Stomatológia

Zákony presne určujú, čo je bezplatný štandard a čo nadštandard uhrádzaný poistencami u zubára. Ak chcete nadštandard, neznamená to ešte, že ho musíte celý zaplatiť. Časť preplatíme, ak vás ošetruje náš zmluvný lekár.

U zubára, s ktorým máme zmluvu vám kompletne preplatíme:

 • vstupné stomatologické a pedostomatologické vyšetrenia,
 • preventívne prehliadky,
 • akútne vyšetrenie,
 • snímky,
 • injekčnú anestézu,
 • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa,
 • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu,
 • paliatívne ošetrenie koreň. kanálikov,
 • vytrhnutie zubov,
 • resekcie,
 • ošetrenia komplikácií po vytrhnutí zubu a následné kontroly,
 • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti,
 • ošetrenia gingivy,
 • plomby pre dospelých plomby s kódom V13, u detí s kódom V12 (od 1.9.2018 sa výkon V12 môže vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku - plná úhrada zdravotnou poisťovňou),
 • snímateľné náhrady celkové a čiastočné zhotovené zo štandardných materiálov;
 • u detí do 18 rokov inštruktáž a nácvik ústnej hygieny a lokálnu fluoridáciu.

U zubára, s ktorým máme zmluvu vám čiastočne preplatíme:

 • plomby s kódmi V01 (jednoplôšková výplň zuba), V02 (dvojplôšková výplň), V03 (trojplôšková výplň), V05 (fotokompozit-jedna plôška), V06(fotokompozit- dve plôšky), V07 (fotokompozit- tri plôšky),
 • endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene,
 • mechanická a chemická príprava a výplň koreňového kanálika (výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18.roku veku a u dospelých nad 60 rokov veku),
 • endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene,
 • mechanická a chemická príprava a výplň koreňových kanálikov (výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18.roku veku a u dospelých nad 60 rokov veku),
 • niektoré parodontologické výkony,
 • fixné zubné náhrady

Doplatky za nadštandard

Všetko, čo presahuje rámec verejného zdravotného poistenia je nadštandard. Ak má váš zubár s nami zmluvu, pri nadštandardnom ošetrení nestrácate nárok na úhradu štandardu. Zaplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom podľa cenníka vášho lekára.

Štandard teda hradíme my, doplatok za nadštandard vy podľa druhu použitého materiálu.

Čeľustná ortopédia

Výkony v rámci čeľustnej ortopédie platíme našim zmluvným lekárom podľa závažnosti vášho problému nasledovne:

 • plne preplácame ošetrenia detí do 18 rokov, ak ide o závažné narušenie funkcie stomatognátneho systému,
 • čiastočne preplácame ošetrenia detí do 18 rokov, ak nie sú závažným spôsobom ovplyvnené žuvacie schopnosti pacienta.

Liečba po 18tom roku veku

Liečbu na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzame bez obmedzenia veku v prípade, že sa liečba realizuje:

 • v rámci predoperačnej prípravy a pooperačného doliečovania (progénne stavy, skeletálne otvorené zhryzy, poúrazové stavy, vrodené vývojové chyby, onkologické ochorenia),
 • pri rázštepoch,
 • po rázštepových stavoch,
 • po ochoreniach temporomandibulárneho kĺbu (náhryzové dlahy)

Stomatoprotetika - zubné náhrady

V prípade snímateľných zubných protéz hradíme v plnej výške protézu v štandardnom vyhotovení. Ak chcete nadštandard, platíte rozdiel medzi úhradou poisťovne a cenou stanovenou stomatológom.

Fixné protézy (korunky, mostíky) majú stanovený doplatok pacienta ministerstvom zdravotníctva. Pri štandardnej protéze hradíme približne štvrtinu ceny. V plnej výške preplácame korunky alebo mostíky deťom do 18. rokov. Ak sa rozhodnete pre ošetrenie nadštandardným materiálom, doplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom.

Nárok na ďalšiu protézu vám vzniká po troch rokoch v prípade snímateľných náhrad a po piatich rokoch pri fixných náhradách. Ak je ale zdravotnícka pomôcka stále funkčná tento nárok nevzniká automaticky.

Prispejeme vám tiež na opravu zubnej náhrady, pokiaľ ide o chybu materiálu a teda poškodenie nie je spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Dentálna hygiena

Kontrola stavu dentálnej hygieny je súčasťou preventívnej prehliadky, ktorá je raz za rok plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Odstránenie zubného kameňa a zubného povlaku ako súčasť dentálnej hygieny je čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Iné súčasti dentálnej hygieny ako inštruktáž a nácvik domácej hygieny, odstránenie bakteriálnych povlakov, ultrazvukové čistenie zubov, leštenie zubov, poradenstvo a predaj pomôcok ústnej hygieny, ktoré vykonáva dentálny hygienik/hygienička hradené nie sú.

Zubné výplne

Výplne patria medzi zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle platnej legislatívy. Na použitý materiál sa vzťahuje tiež 6 mesačná záruka. Ak by došlo k poškodeniu alebo zmenám materiálu, z ktorého je plomba zhotovená, môžete počas tejto doby podať reklamáciu.

Sanácia chrupu v celkovej anestézii u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Potrebná žiadosť od stomatológa a anestéziológa s uvedením výkonov, doručených súčasne.

 • Nárok na ošetrenie v celkovej anestézii podlieha indikačným obmedzeniam, ktoré musia byt splnené:
  • potrebná je lekárska správa od psychiatra (neurológa) s indikáciou na ošetrenie v celkovej anestézii zo zdravotných a opodstatnených dôvodov
  • v prípade stomatofóbie* je potrebný dispenzár u psychiatra najmenej rok,
  • pri nesplnení indikačných kritérií  sa uhrádzajú len stomatologické výkony a nárok na poskytnutie príspevku na celkovú anestéziu vám zaniká
 • potrebné je potvrdenie o preventívnej stomatologickej prehliadke za predchádzajúci kalendárny rok
 • spolu s doručením dokladov o platbe je potrebné zaslať aj vyplnený anestéziologický záznam s údajmi o priebehu a trvaní narkózy 
 • ku každej žiadosti je potrebné doručiť samostatný doklad o zaplatení s údajmi poskytovateľa , ktorý danú zdravotnú starostlivosť  poskytol – t. j. od stomatológa a anesteziológa
 • prosím o vyššie uvedených kritériách informujte svojho stomatológa ešte pred absolvovaním zákroku
 • pre splnenie všeobecných podmienok prosím postupujte podľa kritérií uvedených na tejto stránke.

*stomatofóbia : extrémny strach zo stomatologického ošetrenia, ktorý je iracionálny a neodôvodnený

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia nie je hradená:

 • imediátna (dočasná) snímateľná zubná náhrada, ktorá sa zhotovuje ihneď po extrakciách zubov,
 • dentálne implantáty,
 • pečatenie zubov,
 • odstránenie zubného kameňa mimo preventívnej prehliadky.