Výška minimálneho preddavku v roku 2024 je 40,32 € za celý mesiac .

Ak je odvod menej ako 40,32 €, rozdiel musí doplatiť sám zamestnanec (t. j. nezvyšuje sa odvodová záťaž zamestnávateľa a zamestnávateľ vypočíta a zaplatí odvod zo skutočného príjmu).

Minimálny preddavok nemusia platiť zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napr. pracujúci študenti, dôchodcovia) alebo osobami so zdravotným postihnutím alebo SZČO.

Usmernenie k minimálnemu preddavku uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, podrobnosti prinášame aj na našej stránke.

Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného

1. zamestnanec: platia sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím

2. zamestnávateľ: platí sa 11 % z mesačného príjmu, resp. 5,5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím

3. samoplatiteľ: samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v roku 2024 v sume 97,80 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 48,90 €)

4. SZČO: minimálny vymeriavací základ je 652,00 € (vypočítaný ako 50 % z 1 304,00 €, čo je priemerná mesačná mzda v roku 2022); preddavok na poistné je potom

  •  minimálne 97,80 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 15 %).
  • minimálne 48,90 € pre SZČO so zdravotným postihnutím. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7,5 %).
  • pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, môže byť aj menej ako sú uvedené minimálne sumy.
  • sumu preddavku zo skutočne dosiahnutého základu z príjmov podnikania, ktorú sme vám oznámili v súvislosti s vykonaným ročným zúčtovaním poistného za rok 2022, považujte za bezpredmetnú. Pretože v decembri 2023 bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela zákona – zmena sadzby pre výpočet odvodov na 15 % (pôvodne 14 %), resp. 7,5 % (pôvodne 7 %). Nová výška mesačného preddavku na poistné na rok 2024 bude k dispozícii vo vašej Elektronickej pobočke, tiež v mobilnej aplikácii a o sume odvodu Vás budeme informovať osobitným infolistom.

Kalkulačka pre SZČO: Koľko zaplatíte v roku 2024?

Prejsť na kalkulačku

Upozornenie:

Ak ste v roku 2023 platili preddavok v rozpätí od 84,77 € do 97,80 € (v prípade ľudí so zdravotným postihnutím od 42,38 do 48,90 €), v roku 2024 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 97,80 €, resp. 48,90 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2024 za január 2024.

5. platiteľ dividend - spoločnosť, ktorá v roku 2024 bude vyplácať dividendy za roky 2013 až 2016, vypočítava, vykazuje a platí preddavky zo sumy vyplatených dividend, najviac zo sumy 78 240,00 € (60-násobok priemernej mesačnej mzdy z roka 2022, ktorej výška je 1 304 €)