Nahlásili ste nám všetky potrebné zmeny?

Takmer každá zmena týkajúca sa ambulancie a zdravotníckeho personálu môže mať vplyv na schvaľovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú vykazujete. Preto je veľmi dôležité, aby ste nám ich vždy nahlásili, a ak treba, tak aj preukázali príslušnými listinami.

Podľa všeobecných zmluvných podmienok pre zdravotnú starostlivosť máte povinnosť bez zbytočného odkladu oznamovať nám všetky zmeny, ktoré sa týkajú:

a. údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie ambulancie,
b. identifikačných a kontaktných údajov vrátane čísla bežného účtu,
c. zoznamu oddelení, ambulancií a lekárov alebo kódov, ktoré vám pridelil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Bod a) - zmena názvu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS), adresy sídla alebo trvalého pobytu, štatutárneho zástupcu, druhu zdravotníckeho zariadenia, odborného zástupcu, miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Bod b) - zmena korešpondenčnej adresy, telefónu, mailu, bankového spojenia, kontaktnej osoby a pod.

Bod c) - zmena v kóde PZS, v počte lekárov a v rozsahu ich úväzkov v jednotlivých ambulanciách. Sem patrí aj nahlasovanie neprítomnosti (dovolenka, dlhodobá PN, pozastavenie činnosti, ordinačné hodiny).

Okrem týchto informácií potrebujeme mať aktualizované aj doklady k vášmu prístrojovému vybaveniu, doklady o vozovom parku, certifikáty, akreditácie i doklady o vzdelaní.

Ak dôjde u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k zmene lekára prvého kontaktu, ktorý má na seba naviazané kapitačné dohody, oznámte nám, prosím, či je potrebné urobiť prevod kapitovaných poistencov a na ktorého lekára.

Podobne v prípade ukončenia pracovného pomeru držiteľa grid karty u poskytovateľa nám treba nahlásiť nového držiteľa tejto grid karty (ak grid karta zostáva naďalej v platnosti).

Ako nahlasovať zmeny