Zdravotné poistenie v zahraničí

Zdravotne poistený môžete byť v jednom čase len v jednej krajine. Spravidla tam, kde žijete a pracujete. Pre rôzne prípady platia rôzne pravidlá.

Idete na dovolenku alebo študovať

Vo väčšine prípadov ste naďalej poistený na Slovensku. Nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu, ak ide o krajinu EÚ, prípadne si pred odchodom môžete vybaviť komerčné poistenie liečebných nákladov.

Ak idete do zahraničia študovať, môže vám vzniknúť v zahraničí aj poistenie (napríklad ak budete prihlásený ako rezident danej krajiny). Vznik poistenia nám, prosím, oznámte do 8 dní.

Idete pracovať

Ak v zahraničí pracujete, vo väčšine prípadov tam budete aj poistený a zamestnávateľ bude za vás platiť aj odvody. Zdravotnú poisťovňu si vyberiete vy alebo vám ju určí zamestnávateľ.

Podmienky na vznik poistenia sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Informujte sa o nich v krajine, kde vykonávate prácu.

Idete podnikať

Ak v zahraničí podnikáte a nemáte v inej krajine EÚ žiadnu inú ekonomickú aktivitu, vo väčšine prípadov budete v zahraničí aj poistený a budete si platiť aj odvody. Zdravotnú poisťovňu si spravidla vyberá poistenec, v niektorých krajinách je určená.

Podmienky na vznik poistenia sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Informujte sa o nich v krajine, kde podnikáte.


Prehľad o povinnostiach poistencov pri odchode do zahraničia nájdete aj v tomto odkaze.


Nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine bydliska 

Ak pracujete alebo podnikáte v inej krajine EÚ (ste cezhraničným zamestnancom alebo SZČO a bydlisko máte na Slovensku) a chcete navštevovať svojich lekárov na Slovensku, stačí si požiadať o nárokový doklad S1/E106.

 • Žiadosť o nárokový doklad podávate prioritne vo svojej zahraničnej poisťovni.
 • Zdravotnú starostlivosť na Slovensku vám bude na základe nárokového dokladu uhrádzať vaša zdravotná poisťovňa v zahraničí.
 • Nárokový doklad po doručení do Dôvery zaregistrujeme a vydáme vám preukaz poistenca s označením EÚ na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

Na čo nesmiete zabudnúť:

 • do 8 dní nám oznámte, že vám vzniklo poistenie v zahraničí

 • oznámte nám, v ktorej poisťovni v zahraničí ste poistený (údaj nájdete na preukaze poistenca alebo v sprievodnom liste k preukazu)

 • ak ním disponujete, predložte nám doklad o poistení v zahraničí (doklad vydáva zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia v krajine, kde pracujete alebo podnikáte)

 • ak takéto doklady nemáte k dispozícii, predložte nám pracovnú zmluvu od zahraničného zamestnávateľa

 • na základe doručených dokladov vás odhlásime z verejného zdravotného poistenia na Slovensku

 • v prípade návratu sa nezabudnite opäť prihlásiť na Slovensku, a to do 8 dní od ukončenia poistenia v zahraničí

Nárokový doklad S1/E106

Potvrdzuje váš nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v krajine bydliska (na Slovensku). Náklady na túto zdravotnú starostlivosť za vás platí vaša zdravotná poisťovňa v zahraničí. Tá vám nárokový doklad vystaví po posúdení vašej žiadosti. Po jeho doručení do Dôvery ho zaregistrujeme a vydáme vám preukaz poistenca s označením EU.

Zdravotné poistenie pre vašu rodinu

Pracujete v EÚ a vaši nezaopatrení rodinní príslušníci zostali na Slovensku? Vaša zdravotná poisťovňa v zahraničí kryje aj náklady na zdravotnú starostlivosť o vašich rodinných príslušníkov, ktorí sú považovaní za nezaopatrené osoby.

Týka sa to napríklad detí navštevujúcich školu (max. do 30 rokov), manželky na rodičovskej dovolenke, manželky, ktorá je dobrovoľne nezamestnaná alebo evidovaná na úrade práce (ak už nepoberá podporu v nezamestnanosti).

O presnom rozsahu zdravotnej starostlivosti pre rodinných príslušníkov sa informujte v príslušnej zdravotnej poisťovni. Podmienky pre rodinných príslušníkov môžu byť v jednotlivých krajinách EÚ rôzne.


Ste vyslaný štátny zamestnanec

Ešte pred odchodom do inej krajiny EÚ nás informujte o zmene, vydáme vám nárokový doklad S1/E106. Zdravotnú starostlivosť v krajine vyslania budeme na základe neho hradiť za vás.

Ak ste boli vyslaný do zahraničia

1. kontaktujte nás a preukážte sa potvrdením z ministerstva alebo štátneho úradu, ktorý vás vysiela

2. doložte formulár A1/E101 od Sociálnej poisťovne

3. vystavíme vám nárokový doklad S1/E106

Ak vysielate do zahraničia svojho zamestnanca

1. vydajte mu potvrdenie o vyslaní s presnou adresu vyslania a obdobím vyslania

2. ak zamestnanca majú sprevádzať aj rodinní príslušníci, uveďte ich priamo do potvrdenia

3. vybavte zamestnancovi formuláre A1/E101 v Sociálnej poisťovni

4. doklady zašlite do odchodu zamestnanca jeho slovenskej zdravotnej poisťovni


Dovolenka, práca a štúdium mimo EÚ

Odchádzate dlhodobo (na viac o 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) mimo EÚ, prípadne v krajine mimo EÚ pracujete? V takom prípade nám túto skutočnosť, prosím, oznámte a poistenie na Slovensku vám zanikne.

Nezabudnite na tieto svoje povinnosti:

 • · túto zmenu nám oznámte do 8 dní
 • predložte nám doklad o poistení v zahraničí (vydá vám ho zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia v krajine, kde pracujete a platíte odvody na zdravotné poistenie) alebo doklad o komerčnom poistení liečebných nákladov v prípade jazykových alebo cestovateľských pobytov trvajúcich viac ako 6 mesiacov
 • ak taký doklad nemáte k dispozícii, predložte nám pracovnú zmluvu od zahraničného zamestnávateľa

Následne vás odhlásime z verejného zdravotného poistenia na Slovensku.

Upozornenie: Nezabudnite sa po návrate zo zahraničia opäť prihlásiť na verejné zdravotné poistenie na Slovensku, a to do 8 dní od návratu.

Zmena bydliska

Ak odchádzate zo Slovenska (ukončili ste pracovný pomer/podnikanie) a sťahujete sa z dôvodu zmeny bydliska do zahraničia, stačí, ak sa v ohlasovni pobytu odhlásite z trvalého pobytu na Slovensku.

Ako osobe ekonomicky neaktívnej vám dňom odhlásenia z trvalého pobytu na Slovensku ukončíme aj verejné zdravotné poistenie. Informáciu o odhlásení dostaneme u osôb, ktoré mali trvalý pobyt na Slovensku, elektronicky z Registra fyzických osôb.