Inštalácia hospiCOMu

Pred inštaláciou programu hospiCOM si pozorne prečítajte požiadavky na hardvér a softvér. Následne si nainštalujte program aj certifikát. Zasielanie dávok bez nainštalovaného certifikátu nebude možné.

Hlásenie hospitalizácií a výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Online všetci poistenci

Ak ste naša zmluvná nemocnica alebo iné zariadenie, ktorému to vyplýva zo zmluvy a zákonov, prostredníctvom hospiCOMu nás rýchlo a jednoducho informujete o hospitalizáciách a výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti všetkých našich poistencov . Vrátane údajov o ich preklade na iné oddelenie, do iného zdravotníckeho zariadenia aj o ukončení hospitalizácie.

Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa v systéme hospiCOM nahlási a eviduje. Plánovanú zdravotnú starostlivosť po nahlásení priebežne odsúhlasujeme, zabezpečujeme jej plynulé poskytnutie a dohliadame na transparentné dodržiavanie poradia pacientov v každom zdravotníckom zariadení.

Užívateľská príručka na používanie hospiCOMu
Dátové rozhranie pre dávku Hospicom (dávka 901)

Ako hospiCOM funguje

Nahlasovanie a zabezpečovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti prebieha nasledovne:

  1. Lekár rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta.
  2. Pacienta čo najskôr nahlási do programu hospiCOM.

Ak pacient potrebuje akútnu pomoc, je bezodkladne hospitalizovaný. Ak ide o plánovanú starostlivosť, nemocnica pacienta zaeviduje do hospiCOMu a jeho poradie určí tzv. ticket. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Odsúhlasených pacientov môže nemocnica hospitalizovať a v prípade zákroku na ambulancii jednodňovej zdravotnej starostlivosti výkon zrealizovať. Presný termín si dohodne s pacientom.