roku 2022 viacerých zamestnávateľov (či už súbežne, alebo postupne)
 • ak už v čase vykonania ročného zúčtovania nie je zamestnancom zamestnávateľa z roku 2022
 • ak bol/je samostatne zárobkovo činnou osobou
 • ak mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend

5. Ako sa počíta poistné

Príjmy, z ktorých sa vypočítava a zúčtováva poistné:


 • príjmy zo zamestnania
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • kapitálové príjmy (napr. výnosy zo zmeniek)
 • ostatné príjmy (napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja nehnuteľnosti, ...)
 • dividendy (napr. nezdaňované podiely na zisku vzniknuté za roky 2011 až 2016)

Odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného

Odpočítateľnú položku z príjmov zamestnanca v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu možno od 1. 1. 2018 uplatniť iba z časti vymeriavacieho základu zamestnanca (t. j. nie v časti za zamestnávateľa). Odpočítateľná položka za celý rok zamestnania môže byť najviac 4 560 € a nárok na ňu zaniká, ak zamestnanec za rok zarobí viac ako 6 840 €.

Podklady na vykonanie ročného zúčtovania

Pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného nám ako podklady slúžia tieto údaje.

a) mesačné výkazy preddavkov na poistné predložené zamestnávateľmi
b) dávky Finančnej správy SR o údajoch z daňových priznaní

 • o príjmoch z podnikania SZČO
 • o príjmoch osobného asistenta
 • o výdavkoch fyzických osôb na zdravotné a sociálne poistenia (povinné, dobrovoľné)
 • o priznaných príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch
c) oznámenia poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2022
d) výkazy preddavkov na poistné predložené platiteľmi dividend
e) údaje z elektronických dávok štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. údaje z dávok Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra SR, z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod.)

6. Za koho nerobíme ročné zúčtovanie

Zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie všetkým svojim poistencom, resp. všetkým zamestnávateľom. V niektorých prípadoch by bolo vykonanie ročného zúčtovania zbytočnou administratívnou záťažou, pretože by sme nezistili rozdiel medzi zaplatenými/vykázanými preddavkami a celoročným poistným.

Ročné zúčtovanie nevykonávame v týchto prípadoch:

Za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ktorý nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku. V takýchto prípadoch sa zaplatené mesačné preddavky rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania poistného nevznikol.
 • Za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku.
 • Za nízkopríjmového zamestnanca, teda za zamestnanca s mesačným príjmom do 570 €, ktorý bol počas celého roka 2022 zamestnaný u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára). Podmienkou je, že mu zamestnávateľ uplatňoval v každom mesiaci odpočítateľnú položku a zamestnanec nemal ďalšie príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo dividendy.
 • Za poistenca s príjmom, ktorý je od dane oslobodený (okrem príjmu z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí).
 • Za poistenca, ktorý nemusel za rok 2022 podať daňové priznanie.
 • Za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou.
 • Za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012, ktoré nepresiahli 566,50 €.
 • Za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Ročné zúčtovanie za rok 2022 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

7. Výška celoročného poistného

Minimálne celoročné poistné

SZČO a samoplatitelia musia za rok 2022 zaplatiť minimálne poistné na zdravotné poistenie v sume 951,72 €.

Minimálny vymeriavací základ je 6 798 € (6 798 *14 % sadzba poistného = 951,72 €).

Príklad:

Ak živnostník dosiahol stratu a podnikal celý rok 2022, musí mať napriek dosiahnutej strate za celý rok zaplatené poistné 951,72 €.

Maximálne celoročné poistné

Maximálna suma poistného za celý rok 2022 nie je určená. Poistenec zaplatí poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Výnimkou je iba príjem z dividend, z ktorých sa poistné vypočíta najviac zo sumy 67 980 €.


Príklad výpočtu pri súbehu ostatného príjmu a dividend:

Ak poistenec v daňovom priznaní za rok 2022 priznal základ dane z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) vo výške 55 000 € a zároveň mu boli vyplatené dividendy zo zisku z roku 2016 v sume 80 000 €, v ročnom zúčtovaní sa poistné vypočíta zo sumy 55 000 € (vymeriavací základ z ostatných príjmov) plus zo sumy 67 980 € (vymeriavací základ z dividend). Poistné za rok 2022 je potom spolu 17 217,20 € [7 700 € (55 000 €*14 % sadzba) + 9 517,20 € (67 980 €*14 % sadzba)].

Nedoplatok 17 217,20 € oznámi zdravotná poisťovňa poistencovi výkazom nedoplatkov. Nedoplatok bude splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov, ak voči výkazu nedoplatkov nebudú podané námietky.

Minimálne a maximálne poistné osoby so zdravotným postihnutím

U osoby so zdravotným postihnutím (t. j. s postihnutím 41 % a viac oproti zdravej osobe) sa pri výpočte poistného za rok 2022 použije znížená sadzba poistného, a to 7 % z vymeriavacieho základu .

Výnimkou je poistné z dividend, ktoré vznikli za účtovné obdobie od 1.1.2013 a boli vyplatené v roku 2022. V takomto prípade sa uplatní sadzba 14 %.

*Východiskom pre spracovanie tohto článku sú ustanovenia uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ... v znení neskorších predpisov a vo vyhláške č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom zúčtovaní poistného v zneniach platných ku dňu 15.3.2023.