Práva a povinnosti poistencov

Každý poistenec má nielen práva, ale aj povinnosti. Nezabúdajte najmä na oznamovaciu povinnosť. Zmenu dôležitých údajov alebo životných situácií nám treba oznámiť do 8 dní.

Oznamovacie povinnosti a platenie poistného

Poistenec má právo na:

 • slobodný výber zdravotnej poisťovne
 • slobodný výber lekára
 • zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru (vyplniť prihlášku online môžete tu)
 • úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom
 • informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti máme ako poisťovňa zmluvu
 • poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak s lekárom či zdravotníckym zariadením nemáme uzatvorenú zmluvu
 • vrátenie preplatku z ročného zúčtovania poistného
 • podieľanie sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • domáhanie sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Poistenec je povinný:

 • Oznámiť zdravotnej poisťovni, že sa stal samoplatiteľom do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, odkedy táto zmena nastala.
 • Oznámiť zdravotnej poisťovni začiatok a koniec inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak má príjmy z podnikania na základe iného ako živnostenského oprávnenia).
 • Uhradiť zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak ju dostal preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky.
 • Zaplatiť dlžné poistné.
 • Preukazovať sa u lekára preukazom poistenca, prípadne občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti s elektronickým čipom.
 • Oznámiť najneskôr do 8 dní zánik zdravotného poistenia na Slovensku: ak odchádza pracovať do cudziny a bude tam aj zdravotne poistený alebo ak sa bude viac ako 6 mesiacov zdržiavať v cudzine a poistil si liečebné náklady na pobyt v cudzine.
 • Po návrate z cudziny oznámiť vznik poistenia a prihlásiť sa v slovenskej zdravotnej poisťovni tiež do 8 dní.
 • Oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne, ak k 1. januáru využil svoje právo na výber zdravotnej poisťovne.
 • Oznámiť zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni, že je osobou so zdravotným postihnutím (postihnutie podľa lekárskeho posudku 41 percent a viac oproti zdravej osobe), a teda má nárok na zníženú percentuálnu sadzbu pre výpočet poistného z vašich príjmov.


Na oznámenie zmien zdravotnej poisťovni použite tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Stávate sa poistencom štátu?

 • Ak sa stanete študentom, doktorandom, dôchodcom, uchádzačom o zamestnanie, poberateľom dávky v hmotnej núdzi, poberateľom nemocenského, materského alebo ošetrovného, zdravotnej poisťovni to oznámia príslušné inštitúcie.


Možné sankcie

Sankcie za nesplnenie spomínaných povinností neukladá zdravotná poisťovňa, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Pokutu do výšky 165 €  vám môže uložiť v týchto prípadoch:

 • Ak ste nám neuhradili zdravotnú starostlivosť, ktorú vám zdravotníci poskytli preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky.
 • Ak ste nedoplatili dlžné poistné.
 • Ak ste podali prihlášku do viac ako jednej zdravotnej poisťovne.

Pokutu až 331 € môže dostať ten, kto si nesplnil:

 • povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
 • oznamovacie povinnosti

Kto nemá oznamovaciu povinnosť

Oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni nemáte, ak ste:

 • nezaopatreným dieťaťom alebo študentom
 • poberateľom dôchodku
 • poberateľom rodičovského príspevku
 • osobou v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • invalidnou osobou bez nároku na invalidný dôchodok
 • osobou obvinenou alebo osobou vo výkone trestu odňatia slobody
 • študentom z iného členského štátu
 • osobou poberajúcou peňažný príspevok za opatrovanie
 • osobou poberajúcou nemocenské, ošetrovné alebo materské alebo osobou, ktorej už zanikol nárok na uvedené dávky, ale stav stále trvá
 • osobou poberajúcou dávku v hmotnej núdzi
 • evidovaným uchádzačom o zamestnanie
 • cudzincom zaisteným na území Slovenskej republiky
 • azylantom
 • osobou nemocensky zabezpečenou podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
 • doktorandom v dennej forme štúdia
 • osobou vykonávajúcou osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím

O tom, či patríte do niektorej z vyššie uvedených kategórií, nás informujú príslušné úrady. Konkrétne:

 • Sociálna poisťovňa
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže

Upozornenie:

Aj keď poistenci nemajú povinnosť nám nahlásiť, či patria do niektorej z uvedených kategórií, sme oprávnení vyžiadať si od nich pre overenie potrebné dokumenty. Poistenci sú v takom prípade povinní poskytnúť nám súčinnosť.