Tvorího sieť partnerských poskytovateľov , ktorí v spolupráci so zdravotnou poisťovňou zavádzajú inovácie, zvyšujú kvalitu a efektivitu liečby.

Do spolupráce vnáša inovácie v podobe nových platobných mechanizmov, skríningových programov, novým spôsobom nazerá na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Program pomáha lekárom

 • vzdelávať sa
 • mať intenzívny kontakt so zdravotnou poisťovňou
 • získať dodatočnú odmenu
 • využívať inovatívne nástroje, ktoré im pomáhajú kvalitne a efektívne liečiť a riadiť chod ambulancií

Pacienta program vedie

 • k aktívnej liečbe
 • k starostlivosti o svoje zdravie

Práve tie sú kľúčovým predpokladom úspechu pri liečbe chronických chorôb.

Výhody pre zapojeného poskytovateľa

Praktický lekár získa:

 • možnosť dodatočnej platby nad rámec kontraktu vďaka:
  • výkonom kapitačno-výkonového kontraktu bez horného finančného limitu
  • vyššej odmene za kvalitu pri starostlivosti o chronicky chorých pacientov
  • nastaveniu parametrov kvality, efektívnosti a inovácií so zameraním na kvalitu
  • možnosti vykazovať vyšetrenia, ako sú ABI, INR, 24 hodinový monitoring tlaku krvi, skríning diabetu a podobne
  • odmenám za aktivity v programe DôveraPomáha (napr. využívanie Objednávkového systému)
 • nástroje na efektívnejšie riadenie zdravotnej starostlivosti o svojich pacientov: Objednávkový systém, Elektronická pobočka, programy starostlivosti o chronicky chorých pacientov.
 • údaje a spätnú väzbu v DôveraLekárom - porovnanie s ostatnými lekármi
 • možnosť diskutovať s ostatnými lekármi v programe a zástupcami zdravotnej poisťovne na pravidelných stretnutiach, vymieňať a získavať zaujímavé informácie
 • konkurenčnú výhodu oproti ostatným lekárom: svojim pacientom ponúkajú benefity navyše

Ambulantný špecialista získa:

 • možnosť dodatočnej odmeny až do výšky 8 %. Podmienkou je
  • poskytnutie termínov do Objednávkového systému a jeho využívanie
  • účasť na stretnutiach so zdravotnou poisťovňou
 • nových pacientov od zapojených všeobecných lekárov v programe

Diabetológ v programe DôveraPomáha diabetikom získa:

 • možnosť dodatočnej odmeny za dodržiavanie štandardov liečby a aktivitu v programe až do výšky 15 %
 • možnosť efektívnejšie riadiť zdravotnú starostlivosť o svojich pacientov prostredníctvom Objednávkového systému a Elektronickej pobočky s informáciami o liečbe pacienta
 • podporu vzdelávania pacienta v programe DôveraPomáha diabetikom
 • možnosť zúčastňovať sa na pravidelných stretnutiach s ostatnými lekármi v programe a so zástupcami zdravotnej poisťovne

Kde funguje program DôveraPomáha

Je dostupný v štyroch krajoch: Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Trnavskom . Môžu sa doň prihlásiť lekári, ktorí majú ambulancie v týchto regiónoch. Účasť v programe je dobrovoľná, nad rámec základnej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aké sú podmienky pre zapojenie poskytovateľa?

Podmienky pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre všeobecných lekárov pre deti a dorast:

 • minimálne 200 kapitovaných poistencov Dôvery
 • aktívne využívanie elektronických služieb Dôvery (aktívna Elektronická pobočka a Bezpečné lieky Online)
 • spoľahlivé pripojenie na internet

Podmienky pre ambulantného špecialistu:

 • minimálne 200 ošetrených poistencov Dôvery za posledných 12 mesiacov
 • aktívne využívanie elektronických služieb Dôvery (aktívna Elektronická pobočka a Bezpečné lieky Online)
 • spoľahlivé pripojenie na internet
 • žiadosť o vstup do programu je vyhodnocovaná poisťovňou z pohľadu potrieb siete lekárov v regióne

Zapojený lekár má tieto povinnosti:

 • využívať nástroje programu, zapájať sa a napĺňať ciele programov starostlivosti o chronicky chorých pacientov
 • aktívne sa snažiť plniť výkonnostné kritériá
 • pravidelne sa zúčastňovať na schôdzach programu (minimálne na polovici schôdzí)
 • zapojiť sa do Objednávkového systému
 • propagovať výhody pre poistencov: Objednávkový systém, DôveraPomáha diabetikom

Chcete sa zapojiť do programu DôveraPomáha?

