*Východiskom pre spracovanie tohto článku sú ustanovenia uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ... v znení neskorších predpisov a vo vyhláške č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom zúčtovaní poistného v zneniach platných ku dňu 17. 4. 2024