Stomatológia

Zákony presne určujú, čo je u zubára bezplatný štandard a čo nadštandard, ktorý si uhrádzajú poistenci. Ak chcete nadštandard, neznamená to ešte, že ho musíte celý zaplatiť. Časť preplatíme, ak vás ošetruje náš zmluvný lekár.

U nášho zmluvného zubára vám kompletne preplatíme:

 • vstupné stomatologické a pedostomatologické vyšetrenie
 • preventívne prehliadky
 • akútne vyšetrenie
 • snímky
 • injekčnú anestézu
 • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa
 • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
 • paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov
 • vytrhnutie zubov
 • resekcie
 • ošetrenia komplikácií po vytrhnutí zubu a následné kontroly
 • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti
 • ošetrenia gingivy
 • plomby pre dospelých s kódom V13, u detí s kódom V12 (od 1.9.2018 sa výkon V12 môže vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku - plná úhrada zdravotnou poisťovňou)
 • celkové a čiastočné snímateľné náhrady zhotovené zo štandardných materiálov
 • u detí do 18 rokov inštruktáž a nácvik ústnej hygieny a lokálnu fluoridáciu

U nášho zmluvného zubára vám čiastočne preplatíme:

 • plomby s kódmi V01 (jednoplôšková výplň zuba), V02 (dvojplôšková výplň), V03 (trojplôšková výplň), V05 (fotokompozit - jedna plôška), V06 (fotokompozit - dve plôšky), V07 (fotokompozit - tri plôšky)
 • endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene)
 • mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňového kanálika (výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18. roku a u dospelých nad 60 rokov)
 • endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene)
 • mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňových kanálikov (výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18. roku a u dospelých nad 60 rokov)
 • niektoré parodontologické výkony
 • fixné zubné náhrady

Doplatky za nadštandard

Všetko, čo presahuje rámec verejného zdravotného poistenia, je nadštandard. Ak má váš zubár s nami zmluvu, pri nadštandardnom ošetrení nestrácate nárok na úhradu štandardu. Zaplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom podľa cenníka svojho lekára.

Štandard teda hradíme my, doplatok za nadštandard pacient - podľa druhu použitého materiálu.

Čeľustná ortopédia

Výkony v čeľustnej ortopédii platíme zmluvným lekárom podľa závažnosti problému:

 • Plne preplácame ošetrenia detí do 18 rokov, ak ide o závažné narušenie funkcie stomatognátneho systému.
 • Čiastočne preplácame ošetrenia detí do 18 rokov, ak nie sú závažným spôsobom ovplyvnené žuvacie schopnosti pacienta.

Liečba po 18. roku

Liečbu na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzame bez obmedzenia veku, ak sú splnené tieto podmienky:

 • v rámci predoperačnej prípravy a pooperačného doliečovania (progénne stavy, skeletálne otvorené zhryzy, poúrazové stavy, vrodené vývojové chyby, onkologické ochorenia)
 • pri rázštepoch
 • po rázštepových stavoch
 • po ochoreniach temporomandibulárneho kĺbu (náhryzové dlahy)

Stomatoprotetika - zubné náhrady

V prípade snímateľných zubných protéz hradíme v plnej výške protézu v štandardnom vyhotovení . Ak chcete nadštandard, platíte rozdiel medzi úhradou poisťovne a cenou stanovenou stomatológom.

Fixné protézy (korunky, mostíky) majú stanovený doplatok pacienta ministerstvom zdravotníctva. Pri štandardnej protéze hradíme približne štvrtinu ceny. V plnej výške preplácame korunky alebo mostíky deťom do 18 rokov. Ak sa rozhodnete pre ošetrenie nadštandardným materiálom, doplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom.

Nárok na ďalšiu protézu vám vzniká po troch rokoch v prípade snímateľných náhrad a po piatich rokoch pri fixných náhradách . Ak je zdravotnícka pomôcka stále funkčná, tento nárok nevzniká automaticky.

Prispejeme vám tiež na opravu zubnej náhrady, ak ide o chybu materiálu. To znamená v prípade, ak nie je poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Dentálna hygiena

Kontrola stavu dentálnej hygieny je súčasťou preventívnej prehliadky, ktorá je raz za rok plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Odstránenie zubného kameňa a zubného povlaku je ako súčasť dentálnej hygieny čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Iné súčasti dentálnej hygieny ako inštruktáž a nácvik domácej hygieny , odstránenie bakteriálnych povlakov, ultrazvukové čistenie zubov, leštenie zubov, poradenstvo a predaj pomôcok ústnej hygieny, ktoré vykonáva dentálny hygienik/hygienička, hradené nie sú.

Zubné výplne

Výplne patria medzi zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle platnej legislatívy. Na použitý materiál sa vzťahuje šesťmesačná záruka . Ak by došlo k poškodeniu alebo zmenám materiálu, z ktorého je plomba zhotovená, môžete počas tejto lehoty podať reklamáciu.

Sanácia chrupu v celkovej anestézii u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Potrebná je žiadosť od stomatológa a anestéziológa s uvedením výkonov, ktoré sú doručené súčasne.

 • Nárok na ošetrenie v celkovej anestézii podlieha indikačným obmedzeniam:
  • potrebná je lekárska správa od psychiatra (neurológa) s indikáciou na ošetrenie v celkovej anestézii zo zdravotných a opodstatnených dôvodov
  • v prípade stomatofóbie - extrémneho strachu z ošetrenia u zubného lekára - je potrebné sledovanie u psychiatra najmenej rok
  • pri nesplnení indikačných kritérií sa uhrádzajú len stomatologické výkony, nárok na poskytnutie príspevku na celkovú anestéziu vám zaniká.
 • Potrebné je potvrdenie o preventívnej stomatologickej prehliadke za predchádzajúci kalendárny rok.
 • S dokladmi o platbe je potrebné zaslať aj vyplnený anestéziologický záznam s údajmi o priebehu a trvaní narkózy. 
 • Ku každej žiadosti treba doručiť samostatný doklad o zaplatení s údajmi poskytovateľa, ktorý danú zdravotnú starostlivosť poskytol – t. j. od stomatológa a anesteziológa.

O vyššie uvedených kritériách, prosím, informujte svojho stomatológa ešte pred absolvovaním zákroku.

Pre splnenie všeobecných podmienok, prosím, postupujte podľa kritérií uvedených na tejto stránke.


Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia nie je hradená:

 • imediátna (dočasná) snímateľná zubná náhrada, ktorá sa zhotovuje ihneď po extrakciách zubov
 • dentálne implantáty
 • pečatenie zubov
 • odstránenie zubného kameňa mimo preventívnej prehliadky
Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom