Pre lekára program DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. DôveraPomáha je programom integrovanej zdravotnej starostlivosti, ide teda o spôsob organizovania a financovania zdravotných služieb s dôrazom na nákladovú efektívnosť a koordináciu starostlivosti.

Základným stavebným kameňom tohto typu programov je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste. Náklady, ktoré sa ušetria dobrou koordináciou zdravotnej starostlivosti a zamedzením plytvania a neefektivity, zdravotná poisťovňa zdieľa spolu s poskytovateľmi s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť financií v zdravotníctve.

Výhody pre zapojeného poskytovateľa

Výkonnostné kritériá

Výkonnostné kritériá sú nástroj, ktorým sa snažíme zapojených poskytovateľov odmeňovať za aktivitu nad rámec základného kontraktu zdravotnej starostlivosti, či už za aktivitu administratívneho charakteru, alebo priamo ako odmena za výsledky liečby. Ide vlastne o súbor kritérií, na základe ktorých Poisťovňa odmeňuje Poskytovateľa za plnenie cieľov programu, teda predovšetkým za poskytovanie kvalitnej a účelnej zdravotnej starostlivosti.

Výkonnostné kritériá vyhlasuje zdravotná poisťovňa kvartálne, najneskôr pred začiatkom kvartálu, na ktorý sú kritériá platné. Vo vyhlásení je jasne uvedená metodika výpočtu a pravidlá pre ich vyhodnocovanie. Vyhodnotenie plnenia výkonnostných kritérií oznamuje poisťovňa po skončení príslušného štvrťroka, najneskôr pred skončením nasledujúceho kvartálu.

Povinnosti zapojeného poskytovateľa

 • Aktívne využívať nástroje programu a aktívne sa zapájať do programov kvality a efektívnosti a do programov starostlivosti o chronicky chorých pacientov s cieľom napĺňať ciele programu.
 • Aktívna snaha plniť Výkonnostné kritériá.
 • Zúčastňovať sa pravidelne na schôdzach členov programu (minimálne na polovici schôdzí).
 • Zapojenie do objednávkového systému pod názvom DôveraPomáha nečakať: objednávanie poistencov v rámci siete poskytovateľov zapojených do programu a zároveň poskytnutie vlastných termínov na objednanie poistencov v štandardnom rozsahu vyhlásenom poisťovňou. Aktuálne vyhlásený štandardný rozsah pre zapojenie Poskytovateľa do objednávkového systému je 2,5 hodiny týždenne.
 • Aktívna komunikácia a propagácia benefitov programu pre poistencov: Objednávkový systém a DôveraPomáha diabetikom.

Ako sa zapojiť do programu DôveraPomáha?

V programe sa môžu zúčastniť lekári ambulantnej zdravotnej starostlivosti s adresou miesta prevádzky v niektorom z regiónov (viď mailové kontakty nižšie), v ktorých je vyhlásený program. Účasť v programe je dobrovoľná, nad rámec základnej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zapojiť sa môže všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast alebo pediater, ktorý:

 • má minimálne 200 kapitovaných poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera,
 • má spoľahlivé pripojenie na internet,
 • aktívne využíva elektronické služby Dôvery, t.j. má aktívnu Elektronickú pobočku a aktívne využíva BL Online.

Zapojiť sa môže lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý:

 • má minimálne 200 ošetrených poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za posledných 12 mesiacov,
 • má spoľahlivé pripojenie na internet,
 • aktívne využíva elektronické služby Dôvery, t. j. má aktívnu Elektronickú pobočku a aktívne využíva BL Online,
 • žiadosť o zapojenie do programu bude vyhodnotená z pohľadu potrieb siete lekárov v regióne.

V prípade, že vás program zaujal a myslíte si, že by ste sa radi stali súčasťou siete progresívnych poskytovateľov, s ktorou sa spolu učíme, ako má vyzerať poskytovanie zdravotnej starostlivosti budúcnosti, pošlite e-mail na niektorú z nasledovných adries. Budeme vás kontaktovať.

 • Pre región Košice: doverapomaha.ke@dovera.sk
 • Pre región Prešov: doverapomaha.po@dovera.sk
 • Pre región Nitra: doverapomaha.nr@dovera.sk
 • Pre región Trnava: doverapomaha.tt@dovera.sk

V prvej fáze si dohodnete stretnutie s regionálnym pracovníkom z poisťovne a môžete sa prísť pozrieť na schôdzku so zapojenými Poskytovateľmi, aby ste videli priebeh stretnutí. Dostanete k dispozícii návrh dodatku k Zmluve a sami sa rozhodnete, či chcete vstúpiť do Programu.

