Žiadosť môžete podať:

 • cez Elektronickú pobočku - jednoducho, rýchlo a žiadosť budete mať vybavenú okamžite (ak spĺňate nižšie uvedené podmienky). Ak Elektronickú pobočku ešte nemáte, môžete sa jednoducho registrovať online v priebehu niekoľkých minút na tejto stránke. V Elektronickej pobočke nájdete tiež podrobné informácie o dlžnej sume.
 • emailom - na adrese splatky@dovera.sk
 • osobne - na ktorejkoľvek pobočke DÔVERY
 • písomne - zaslaním žiadosti na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Pri podaní žiadosti je potrebné uviesť telefonický kontakt a emailovú adresu.

Podmienky pre uzatvorenie splátkového kalendára pre zamestnávateľa:

 • dlžná suma (len dlh bez exekúcie) je viac ako 100 eur
 • zamestnávateľ nemal s Dôverou v posledných 12 mesiacoch uzatvorený splátkový kalendár, ktorý nedodržal,
 • najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 50 €

Dôležité informácie

 • Ak si podáte žiadosť o splátkový kalendár, vyhoviete uvedeným podmienkam a následná interná kontrola bude bez nedostatkov, dohodu o plnení dlhu v splátkach (ďalej len „Dohodu") v krátkom čase schválime. Môžete si ju vytlačiť priamo vo vašej Elektronickej pobočke alebo vám ju zašleme poštou v dvoch exemplároch.
 • Ak s predloženým návrhom Dohody budete súhlasiť, je potrebné bezodkladne jeden vami podpísaný exemplár Dohody doručiť naspäť do zdravotnej poisťovne. Môžete ho odovzdať osobne na našej najbližšej pobočke alebo ho pošlite poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
 • Ak nám nedoručíte podpísanú Dohodu, nie sme predloženým návrhom Dohody viazaní. Splátkový kalendár sa stáva platným až momentom doručenia podpísanej Dohody do DÔVERY.
 • Uzatvorením dohody o plnení dlhu v splátkach budete naďalej uverejnený v zozname dlžníkov na našom webe www.dovera.sk. Až keď uhradíte celý svoj dlh, zo zoznamu vás bezodkladne vymažeme.
 • V prípade, že nebudú dodržané podmienky Dohody, t. j. nebudete uhrádzať splátky v dohodnutej výške a v stanovenom termíne a nebudete uhrádzať bežné preddavky v lehote splatnosti (ak ste povinný ich platiť), stáva sa splatnou celá dlžná suma. Dohoda je neplatná, váš splátkový kalendár automaticky deaktivujeme a bezodkladne pristúpime k vymáhaniu pohľadávok.
 • Nedodržanie dohody o plnení dlhu v splátkach môže byť dôvodom na zamietnutie žiadosti o uzavretie ďalšej dohody o splátkach v budúcnosti.
 • Ak sa rozhodnete svoj celkový dlh uhradiť skôr, môžete tak urobiť kedykoľvek bez ohľadu na splátkový kalendár.
 • V prípade, ak zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného za kalendárny rok s vplyvom na zmenu dlhu, ktorý je predmetom aktuálnej Dohody o plnení dlhu v splátkach, stráca táto Dohoda platnosť a zdravotná poisťovňa je oprávnená navrhnúť klientovi nový splátkový kalendár.