Nahlásili ste nám všetky potrebné zmeny?

Takmer každá zmena týkajúca sa ambulancie a zdravotníckeho personálu môže mať vplyv na schvaľovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú vykazujete. Preto je veľmi dôležité, aby ste nám ich vždy nahlásili, a ak treba, tak aj preukázali príslušnými listinami.

Podľa všeobecných zmluvných podmienok pre zdravotnú starostlivosť máte povinnosť bez zbytočného odkladu oznamovať nám všetky zmeny, ktoré sa týkajú:

a. údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie ambulancie,

b. identifikačných a kontaktných údajov vrátane čísla bežného účtu,

c. zoznamu oddelení, ambulancií a lekárov alebo kódov, ktoré vám pridelil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Bod a) - zmena názvu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS), adresy sídla alebo trvalého pobytu, štatutárneho zástupcu, druhu zdravotníckeho zariadenia, odborného zástupcu, miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Bod b) - zmena korešpondenčnej adresy, telefónu, mailu, bankového spojenia, kontaktnej osoby a pod.

Bod c) - zmena v kóde PZS, v počte lekárov a v rozsahu ich úväzkov v jednotlivých ambulanciách. Sem patrí aj nahlasovanie neprítomnosti (dovolenka, dlhodobá PN, pozastavenie činnosti, ordinačné hodiny).

Okrem týchto informácií potrebujeme mať aktualizované aj doklady k vášmu prístrojovému vybaveniu, doklady o vozovom parku, certifikáty, akreditácie i doklady o vzdelaní.

Ak dôjde u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k zmene lekára prvého kontaktu, ktorý má na seba naviazané kapitačné dohody, oznámte nám, prosím, či je potrebné urobiť prevod kapitovaných poistencov a na ktorého lekára.

Podobne v prípade ukončenia pracovného pomeru držiteľa grid karty u poskytovateľa nám treba nahlásiť nového držiteľa tejto grid karty (ak grid karta zostáva naďalej v platnosti).

Ako nahlasovať zmeny

1. Elektronicky alebo bežnou poštou

Ak sa zmenili nasledovné identifikačné údaje, použite tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie údajov.

  • názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • obchodné meno
  • sídlo alebo miesto trvalého pobytu
  • DIČ, IČ DPH
  • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
  • bankové spojenie / IBAN
  • mená a funkcie konajúcich osôb
  • kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • iné údaje

Tlačivá pre nahlasovanie neprítomnosti, zmeny v lekároch alebo v úväzkoch, prístrojové vybavenie:

Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia

Vyplnené tlačivá nám môžete poslať e-mailom na adresu [email protected] alebo klasickou poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.; Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

2. Cez Elektronickú pobočku

Niektoré údaje môžete upraviť sami priamo vo svojej Elektronickej pobočke. Zároveň v nej vidíte, aké údaje o vás evidujeme. Ak už nie sú aktuálne a nedajú sa upraviť online, oznámte nám ich zmenu e-mailom alebo poštou. Najlepšie je využiť Schránku správ a v nej Doklady k zmluve, zmeny kódov a úväzkov, žiadosti.

  • V Profile poskytovateľa môžete zadať alebo upraviť korešpondenčnú adresu. Ostatné údaje sa dajú iba skontrolovať, ich online úprava nie je možná.