Všetky tlačivá a žiadosti k návrhom na zdravotnú starostlivosť a pomôcky

Kúpeľná starostlivosť

Zdravotnícke pomôcky

Žiadosti a lekárske poukazy na posúdenie úhrady zdravotníckej pomôcky sú doručené prostredníctvom:

  • podateľne,
  • pobočky,
  • elektronickej pobočky.

Asistovaná reprodukcia

Pri schvaľovaní žiadostí o úhradu asistovanej reprodukcie sa stretávame s viacerými chybami, ktoré bránia ich rýchlemu schváleniu. Preto sme sa rozhodli ponúknuť vám túto pomôcku s informáciami a odporúčaniami, ako správne vypisovať dané žiadosti, aby vaše pacientky a naše poistenky mohli zákrok podstúpiť bez zbytočného zdržania.

Podľa Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. z verejného zdravotného poistenia je možné uhradiť najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie. Žiadosť na schválenie je potrebné doručiť pre každý výkon (cyklus) samostatne.

Na úhradu z VZP majú nárok ženy do 39. roku veku života (presne 39 rokov a 364 dní). Ak má byť z VZP hradený celý cyklus umelého oplodnenia (vrátane vykonania embryotransferu), musí sa uskutočniť vo vyššie uvedenom časovom ohraničení.

Žiadosť o schválenie vystavuje lekár s odbornosťou reprodukčná medicína pracujúci v tej ambulancii reprodukčnej medicíny, kde dôjde k požadovanému výkonu.

Z dôvodu urýchlenia procesu schvaľovania žiadostí je potrebné, aby doručená dokumentácia obsahovala:

  • vypísanú žiadosť, kompletne vyplnené tlačivo čestné prehlásenie a zdravotnú dokumentáciu podľa indikačného zoznamu Nariadenia vlády SR 777/2004 Z.z., Časť V (príloha č.4)
  • všetky nižšie uvedené prípady je potrebné vykazovať pod jednotnou diagnózou neplodnosti : N97.0-N97.9 Poskytnutú zdravotnú starostlivosť je potrebné vykazovať s diagnózou, ktorá je uvedená v rozhodnutí o schválení.

Dôležité:

V prípade závažného chronického ochorenia alebo dlhodobého užívania liekov v anamnéze poistenky je potrebná lekárska správa od špecialistu v danej odbornosti a gynekológa s vyjadrením sa k možným rizikám počas tehotenstva a pri vývoji plodu, ako aj vplyv tehotenstva na existujúci chronický zdravotný stav ženy.

Liečba v hyperbarickej komore

Žiadosť o schválenie úhrady výkonov podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci hyperbarickú komoru na tlačive žiadosti alebo prostredníctvom elektronickej pobočky. Poskytovateľ, ktorý podáva žiadosť, musí byť zmluvným poskytovateľom Dôvery.

Žiadosť má byť podľa platných zmluvných podmienok podaná vopred, výnimkou je poskytnutie liečby v hyperbarickej komore ako súčasti poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kedy je možné návrh schváliť aj dodatočne.

Súčasťou žiadosti je zdravotná dokumentácia a podľa potreby lekárska správa od ošetrujúceho lekára/ lekára špecialistu, ktorá objasňuje pacientov aktuálny zdravotný stav, jeho doterajšiu liečbu a indikáciu liečby

Pri schvaľovaní liečby v hyperbarickej komore postupujeme podľa indikačných kritérií European Commitee for Hyperbaric Medicine (ECHM) 2017. Tento indikačný zoznam je platný a plne akceptovaný v Európskej únii na základe EBM (evidence based medicine).

Poskytovateľ navrhne aj množstvo požadovaných aplikácií liečby v hyperbarickej komore podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Na základe jedného podaného návrhu je možné schváliť len jednu sériu expozícií v maximálnom počte 30 expozícii v jednej sérii. V prípade potreby pokračovania v liečbe je pre schválenie ďalšej série potrebný nový návrh s odôvodnením pokračovania a lekárskym nálezom zohľadňujúcim doterajšiu liečby v hyperbarickej komore. V prípade, ak má poistenec schválenú a ešte platnú a nevyčerpanú inú výnimku na liečbu v hyperbarickej komore, ďalšia žiadosť na rovnaké obdobie sa zamietne z dôvodu duplicity. Ďalšiu žiadosť je možné schváliť až po dočerpaní platnej výnimky s následným zhodnotením zdravotného stavu a zdôvodnením pokračovania liečby. V prípade, ak v návrhu nebude uvedené požadované množstvo sedení, a inak návrh po všetkých stránkach vyhovuje vyššie uvedeným kritériám, schváli poisťovňa množstvo 10 sedení.

V prípade hospitalizácie poistenca je úhrada nákladov na liečbu súčasťou platby za hospitalizáciu.

Prenájom dýchacích prístrojov