Uzavretie zmluvy

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti (lekárne, optiky, výdajne zdravotníckych pomôcok)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (vrátane dopravy)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí ošetrovateľskej starostlivosti
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok neambulujúcim lekárom

Všeobecné tlačivá

Tlačivá pre nahlasovanie neprítomnosti, zmeny v lekároch alebo v úväzkoch, prístrojové vybavenie :

Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia

Žiadosti o poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Žiadosť na schválenie stomatologickej zdravotnej pomôcky alebo stomatologickej liečby
Žiadosť o individuálnu úpravu finančného objemu pre stomatoprotetiku
Žiadosť o schválenie úhrady liečby v NRC Kováčová
Žiadosť o schválenie úhrady výkonov hyperbarickej oxygenoterapie
Žiadosť o schválenie úhrady kúpeľnej starostlivosti
Žiadosť o schválenie úhrady transplantácie v SR
Žiadosť o schválenie úhrady psychoterapie nad limit
Žiadosť o poskytnutie príspevku u nezmluvného poskytovateľa

Neodkladná zdravotná starostlivosť u dlžníkov a nezmluvných zariadení

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby nájdete na tejto stránke.

Liečba v cudzine

Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby
Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti

Asistovaná reprodukcia

Žiadosť na úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov (IVF)
Čestné vyhlásenie k žiadosti o úhradu výkonu IVF na základe verejného zdravotného poistenia

Mimoriadne finančne náročná liečba

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej liečby (MFNZS)
Príloha k žiadosti o úhradu mimoriadne finančne náročnej liečby (MFNZS)

Protokoly

Liečba rastovým hormónom

Žiadosť o obstaranie rastového hormónu - začiatok liečby
Žiadosť o obstaranie rastového hormónu - pokračovanie liečby
Oznámenie o ukončení liečby rastovým hormónom

Lieky, pomôcky a dietetické potraviny

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, pomôcky alebo potraviny pri nesplnení preskripčného alebo indikačného obmedzenia
Žiadosť o schválenie úhrady lieku alebo dietetickej potraviny uvedených v zoznamoch
Žiadosť o schválenie úhrady registrovaného lieku, pomôcky alebo potraviny neuvedených v zoznamoch
Žiadosť o schválenie úhrady lieku, ktorého použitie povolilo Ministerstvo zdravotníctva SR
Žiadosť o súhlas revízneho lekára s poskytnutím prenájmu prístroja dlhodobej domácej oxygenoterapie
Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia
Žiadosť na schválenie úhrady domácej umelej pľúcnej ventilácie
Žiadosť o schválenie úhrady zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname
Žiadosť o schválenie úhrady registrovanej zdravotníckej pomôcky neuvedenej v zozname
Žiadosť o úhradu zdravotníckej pomôcky pri nesplnení indikačných alebo preskripčných obmedzení
Žiadosť o úhradu nadlimitného množstva zdravotníckych pomôcok
Žiadosť o úhradu liečby pomocou inzulínovej pumpy
Žiadosť na opakované - pokračujúce schválenie liečby pomocou inzulínovej pumpy
Žiadosť o schválenie elektrického invalidného vozíka
Žiadosť o schválenie liečby pomocou prístroja BIPAP a CPAP
Ukončenie prenájmu prístroja na podporu dýchania