Žiadosť o splátkový kalendár

1.
Vyplnenie žiadosti o splátkový kalendár
Podanej žiadosti vyhovieme až po úhrade nultej splátky.
2.
Úhrada nultej splátky
Nultú splátku treba uhradiť do 3 pracovných dní od podania žiadosti.
3.
Schválenie splátkového kalendára
Žiadosti automaticky vyhovieme po prijatí platby za nultú splátku. Ak platbu neobdržíme, žiadosť bude automaticky zamietnutá.
4.
Úhrada prvej splátky
Po zaplatení prvej splátky sa splátkový kalendár stane platným.

Žiadosť môžete podať:

 • Cez Elektronickú pobočku. Ak spĺňate nižšie uvedené podmienky, žiadosť budete mať vybavenú okamžite. Ak Elektronickú pobočku ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať online. Nájdete v nej podrobné informácie o dlžnej sume.
 • Mailom na adrese [email protected]
 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke Dôvery
 • Poštou zaslaním žiadosti na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Podmienky pre vyhovenie žiadosti o splátkový kalendár a schválenie Dohody o plnení dlhu v splátkach platné od 14.08.2021

 • Váš dlh je vyšší ako 300 €.
 • Ak ste mali počas predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, dodržali ste jeho podmienky.
 • Najvyšší počet splátok môže byť 18 a najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 50 €.
 • Žiadosti automaticky vyhovieme po prijatí platby za nultú splátku. Nultú splátku treba uhradiť do 3 pracovných dní od podania žiadosti. Ak nám platba nepríde, žiadosť bude automaticky zamietnutá.
 • Po zaplatení prvej splátky sa splátkový kalendár stane platným.

Podmienky pre uzatvorenie splátkového kalendára platné do 13.08.2021:

 • Váš dlh je vyšší ako 100 €.
 • Ak ste mali počas predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, dodržali ste jeho podmienky.
 • Najvyšší počet splátok môže byť 18 a najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 50 €.
 • Ak podáte žiadosť a vyhoviete uvedeným podmienkam, dohodu o plnení dlhu v splátkach (ďalej len ,,dohodu") v krátkom čase schválime. Môžete si ju vytlačiť v Elektronickej pobočke alebo vám ju pošleme poštou v dvoch kópiách.
 • Splátkový kalendár sa stane platným až keď nám doručíte jednu podpísanú kópiu dohody. Môžete ju odovzdať v našej pobočke alebo poslať poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Dôležité informácie

 • Po uzatvorení dohody o plnení dlhu v splátkach budete naďalej uvedený v zozname dlžníkov na našom webe www.dovera.sk. Zo zoznamu vás vymažeme po uhradení celého dlhu.
 • Ak nedodržíte podmienky dohody, teda nebudete uhrádzať splátky v dohodnutej výške a určenom termíne a nebudete platiť každý mesiac poistné (ak ste povinný ho platiť), dohoda sa stane neplatnou. Splátkový kalendár deaktivujeme a začneme vymáhanie dlhov.
 • Nedodržanie dohody môže byť dôvodom na zamietnutie žiadosti o splátkový kalendár v budúcnosti.
 • Ak sa rozhodnete svoj celkový dlh uhradiť skôr, môžete tak urobiť kedykoľvek bez ohľadu na splátkový kalendár.