Urgentné ošetrenie v EÚ

Úraz alebo zhoršenie zdravia môže nastať nečakane, napríklad na dovolenke alebo služobnej, či študijnej ceste. Ak potrebujete lekársku pomoc a nachádzate sa na území Európskej únie, vystačíte si s európskym preukazom poistenca. Ním sa preukážete v nemocnici alebo u ošetrujúceho lekára.

Úhrada ošetrenia

V členskom štáte EÚ by od vás lekár správne nemal žiadať úhradu (výnimku predstavujú doplatky, ktoré bežne uhrádzajú aj domáci pacienti). Ak bude požadovať úhradu za liečbu aj napriek vášmu európskemu preukazu poistenca, môžete nás po návrate domov požiadať o vrátenie (refundáciu) nákladov, a to v takej výške, akú poskytneme za rovnaké ošetrenie lekárovi na Slovensku. Toto platí v prípade, ak vás ošetril lekár napojený na verejný systém zdravotného poistenia (nie súkromný lekár).

Postup podania žiadosti o vrátenie nákladov

  1. Po návrate domov vyplňte žiadosť o refundáciu (vrátenie) nákladov.

  2. K žiadosti pridajte originál dokladu o zaplatení a záznam o ošetrení.

  3. Žiadosť spolu s dokladmi nám zašlite.

Doklad o zaplatení môže byť:

  • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu;
  • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu.

Záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti) môže byť:

  • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov (faktúra),
  • vyúčtovanie zdravotných výkonov,
  • lekársky predpis (recept), lekársky poukaz pri predpísaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok.