Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend