Kto musí byť poistený

Zdravotne poistený musí byť bez výnimky každý s trvalým pobytom na Slovensku. Môžu však nastať situácie, keď sa musíte poistiť inde ako na Slovensku.

Vznik zdravotného poistenia

Zdravotne poistený je každý od narodenia.

Novorodenci sú podľa nových pravidiel platných do augusta 2022 automaticky poistení v zdravotnej poisťovni matky.

 • Ak svojmu novonarodenému dieťatku neplánujete poisťovňu zmeniť, nie je potrebné vypisovať žiadnu prihlášku. 
 • Ak chcete prihlásiť bábätko do Dôvery, radi vám s tým pomôžeme. Táto zmena začne platiť od 1. januára nasledujúceho roku.
Poistencom sa stanete aj vtedy, ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a:
 • zaniklo vám zdravotné poistenie v štáte, kde ste boli doteraz zamestnaný,
 • ukončili ste živnosť a zdravotné poistenie v inom členskom štáte EÚ,
 • zaniklo vám zdravotné poistenie počas pobytu v cudzine, kde ste boli vyslaný služobne na obdobie dlhšie ako 6 kalendárnych mesiacov a zároveň ste boli poistený na základe dohody so zamestnávateľom,
 • vaša žiadosť o dôchodok z iného členského štátu EÚ bola zamietnutá,
 • už nepoberáte dôchodok z iného členského štátu EÚ, preto tam už nie ste zdravotne poistený,
 • vrátili ste sa z cudziny, kde ste boli viac ako 6 kalendárnych mesiacov (po sebe idúcich) a vaše zdravotné poistenie tam zaniklo.

Poistencom ste aj vtedy, ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Vzniká vám dňom:

 • nástupu do zamestnania u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku,
 • podania žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike, 
 • poberania dôchodku v Slovenskej republike, 
 • udelenia azylu, 
 • začiatku školského roka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak (ak ide o zahraničného študenta, ktorý študuje na škole v SR),
 • umiestnenia maloletého cudzinca v zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia súdu,
 • vydania rozhodnutia o zaistení cudzinca na území Slovenskej republiky, 
 • prevzatia do väzby alebo dňom nástupu do výkonu odňatia slobody na Slovensku.

Zánik zdravotného poistenia

Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zaniká vám deň pred:

 • zánikom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 • vznikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť   zamestnanca,
 • vznikom zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak ste služobne vyslaný na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • vznikom oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v zahraničí,
 • vznikom zdravotného poistenia na území iného členského štátu EÚ z titulu podania žiadosti o dôchodok,
 • vznikom zdravotného poistenia na území iného členského štátu EÚ z titulu poberania dôchodku,
 • vznikom zdravotného poistenia v cudzine, ak sa tam zdržiavate dlhodobo (viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vám zaniká aj dňom:

 • ukončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • zániku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak ste boli služobne vyslaný na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, a ste zdravotne poistený počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
 • zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku,
 • zamietnutia žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike,
 • ukončenia poberania dôchodku v Slovenskej republike,
 • zániku azylu,
 • ukončenia štúdia na škole v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
 • prepustenia cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,
 • prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.