Programy integrovanej (riadenej) zdravotnej starostlivosti

Programy predstavujú spôsob organizovania a financovania zdravotných služieb s dôrazom na nákladovú efektívnosť a koordináciu starostlivosti. Základným stavebným kameňom tohto typu programov je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá zdieľa spoločnú motiváciu, ciele a nástroje. Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť o svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste. Náklady, ktoré sa ušetria dobrou koordináciou zdravotnej starostlivosti a zamedzením plytvania a neefektivity, zdravotná poisťovňa zdieľa spolu s poskytovateľmi. Jej cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť financií v zdravotníctve. Dochádza tak vlastne k integrácii poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom programov riadenej starostlivosti je:

Vyššia bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti vďaka integrácii zdravotnej starostlivosti o pacienta, lepšej koordinácii a zdieľaniu poznatkov a informácií medzi poskytovateľmi a aplikácii štandardizovaných postupov.

Vyššia efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z úspory nákladov profitujú poskytovatelia vo forme vyšších platieb od poisťovne, ako aj pacienti prostredníctvom vyššej úrovne a kvality zdravotných služieb.

Cieľom programu je zmeniť a zjednotiť motivácie v systéme.

Poskytovateľom chceme platiť za:

 • liečenie
 • zlepšenie zdravotného stavu
 • koordináciu
 • efektivitu

V súčasnom systéme im platíme za:

 • existenciu
 • produkciu
 • počet pacientov

Program DôveraPomáha nie je prvým programu riadenej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Program DôveraPomáha je voľným nasledovníkom projektu Plán MEDIPARTNER, ktorý fungoval 5 rokov, od 1. júla 2012 do 30. júna 2017 v okresoch Košického a Nitrianskeho kraja. Na začiatku júla 2017 sme pristúpili k zásadnej úprave, pri ktorej sme program výrazne zjednodušili, a ďalej budeme rozvíjať tie jeho časti, ktoré sa nám najviac osvedčili. A to sú predovšetkým spolupráca s ambulantnými lekármi, programy starostlivosti o chronicky chorých pacientov, objednávkový systém a komunikácia na poistencov a, samozrejme, rozvoj programov kvality a efektívnosti.

Podporujeme kvalitu a efektívnosť

Prinášame súbor špecifických nástrojov a opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Relevantné medicínske aspekty kvality a efektívnosti („usmernenia liečby") predkladá poisťovňa na schválenie Odbornej komisii zdravotníkov programu. Po ich schválení sú pre všetkých účastníkov programu záväzné odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. Poskytovateľ je oprávnený postupovať podľa konkrétnej situácie a svojho uváženia odlišne od vydaných usmernení liečby. Je však povinný na požiadanie Poisťovne odlišný postup zdôvodniť.

V súčasnosti sú v rámci programu DôveraPomáha realizujú nasledovné aktivity pre zvýšenie kvality a efektívnosti:

 • zníženie preskripcie antibiotík u všeobecných lekárov na ochorenia dolných dýchacích ciest,
 • prevencia a záchytu prediabetu a diabetu,
 • program starostlivosti o chronicky chorých pacientov - DôveraPomáha diabetikom,
 • program DôveraPomáha hypertonikom.

Programy starostlivosti o chronicky chorých pacientov

V 90. rokoch 20. storočia vznikli v USA programy manažmentu chronicky chorých, tzv. disease management programy.

Tieto programy obsahujú 2 kľúčové časti:

 • Lepšia koordinácia a organizácia zdravotnej starostlivosti: aby sme sa začali pozerať na pacienta a jeho ochorenie ako na celok s cieľom zlepšiť jeho zdravotný stav.
 • Väčšie zapojenie pacienta do procesu liečby: pretože pri chronických ochoreniach je kľúčová časť liečby práve v rukách pacienta. Bez aktívneho prístupu pacienta je de facto nemožné dosiahnuť dobré výsledky liečby.

Základný predpoklad, z ktorého vychádzajú tieto programy: kvalitnou liečbou je možné zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu pacienta a rozvoju komplikácií. Z dlhodobého hľadiska sa výsledok prejaví v nižších nákladoch na liečbu chronicky chorých.

Aktuálny zoznam programov starostlivosti o chronicky chorých pacientov

Pacienti sa do programu DôveraPomáha diabetikom registrujú

podpísaním súhlasu a registrácie do Programu u zapojeného diabetológa alebo všeobecného lekára v programe DôveraPomáha. Ošetrujúci diabetológ môže zapojiť pacienta prostredníctvom online alebo papierovej registrácie. V Elektronickej pobočke vyplní potrebné údaje, vytlačí súhlas, zabezpečí podpis pacienta a podpísaný súhlas odošle na korešpondenčnú adresu zdravotnej poisťovne Dôvera. Pacient sa môže do programu prihlásiť aj sám zavolaním na Dialinku alebo vo vybraných pobočkách Dôvery.

Sieť zapojených poskytovateľov

Spoločnosť KLIENT PRO, s.r.o. - spoločnosť, ktorá zabezpečuje administráciu vybraných časti programu DôveraPomáha.