Platenie odvodov

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Verejné zdravotné poistenie je povinné. Preddavky na poistné preto odvádza každý občan. Platí ich sám, odvádza ich jeho zamestnávateľ alebo za poistenca platí poistné štát.

Za zamestnanca

platí odvody zamestnávateľ. Ich výšku si môže skontrolovať na výplatnej páske.

SZČO alebo dobrovoľne nezamestnaný

si platí preddavky na poistné sám.

Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, ste v týchto prípadoch:

 • ak nie ste zamestnancom
 • ak nie ste samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO)
 • ak nie ste poistencom, za ktorého platí poistné štát

Poistenec štátu

je napríklad dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na materskej dovolenke, študent alebo nezaopatrené dieťa. Poistné za tieto skupiny poistencov platí štát.

 • Keď sa stanete poistencom štátu, vo väčšine prípadov sa to dozvieme od príslušných úradov.
 • V niektorých prípadoch však má oznamovaciu povinnosť samotný poistenec. Mal by si ju splniť do 8 dní.

Aké sú minimálne odvody?

SZČO a dobrovoľne nezamestnaní majú určené minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie takto:

 • v roku 2023 minimálny preddavok-84,77 €
 • v roku 2024 minimálny preddavok – 97,80 €
 • maximálny preddavok - neurčený

Osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac platia z týchto preddavkov polovicu.

Na výpočet odvodov do verejného zdravotné poistenia môžete použiť odvodovú kalkulačku.

Za koho platí odvody štát?

Štát platí odvody za takzvaných poistencov štátu. Sú nimi:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • študent do 26 rokov, ale len do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa, forma štúdia nerozhoduje (t.j. denný aj externý študent)
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, nie však dlhšie, ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie
 • poberateľ rodičovského príspevku
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe
 • azylant
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania, ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá
 • poberateľ príspevku za opatrovanie
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine
 • cudzinec zaistený na území Slovenska
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka pre dočasnú neschopnosť vykonávať štátnu alebo vojenskú službu