Ak vás program zaujal, pošlite e-mail na niektorú z nasledovných adries. Budeme vás kontaktovať.

V prvej fáze si dohodnete stretnutie s regionálnym pracovníkom z poisťovne a môžete zavítať na schôdzku zapojených poskytovateľov, aby ste videli priebeh stretnutí. Dostanete k dispozícii návrh dodatku k zmluve a sami sa rozhodnete, či chcete vstúpiť do DôveraPomáha.

Sieť zapojených poskytovateľov

Spolupracujúci partneri programu:

 • Spoločnosť KLIENT PRO, s.r.o. - spoločnosť, ktorá zabezpečuje administráciu vybraných časti programu DôveraPomáha, so sídlom: Prokopova 15, 851 01, Bratislava; IČO: 45 285 209; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 62191/B

Čo sú to výkonnostné kritériá?

Výkonnostné kritériá sú formou odmeňovania zapojených poskytovateľov za aktivitu nad rámec základného kontraktu zdravotnej starostlivosti. Zahŕňajú odmenu za výsledok liečby a za aktivitu administratívneho charakteru .

Vyhlasuje ich zdravotná poisťovňa kvartálne, najneskôr pred začiatkom kvartálu, pre ktorý platia. Ich súčasťou je metodika výpočtu a pravidlá ich vyhodnocovania. Vyhodnotenie plnenia výkonnostných kritérií oznamuje poisťovňa po skončení príslušného štvrťroka, najneskôr pred skončením nasledujúceho štvrťroka.

Čo je Objednávkový systém?

Umožňuje zapojeným lekárom objednávať pacientov na presný termín a čas vyšetrenia v rámci siete poskytovateľov programu. Lekári poskytujú vlastné termíny na objednanie poistencov v štandardnom rozsahu, ktorý vyhlasuje zdravotná poisťovňa. Aktuálne je stanovený na 2,5 hodiny týždenne.

Program DôveraPomáha diabetikom

Zefektívňuje a skvalitňuje liečbu dospelých diabetikov 1. a 2. typu, prediabetikov, ženy s gestačným diabetom a zlepšuje kvalitu ich života. Prináša aj inovatívne možnosti liečby v podobe: BodyFix.io - aplikácie na precvičovanie nôh diabetikov.

U diabetikov v programe badať väčšie vedomosti, ktoré majú vplyv na zlepšovanie klinických parametrov oproti nezapojeným poistencom. Sú menej často hospitalizovaní a ak sa do nemocnice dostanú, zvyknú v nej pobudnúť kratšie v porovnaní s diabetikmi mimo programu.

Program pozitívne vnímajú aj diabetológovia . Až 94 % odporúča vstup do programu aj svojim kolegom. Zároveň by 100 % všetkých opýtaných odporučilo program aj svojmu rodinnému príslušníkovi s cukrovkou.

Ako môžete pacienta zapojiť do DôveraPomáha diabetikom?

 • U zapojeného diabetológa alebo všeobecného lekára podpíše pacientský súhlas a registráciu (online alebo v papierovej podobe). Lekár vyplní v Elektronickej pobočke potrebné údaje, vytlačí súhlas, zabezpečí podpis pacienta a podpísaný súhlas odošle na korešpondenčnú adresu zdravotnej poisťovne Dôvera.
 • Pacient sa môže zapojiť aj sám .

Program DôveraPomáha hypertonikom

Jeho cieľom je zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života hypertonikov. Za týmto účelom sú v prvotnej fáze zavádzané nástroje zamerané na:

 • vzdelávanie poskytovateľov
 • informácie o liečbe hypertonikov v súlade s platnými odporúčaniami v DôveraLekárom
 • úpravu platobných mechanizmov starostlivosti o chronicky chorých pacientov
 • koordináciu starostlivosti so zameraním na kompetencie poskytovateľov