Nahlásili ste nám všetky potrebné zmeny?

Takmer každá zmena týkajúca sa ambulancie a zdravotníckeho personálu môže mať vplyv na schvaľovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú vykazujete. Preto je veľmi dôležité, aby ste nám ich vždy nahlásili a ak treba, tak aj preukázali príslušnými listinami.

Aby sme vám to uľahčili, pripravili sme pre vás prehľad, čo a akým spôsobom nám treba vždy dať vedieť.

Podľa všeobecných zmluvných podmienok pre zdravotnú starostlivosť máte povinnosť bez zbytočného odkladu oznamovať nám všetky zmeny týkajúce sa:

a. údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie ambulancie

b. identifikačných a kontaktných údajov vrátane čísla bežného účtu

c. zoznamu oddelení, ambulancií a lekárov alebo kódov, ktoré vám pridelil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (poskytovateľ je povinný pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti používať kódy oddelení, ambulancií a lekárov, ktoré im pridelil Úrad - bod 5.4.)

V prvom prípade (bod a) ide napríklad o zmenu názvu PZS, adresy sídla alebo trvalého pobytu, štatutárneho zástupcu, druhu zdravotníckeho zariadenia, odborného zástupcu, miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Druhý prípad (bod b) hovorí o zmene korešpondenčnej adresy, telefónu, mailu, bankového spojenia, kontaktnej osoby a pod.

Tretí bod (bod c) hovorí napríklad o zmene v kóde PZS, v počte lekárov a v rozsahu ich úväzkov v jednotlivých ambulanciách, ale aj o nahlasovaní neprítomnosti (dovolenka, dlhodobá PN, pozastavenie činnosti, ordinačné hodiny).

Okrem týchto informácií však potrebujeme mať aktualizované aj doklady k vášmu prístrojovému vybaveniu, doklady o vozovom parku, certifikáty, akreditácie i doklady o vzdelaní.

Zároveň, v prípade zmeny lekára prvého kontaktu u poskytovateľa, ktorý má na seba naviazané kapitačné dohody, nám treba oznámiť, či v rámci poskytovateľa je potrebné urobiť prevod kapitovaných poistencov a ak áno, na ktorého lekára.

Podobne v prípade ukončenia pracovného pomeru držiteľa grid karty u poskytovateľa (ak grid karta zostáva naďalej v platnosti) nám treba nahlásiť nového držiteľa tejto grid karty.

Ako nahlasovať zmeny

Elektronicky alebo bežnou poštou

Tlačivo pre nahlasovanie zmeny identifikačných údajov v prípade, že sa zmenili:

  • názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • obchodné meno
  • sídlo alebo miesto trvalého pobytu
  • DIČ, IČ DPH
  • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
  • bankové spojenie / IBAN
  • mená a funkcie konajúcich osôb
  • kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • iné údaje

Tlačivá pre nahlasovanie neprítomnosti, zmeny v lekároch alebo v úväzkoch, prístrojové vybavenie:

Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia

Poslať nám ich môžete emailom na adresu poskytovatel@dovera.sk alebo klasickou poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.; Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Rovnakým spôsobom nám môžete poslať aj prvé tlačivo. Zároveň na všetky oznámenia môžete využiť aj elektronickú pobočku prostredníctvom schránky správ cez typ otázky „Doklady k zmluve, zmeny kódov a úväzkov, žiadosti".

Cez elektronickú pobočku

Niektoré údaje môžete upraviť sami priamo vo svojej elektronickej pobočke. Zároveň v nej vidíte, aké údaje o vás evidujeme my. Ak už nie sú aktuálne a nedajú sa online upraviť, oznámte nám ich zmenu emailom alebo poštou. Najlepšie je využiť Schránku správ a v nej „Doklady k zmluve, zmeny kódov a úväzkov, žiadosti".

  • V Profile poskytovateľa môžete zadať alebo upraviť korešpondenčnú adresu, ostatné údaje sa dajú iba skontrolovať, ich online úprava nie je možná.