Mesačne poistné

  • Je potrebné zaplatiť do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca (napr. za september najneskôr do 8. októbra)
  • Kvôli správnemu priradeniu je dôležité zadať správny variabilný a konštantný symbol.

Trvalý príkaz:

  • Odporúčame vám dátum splatnosti nastaviť tak, aby platba prišla na náš účet najneskôr 8.
  • Ak platíte včas, nemusíte zadávať špecifický symbol.
Zaplaťte jednoducho kartou alebo prevodom

Údaje pre platbu zo Slovenska

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
a) rodné číslo pre platbu preddavku na poistné)
b) číslo výkazu nedoplatkov, pre platbu dlžnej sumy predpísanej výkazom nedoplatkov
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok)
- obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné
SWIFT/BIC kód SPSRSKBA
Banka príjemcu/Beneficiary bank Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Údaje pre cezhraničnú platbu

(Platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby)

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
SWIFT/BIC kód
SUBASKBX
Banka príjemcu/Beneficiary  bank:
Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Regresy

Číslo účtu BBAN 7000170052
Kód banky
8180
Číslo účtu IBAN
SK2381800000007000170052
SWIFT/BIC kód
SPSRSKBA
Banka príjemcu/Beneficiary bank
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
Variabilný symbol
číslo regresu
Konštantný symbol
0058
Špecifický symbol
13093