Výmenné lístky

Špecializovaná ambulantná starostlivosť, ako napríklad v neurológii či ortopédii sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára - takzvaného výmenného lístka.

V odporúčaní všeobecný lekár uvedie:

 • osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska
 • zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • identifikačné údaje poskytovateľa,
 • stručný opis aktuálneho zdravotného stavu,
 • predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu,
 • rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje

 • na poskytnutie ambulantnej starostlivosti poskytovanej v odbore psychiatria dermatovenerológia a oftalmológia , ak ide o predpísanie okuliarov ,
 • na každé ďalšie súvisiace poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktoré určí lekár špecialista (napríklad kontrola),
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
 • v prípade dispenzarizácie (pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta lekárom),
 • v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Lekár špecialista je povinný vyhotoviť pre všeobecného lekára pacienta správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Platnosť výmenného lístka

Dĺžka platnosti výmenného lístka nie je stanovená.