Ako dostať späť peniaze za ošetrenie v cudzine

Ak sa rozhodnete plánovane podstúpiť zákrok v cudzine alebo sa vám na dovolenke náhle zhoršil zdravotný stav, je dobré vedieť, aké pravidlá platia pri využití zahraničnej zdravotnej starostlivosti.

Ošetrenie v EÚ

Niektorých lekárov v zahraničí môžete navštíviť kedykoľvek, aj bez súhlasu svojej zdravotnej poisťovne. Ide napríklad o internistu, onkológa alebo o kardiológa. Zdravotnú starostlivosť si zaplatíte priamo v ambulancii a po návrate domov nás požiadate o jej preplatenie.

Kedy nepotrebujete náš súhlas

Na ošetrenie do zahraničia sa môžete bez nášho súhlasu vybrať vtedy, ak podstúpite ošetrenie či zákrok, ktoré sa nespomína v tejto vyhláške.

Kedy potrebujete náš súhlas

Náš súhlas pred absolvovaním liečby potrebujete vtedy, ak sa rozhodnete ísť na zákrok/ ošetrenie, ktoré určuje táto vyhláška, a pri ochoreniach, ktoré sa nedajú liečiť na Slovensku.

Žiadosť o súhlas

Ak už ste so svojím ošetrujúcim lekárom konzultovali možnosť liečby v inom členskom štáte EÚ, požiadajte nás o predchádzajúci súhlas, zaslaním týchto dokumentov:

 • žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte (vyplní ju váš ošetrujúci lekár na Slovensku)
 • výpočet predpokladaných nákladov na liečbu (vyplní ho lekár v zahraničí, ktorého ste si na liečbu vybrali)

Vašu žiadosť posúdime a rozhodnutie vám vydáme do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

Ako doručiť žiadosť?

 • osobne do najbližšej pobočky
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01, Nitra

Úhrada ošetrenia

S naším súhlasom si môžete dohodnúť zákrok u lekára v zahraničí, ktorý si sami uhradíte v plnej výške priamo v zdravotníckom zariadení. Po návrate domov nás požiadate o preplatenie nákladov na liečbu.

Lekár, ktorého ste si vybrali, nemusí byť napojený na systém verejného zdravotného poistenia v danom členskom štáte. Môže to byť aj privátny lekár bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Náklady na ošetrenie vám vrátime rovnako, ako keby ste ho absolvovali v štátnom zariadení.

Žiadosť o vrátenie nákladov

Po absolvovaní zákroku nám pošlite žiadosť o preplatenie nákladov, a to najneskôr do šiestich mesiacov od absolvovania liečby. Zo zákona máme povinnosť preplatiť len zákroky odôvodnené zo zdravotných dôvodov a schválené vaším lekárom na Slovensku. Peniaze vám pošleme späť do šiestich mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:

 • doklad o zaplatení
 • záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti)
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov
 • kópie receptov, pri predpísaní liekov
 • kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky

Doklad o zaplatení môže byť:

 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu

Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť:

 • faktúra
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov

Cudzojazyčnú zdravotnú dokumentáciu o absolvovaní liečby je potrebné dať preložiť do slovenčiny. V záujme urýchlenia celého procesu je dobré, ak bude aj úradne overená.

Ako doručiť žiadosť?

 • osobne do najbližšej pobočky
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01, Nitra

Koľko vám preplatíme?

Absolvovaný zákrok v krajinách EÚ vám preplatíme rovnakou sumou, akú by sme uhradili za ten istý zákrok alebo ošetrenie lekárovi na Slovensku. Zistite si sumu za zákrok v konkrétnej krajine vopred, pretože ceny za rovnaké ošetrenie sa môžu v rôznych krajinách výrazne líšiť.

Ošetrenie mimo EÚ

V niektorých prípadoch vám preplatíme aj plánovaný zákrok v nemocnici alebo ošetrenie u špecialistu v krajinách, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Podmienkou je, že zákrok sa u nás alebo v inom členskom štáte EÚ nevykonáva. Ošetrenie vám preplatíme vo výške, ktorú vopred odsúhlasíme.

Požiadajte nás vopred o schválenie

Pred absolvovaním plánovanej liečby v zahraničí mimo EÚ je potrebný náš predchádzajúci súhlas. Zašlite nám svoju Žiadosť o predchádzajúci súhlas a my ju posúdime do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

K žiadosti priložte:

 • kalkuláciu nákladov z pracoviska nemocnice iného štátu EÚ
 • súhlas z pracoviska s vaším prijatím na vyšetrenie (úradný preklad)

Ako doručiť žiadosť?

 • osobne do najbližšej pobočky
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01, Nitra

Pri schvaľovaní posudzujeme

 • či sa zdravotná starostlivosť uhrádza a vykonáva na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ
 • či možno vaše ochorenie liečiť na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ v primeranej lehote s ohľadom na váš zdravotný stav
 • či ste vyčerpali všetky možnosti liečby na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ a či od liečby v inom štáte možno očakávať podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu
 • či sa na vašu liečby požaduje taká technika, ktorá nie je dostupná na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ

Úhrada ošetrenia

Ak sme vám na plánované ošetrenie alebo operáciu mimo štátov EÚ udelili predchádzajúci súhlas, preplatíme vám náklady vo výške, ktorú sme vám vopred schválili. Pozor, zákrok si musíte dopredu uhradiť sami.

