Inštalácia hospiCOMu

Pred inštaláciou programu hospiCOM si pozorne prečítajte požiadavky na hardvér a softvér. Následne si nainštalujte program aj certifikát. Zasielanie dávok bez nainštalovaného certifikátu nebude možné.

Požiadavky na hardvér a softvér

 • Minimálna konfigurácia je Pentium Celeron 1.2GHz, 256MB RAM, 50MB priestor na disku, Windows XP.
 • Odporúčaná konfigurácia je Pentium Celeron 1.2GHz, 256MB RAM, 50MB priestor na disku, Windows XP SP2.
 • Odporúčame aktualizovať všetky bezpečnostné záplaty vydané firmou Microsoft.
 • Na automatizované odosielanie dávok prostredníctvom webovej služby je potrebné mať prístup na internet.

Inštalácia programu

1

Nainštalujte si Microsoft .NET Framework 3.5 a zároveň Service pack 1 na Microsoft .NET Framework 3.5. Tieto programy nájdete na stránke Microsoftu.

2

Nainštalujte si Microsoft Data Access Components. Najnovšiu verziu nájdete na stránke Microsoftu.

3

Po inštalácii týchto programov odporúčame reštart vášho počítača.

4

Ak ste ešte v počítači nemali program hospiCOM, spustite priamo inštaláciu aktuálnej verzie.

Inštalácia certifikátu

Bezpečnosť prenosu dát pri využívaní hospiCOMu zaručuje certifikát od firmy VeriSign. Ak používate Windows 2000, váš počítač ho nemusí správne rozpoznať. Je potrebné, aby ste ho pridali ručne. Pre Windows XP, Windows Vista a Windows 7 by to nemalo byť potrebné. Ak by však váš program certifikát nerozpoznal, opäť je potrebné certifikát nainštalovať ručne.

 1. Na tejto stránke je certifikát od firmy VeriSign. Uložte si ho do súboru s príponou .cer.
 2. Otvorte Internet Explorer a kliknite na Nástroje.
 3. Kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 4. V Nastaveniach choďte na záložku Obsah.
 5. Kliknite na tlačidlo Certifikáty.
 6. V okne, ktoré sa objaví, kliknite na Importovať.
 7. Vyberte súbor, ktorý ste uložili v bode 1. Kliknite Ďalej.
 8. Nastavte zložku, kam sa má certifikát naimportovať, na Dôveryhodné koreňové certifikáty (v angličtine Trusted Root Certification Authorities).
 9. Kliknite Ďalej a Dokončiť. Systém sa vás opýta, či naozaj chcete inštalovať certifikát. Vyberte si Áno.
 10. Všetko pozatvárajte a vyskúšajte odoslať dávku.

Aktuálna verzia hospiCOMu

Aktuálne sú k dispozícii dátové rozhranie hospiCOM vo verzii 2.50 a príslušná verzia programu hospiCOM.

V novej verzii hospiCOMu došlo k doplneniu možnosti zadania dávky 901 pre inú zdravotnú poisťovňu.

Vo verzii 2.49 došlo k doplneniu vykazovania výkonov CT a MR v novom type riadku V.

Od 1. mája 2016 je k dispozícii nové dátové rozhranie pre dávku hospiCOM vo verzii 2.5 a  aj nová verzia programu hospiCOM 2.49, ktoré pracujú s týmto rozhraním. Dátové rozhranie je platné iba pre dávky zasielané do zdravotnej poisťovne Dôvera.

Vo verzii 2.46.1 došlo k oprave funkčnosti neaktívnych polí (bez možnosti doplnenia údajov) v časti Hospitalizácie.

Vo verzii 2.46 došlo k oprave funkčnosti ukladania dávok do adresára s dávkami pre načítanie (ak sa nepodarí odoslať dávku, systém automaticky uloží dávku do zvoleného súboru na disku).

Verzia obsahuje zrušenie predplnenia dátumu čerpania OHV/ŠZM. Dátum je potrebné nastaviť manuálne.

Hlásenie hospitalizácií a výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Online všetci poistenci

Ak ste naša zmluvná nemocnica alebo iné zariadenie, ktorému to vyplýva zo zmluvy a zákonov, prostredníctvom hospiCOMu nás rýchlo a jednoducho informujete o hospitalizáciách a výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti všetkých našich poistencov. Vrátane údajov o ich preklade na iné oddelenie, do iného zdravotníckeho zariadenia aj o ukončení hospitalizácie.

Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa v systéme hospiCOM nahlási a eviduje. Plánovanú zdravotnú starostlivosť po nahlásení priebežne odsúhlasujeme, zabezpečujeme jej plynulé poskytnutie a dohliadame na transparentné dodržiavanie poradia pacientov v každom zdravotníckom zariadení.

Užívateľská príručka na používanie hospiCOMu

Ako hospiCOM funguje

Nahlasovanie a zabezpečovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti prebieha nasledovne:

 1. Lekár rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta.
 2. Pacienta čo najskôr nahlási do programu hospiCOM.

Ak pacient potrebuje akútnu pomoc, je bezodkladne hospitalizovaný. Ak ide o plánovanú starostlivosť, nemocnica pacienta zaeviduje do hospiCOMu a jeho poradie určí tzv. ticket. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Odsúhlasených pacientov môže nemocnica hospitalizovať a v prípade zákroku na ambulancii jednodňovej zdravotnej starostlivosti výkon zrealizovať. Presný termín si dohodne s pacientom.