Poistné

Číslo účtu BBAN 7000747747
Kód banky
8180
Číslo účtu IBAN
SK5281800000007000747747
SWIFT/BIC kód
SPSRSKBA
Banka príjemcu/Beneficiary bank
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
Variabilný symbol
8-miestne IČO + 2-miestne poradové číslo vašej organizačnej jednotky, ktoré sme vám pridelili
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok) - obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné

V prípade platby preddavkov z dividend použite rovnaké fakturačné údaje, pričom špecifický symbol uveďte v tvare 88MMRRRR (dvojčíslie 88 označuje, že ide o platiteľa dividend).

Údaje pre cezhraničnú platbu

(platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby)

Číslo účtu IBAN
SK5281800000007000747747
SWIFT
SUBASKBX
Banka príjemcu/Beneficiary bank
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.

Regresy

Číslo účtu BBAN 7000170052
Kód banky
8180
Číslo účtu IBAN
SK2381800000007000170052
SWIFT/BIC kód
SPSRSKBA
Banka príjemcu/Beneficiary bank
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
Variabilný symbol
číslo regresu
Konštantný symbol
0058
Špecifický symbol
13093

Údaje pre cezhraničnú platbu

(platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby)

Číslo účtu IBAN
SK2381800000007000170052
SWIFT
SUBASKBX
Banka príjemcu/Beneficiary bank
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia