Gynekológia

Umelé oplodnenie

Preplácame kompletný cyklus umelého oplodnenia s prenosom embryí spolu s čiastočnou úhradou za lieky potrebné k umelému oplodneniu. Uhradíme tri cykly.

Kompletný cyklus umelého oplodnenia uhradíme ženám do veku 39 rokov a 364 dní, ktoré oň požiadajú po 1. máji 2020.

S centrami asistovanej reprodukcie máme zmluvne dohodnuté tieto výkony:

 • jeden cyklus pred odberom oocytov
 • jeden cyklus s odberom oocytov na in vitro fertilizáciu bez prenosu embryí
 • jeden komplexný cyklus s prenosom embryí

Vyšetrenia pred samotným zákrokom sú v niektorých centrách asistovanej reprodukcie pokryté platbou od zdravotnej poisťovne. Inde si za ne musia pacientky zaplatiť.

Podmienky úhrady umelého oplodnenia

Umelé oplodnenie vám preplatíme v týchto prípadoch:

 • chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva
 • endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky
 • nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva
 • neúspešne liečená idiopatická sterilita po dobu jedného roka v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
 • mužský faktor sterility – azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom
 • Imunologické príčiny sterility overené laboratórne
 • genetikom overené riziko dedičného ochorenia
 • endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom

Doplatky

Doplatíte si napríklad za niektoré chirurgické metódy získavania spermií u sterilizovaných mužov. Poistenky si doplácajú za umelé oplodnenie, ak je ich neplodnosť zapríčinená predchádzajúcim umelým prerušením tehotenstva z iných ako zdravotných príčin.

V niektorých centrách môžete zaplatiť za vyšetrenia, ktoré sú potrebné k výkonu umelého oplodnenia.

Doplácate si taktiež za lieky, väčšiu časť z nich však prepláca zdravotná poisťovňa.

Postup

 • Predtým, ako sa s  partnerom dostane do niektorého z centier asistovanej reprodukcie, ošetrujúci lekár vás vyšetrí a doručí nám Žiadosť o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov.
 • O úhradu každého cyklu je potrebné požiadať osobitne.
 • Spolu so žiadosťou je nutné predložiť aj Návrh na úhradu asistovanej reprodukcie metódou IVF. Vypisuje ho centrum asistovanej reprodukcie, v ktorom sa bude navrhnutá liečba realizovať.
 • Naši revízni lekári žiadosť posúdia. Ak spĺňa podmienky, schvália ju.

Neabsolvovanie schváleného výkonu

Ak nemôžete absolvovať už schválený výkon asistovanej reprodukcie z vážnych zdravotných dôvodov, treba túto skutočnosť písomne zdôvodniť a zaslať do poisťovne. K zdôvodneniu priložte odborné stanovisko ošetrujúceho lekára a stanovisko konkrétneho centra asistovanej reprodukcie, ktoré žiadosť vystavilo.

Mamografia

Mamografia slúži na prevenciu a diagnostiku ochorení prsníkov. Delí sa na preventívnu a diagnostickú.

Preventívna mamografia sa vykonáva u žien, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia prsníkov a dovŕšia 40. rok veku. Vykonáva sa každé 2 roky v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky do veku 69 rokov.

Diagnostická mamografia slúži na diagnostiku chorobných zmien v prsníku. Robí sa v prípade podozrenia na zhubný nádor po ultrazvukovom vyšetrení prsníkov a podpazušia na základe vypísanej žiadanky. Prevádza sa tiež pri pravidelných kontrolách po operačnom zákroku pre zhubný nádor.

Takto vykonávané mamografie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ktoré výkony nie sú hradené?

Na Slovensku je možné aj vyšetrenie elektroimpedačným mamografom, ktorý nevydáva RTG žiarenie, a teda je možné absolvovať ho aj viackrát v roku. Toto vyšetrenie si hradíte sami. 

Využite mamografiu prednostne

Pôrod

Mamičkám v pôrodnici preplácame hospitalizáciu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a bábätku na novorodeneckom oddelení. Pobyt trvá zvyčajne do 5 dní v závislosti od zdravotného stavu mamičky. Úhrada zahŕňa potrebnú zdravotnú starostlivosť, lieky, stravu a ubytovanie.

Doplatky

O prípadných poplatkoch a doplatkoch (napr. za nadštandardnú izbu) má mamičku informovať vopred poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Umelé prerušenie tehotenstva

Žene možno umelo prerušiť tehotenstvo s jej súhlasom alebo na jej podnet podľa zákona, ak sú splnené tieto podmienky:

 • je ohrozený jej život (napríklad pri mimomaternicovom tehotenstve)
 • je ohrozené zdravie alebo zdravý vývoj plodu
 • ide o genetický chybný vývoj plodu
 • z iných ako zdravotných dôvodov možno prerušiť tehotenstvo, ak nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody 
 • zo zdravotných dôvodov ženy - interrupciu je možné vykonať v tomto prípade do 12 týždňov trvania tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Tento výkon sa hradí iba v prípade zdravotných indikácii.

Sterilizácia

Podstatou sterilizácie u ženy je prerušenie priechodnosti vajíčkovodov. Tento výkon sa najčastejšie prevádza laparoskopicky. Ide o výkon na žiadosť pacientky a nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Diagnostika infekcií

Vyšetrenia na niektoré relatívne často sa vyskytujúce infekcie (chlamýdie, ureoplasmy a mycoplazmy) sa vykonávajú niekoľkými možnými spôsobmi, odberom biologického materiálu alebo krvnými vyšetreniami. Tieto vyšetrenia sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Doplatky

Ak lekár vykonáva vyšetrenia s doplatkom, musí byť poistenka vopred poučená v informovanom súhlase o spôsobe vyšetrenia a poplatku.

Hysteroskopia

Hysteroskopia je endoskopická metóda, ktorá umožňuje vizualizovať kanál krčka maternice a predovšetkým dutinu maternice. Poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich aj operačné riešiť.

Tento výkon je možné vykonávať aj ambulantne alebo tzv. jednodňovou zdravotnou starostlivosťou. Tento výkon je preplácaný z verejného zdravotného poistenia u zmluvných poskytovateľov.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom