Pôrod v cudzine

Pôrod v nemocnici môžete absolvovať aj v zahraničí. Zistite aké sú podmienky úhrady za zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ a mimo nej.

Pôrod v krajinách EÚ

Pôrod v nemocnici je možné absolvovať aj v štátoch Európskej únie. Náš predchádzajúci súhlas v tomto prípade nie je potrebný. Hradíme ho vo výške ako na Slovensku formou cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V žiadosti o refundáciu (vrátenie) je potrebné uviesť údaje matky aj dieťaťa.

Čo musí byť súčasťou žiadosti o preplatenie?

Originál dokladu o zaplatení:

  • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu alebo
  • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.

Záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti:

  • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, kópia lekárskeho receptu pri predpísaní liekov, kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Pôrod v krajinách mimo EÚ

Neplánovaný pôrod v krajinách mimo EÚ vám preplatíme, musíte si ho však najskôr uhradiť sami, a po zaslaní žiadosti vám uhradíme náklady spojené s pôrodom mimo krajín EÚ vo výške ako na Slovensku.

Žiadosti k liečbe v cudzine