Urgentné ošetrenie v zahraničí

Ak potrebujete lekársku pomoc a nachádzate sa na území Európskej únie, vystačíte si s európskym preukazom poistenca. Ním sa preukážete v nemocnici alebo u ošetrujúceho lekára.

Ak cestujete za hranice EÚ, odporúčame vám vybaviť si komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Uplatnite si zľavu na poistenie od Generali

Úhrada ošetrenia

V členskom štáte EÚ by od vás lekár správne nemal žiadať úhradu (výnimku predstavujú doplatky, ktoré bežne uhrádzajú aj domáci pacienti). Ak bude požadovať úhradu za liečbu aj napriek vášmu európskemu preukazu poistenca, môžete nás po návrate domov požiadať o vrátenie nákladov. Toto platí v prípade, ak vás ošetril lekár napojený na verejný systém zdravotného poistenia (nie súkromný lekár).

Ak sa nachádzate mimo členských štátov EÚ, lekár vás ošetrí a vystaví vám účet za ošetrenie, ktorý na mieste uhradíte. Po návrate domov nás môžete požiadať o vrátenie nákladov.

Žiadosť o vrátenie nákladov

Po návrate domov nás kontaktujte a zašlite nám žiadosť o vrátenie nákladov spolu s dokladmi o vyšetrení.

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť:

 • doklad o zaplatení
 • záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti)
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov
 • kópie receptov pri predpísaní liekov
 • kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky

Doklad o zaplatení môže byť:

 • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu
 • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu

Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť:

 • faktúra
 • vyúčtovanie zdravotných výkonov

Ako doručiť žiadosť?

 • osobne do najbližšej pobočky
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01, Nitra

Koľko vám preplatíme?

V krajinách EÚ by od vás po predložení európskeho preukazu lekár nemal žiadať žiadnu úhradu (okrem spoluúčasti pacienta, ktorá je zákonom daná v každej krajine). Ak ste z akýchkoľvek príčin museli ošetrenie uhradiť na mieste, vrátime vám náklady, a to v takej výške, akú poskytneme za rovnaké ošetrenie lekárovi na Slovensku.

Pozor. Náklady vám vrátime, len ak ošetrenie absolvujete u lekára napojeného na verené zdravotné poistenie (nie u súkromníka).

V prípade ošetrenia mimo členských štátov EÚ vám preplatíme čiastku rovnajúcu sa výške úhrady za rovnaké ošetrenie na Slovensku. Počítajte s tým, že náklady na zdravotnú starostlivosť sú v niektorých krajinách neporovnateľne vyššie v porovnaní s cenami na Slovensku (USA, Spojené arabské emiráty). Pred cestou vám preto rozhodne odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie.

Ošetrenie, ktoré sa u nás nevykonáva

Je možné, že si váš zdravotný stav vyžiada špeciálnu liečbu, s ktorou nemajú u nás lekári zatiaľ skúsenosti napríklad pri náročných zákrokoch.

Žiadosť o súhlas

Ak už ste so svojím ošetrujúcim lekárom konzultovali možnosť liečby v inom členskom štáte EÚ, požiadajte nás o predchádzajúci súhlas zaslaním týchto dokumentov:

 • žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte (vyplní ju váš ošetrujúci lekár na Slovensku)
 • výpočet predpokladaných nákladov na liečbu (vyplní ho lekár v zahraničí, ktorého ste si na liečbu vybrali)
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia zahraničnej liečby slovenským klinickým pracoviskom (bod 3). Zoznam klinických pracovísk na Slovensku nájdete tu.

O vašej žiadosti rozhodneme v lehote do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

Ako doručiť žiadosť?

 • osobne do najbližšej pobočky
 • poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01, Nitra

Schválenie ošetrenia

Plánované zákroky po schválení preplácame v týchto prípadoch:

 • Ak vaše ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote s ohľadom na váš súčasný zdravotný stav a možný vývoj ochorenia.
 • Ak sa požadovaná liečba u nás vôbec nevykonáva.
 • Ak si vaše ochorenie vyžaduje použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré u nás nie sú dostupné.
 • Ak už lekári u nás vyčerpali všetky možnosti liečby a od liečby v inej krajine EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršenia zdravia.
 • Ak máte bydlisko v inom členskom štáte a chcete pokračovať v liečbe, ktorú ste začali na Slovensku v mieste bydliska (platí pre zahraničných poistencov s trvalým pobytom mimo Slovenska).

Úhrada ošetrenia

Po schválení žiadosti o liečbu v zahraničí vám zašleme tzv. formulár S2. Slúži na preukázanie sa u lekára v inej krajine EÚ. Na základe tohto formuláru vám uhradíme zákrok/ošetrenie u lekárov v EÚ napojených na verejnú sieť zdravotníctva (teda nie u súkromných lekárov). A to v takej výške, v akej by ho platili aj zdravotné poisťovne iných členských štátov priamo nemocnici.

Poistenec si sám dopláca len regulačné poplatky a prípadné nadštandardné služby v nemocnici (ak si ich vyberie). Ostatné finančné záležitosti súvisiace s hospitalizáciou za neho vybavuje jeho zdravotná poisťovňa na Slovensku prostredníctvom styčných úradov zúčastnených krajín (u nás je to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

Ak ste si na absolvovanie svojej liečby vybrali súkromné zdravotnícke zariadenie, liečbu si budete musieť uhradiť vopred sami. Následne nás môžete požiadať o vrátenie nákladov.


Žiadosti k liečbe v cudzine